DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162828

ISTOTA METODYKI WYKLADANIA FILOZOFII (ASPEKTY STOSOWANY I TEORETYCZNY)

Вадим Дияк, Клавдія Тушко, Сергій Совва

Анотація


Artykół poświęcony kwestii wykładania dyscypliny edukacyjnej filozofia w instytucjach szkolnictwa wyższego. Autorzy wyjaśnili osobliwości metodyki wykładania filozofii, w szczególności jej teoretyczne i stosowane aspekty. Akcentowano na tym że filozofia jest wykładana nie w wyspecjalizowanych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Osobliwą uwagę przyświęcono takiej formie nauczania jak wykład-esej. W celu potwierdzenia skuteczności przedstawionej metodyki  podane wyniki badania eksperymentalnego wśród grup kadetów, na bazie  wyższej instytucji edukacyjnej Państwowej Straży Granicznej kraju.


Ключові слова


filozofia; metodyka wykładania; kadet; student; wykład-esej

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bobrov, V. V. (1998). Nekotoryye aspekty opyta prepodavaniya filosofii v tekhnicheskom vuze [Some aspects of the experience of teaching philosophy in a technical university]. Collection of materials of the All-Russian conference “New technologies in science and edycation” Novosibirsk. Vol. III, pp. 185 – 193. [in Russian].

Dyui, D. (1997). Psikhologiya i pedagogika myshleniya [Psychology and pedagogy of thinking]. Moscov: Sovershenstvo, 208 p. [in Russian].

Zhebelev, S. A. (2009). Sokrat: bibliograficheskiy ocherk [Socrates: Bibliography]. Moscov: Knizhnyy dom “LIBROKOM”, 192 p. [in Russian].

Kravchenko, Yu. (2011). Interviu Yulii Kravchenko z profesorom filosofii Natsionalnoho universytetu Honsan (Koreia) Dzhyn Van [Interview with Julia Kravchenko with Professor of Philosophy at the National University of Gyosn (Korea), Jean Wang]. Philosophy of education. No. 1 – 2, pp. 292 – 296.[in Ukrainian].

Prakticheskaya filosofiya Oskara Brenifye [The practical philosophy of Oscar Brenife]. Journal of modern philosophy “Socrates”. Available at: http://socratonline.ru/page/prakticheskaja-filosofija-oskara-brenife. [in Russian].

Smotrytskyi, Ye. (1965). Kontseptsiia kursu “Filosofiia dlia ditei” [Concept of the course “Philosophy for Children”]. Available at: http://osvita.ua/school/theory/1965/. [in Ukrainian].

Freire Paulo (2004). Pedahohika svobody: etyka, demokratiia i hromadianska muzhnist [Pedagogy of freedom: ethics, democracy and civic courage]. 124 p. [in Ukrainian].

Khaydegger, M. (1993). Vremya i bytiye: Stati i vystupleniya [Time and Being: Articles and speeches]. Moscov, 503 p. [in Russian].

Hatice Ahsen Utku. Oscar Brenifier philosophizes on life with questions. Available at: http://www.todayszaman.com/news-197274-oscar-brenifier-philosophizes-on-life-with-questions.html.[in English].

Jinju Conference Declaration for Philosophy Education by the 15th CIPIC Conference (2011). Available at: http://pepenap.wordpress.com/declaration. [in English].

Lipman Mattew (2003). Thinking in education. UK: Cambridge University Press, 304 p. [in English].

Sharp, A. M. (1991). The Community of Inquiry: Education for Democracy. Thinking. Vol. 9, pp. 31 – 37. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобров В. В. Некоторые аспекты опыта преподавания философии в техническом вузе. Сборник материалов Всероссийской конференции “Новые технологии в науке и образовании”. Новосибирск, 1998, – т. III, с. 185 – 193.

Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. М.: Совершенство, 1997. – 208 с.

Жебелев С. А. Сократ: библиографический очерк. М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. 192 с.

Кравченко Ю. Інтерв’ю Юлії Кравченко з професором філософії Національного університету Гьонсан (Корея) Джин Ван. Філософія освіти. 2011. – № 1 – 2. С. 292 – 296.

Практическая философия Оскара Бренифье. Журнал современной философии “Сократ”. URL: http://socratonline.ru/page/prakticheskaja-filosofija-oskara-brenife.

Смотрицький Є. Концепція курсу “Філософія для дітей”. URL: http://osvita.ua/school/theory/1965.

Фрейре Пауло. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність. К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 124 с.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. – 503 с.

Hatice Ahsen Utku. Oscar Brenifier philosophizes on life with questions. URL: http://www.todayszaman.com/news-197274-oscar-brenifier-philosophizes-on-life-with-questions.html.

Jinju Conference Declaration for Philosophy Education by the 15th CIPIC Conference (2011). URL: http://pepenap.wordpress.com/declaration.

Lipman Mattew (2003). Thinking in education. UK : Cambridge University Press, 304 p.

Sharp A. M. (1991). The Community of Inquiry: Education for Democracy. Thinking. Vol. 9. P. 31 – 37.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)