DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162829

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ НАУКОВІ ПІДХОДИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН

Юлія Колісник-Гуменюк

Анотація


Підготовка сучасного викладача професійно-художніх дисциплін зорієнтована на формування професійних компетентностей, потребує чітко визначених освітніх цілей і мотивів, організації та проектування психолого-педагогічних умов навчального процесу, спрямованого на фахівця з сучасним типом професійного мислення, здатного до ефективного професійного саморозвитку та самореалізації. Конкуренція яка існує на сучасному ринку праці, зумовлює потребу формування професійно орієнтованих теоретичних і практичних знань і вмінь майбутніх фахівців, усвідомлення ними соціально-економічних змін на ринку праці, адекватного сприйняття цілей і мотивів професійної діяльності в художній царині та сучасних освітніх технологій.

Удосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів професійно-художніх дисциплін передбачає врахування низки загальнонаукових і психолого-педагогічних підходів серед яких ми виокремлюємо: феноменологічний та системний.


Ключові слова


вища освіта; фахівець; художня освіта; художній профіль; феноменологічний підхід; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanskiy, Yu. K. (1977). Optimizatsyia processa obucheniya [Optimization of the training process]. Moscow, 138 p. [in Russian].

Bezpalko, V. P. (1977). Osnovy teoriyi pedagogicheskikh system [Basics of the theory of educational systems]. Voronezh, 204 p. [in Russian].

Blauberg, I. V. (1997). Problema celostnosti i sistemnyy podhod [Problem of unity and systemic approach]. Мoscow, 450 p. [in Russian].

Herbart, I. F. (1940). Izbrannyye pedagogicheskiye sochinyeniya [Elected pedagogical works]. Moscow, Vol. 1, 292 p. [in Russian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, 374 p. [in Ukrainian].

Ilyina, T. A. (1977). Strukturno-sistemnyy podkhod k issledovaniyu pedagogicheskikh yavlyeniy [Structural-systemic approach to research of pedagogic events]. Results of new researches in pedagogics. Moscow, pp. 5–9. [in Russian].

Letunovskyy, V. (2001). Ekzystencyalnyy analiz. Istoriya, teoriya i metodologoya praktiki [Existencial analysis. History, theory and methodology of practice]. Candidate’s thesis. Moscow, 173 p. [in Russian].

Pyatnytska-Pozdniakova, I. S. (2003). Osnovy naukovykh doslidzhen u vyshchiy shkoli [Basics of scientifical researches in a High School]. Kyiv, 116 p. [in Ukrainian].

Pavlyutenkov, Ye. M. (2011). Mystetstvo upravlinnia shkoloyu [The art of school management]. Kharkiv, 320 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Istoryko-pedahohichnyy protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Historically-pedagogical process: new approaches for a common problems]. Kyiv, 68 p. [in Ukrainian].

Shcholokova, O. P. (2007). Modernizatsiya fakhovoyi mystetskoyi osvity u konteksti suchasnykh humanistycjnykh idey [Modernization of professional artistic education in the context of modern humanistic ideas]. Scientific journal of NPU by M.P. Drahomanov, Book 14. Theory and methodic of artistic education. Kyiv, Vol. 4, pp. 11–14. [in Ukrainian].

Grimmit, M. (1973). What can I do in R.E.? Great Wakering, Essex: Mayhew-McСrimmon, p. 26. [in English].

Owen Cole W. (1972). Religion in the Multi Faith School. Learning for living, Vol. 12, No 2, p. 49. [in English].

Smart, N. (1969). Secular Education and the Logic of Religion. London, Humanities Press, p. 98. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса  обучения. – М., 1977. – 138 с.

Безпалько В. П. Основы теории педагогических систем. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1977. – 204 с.

Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход/ Блауберг И.В. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 450 с.

Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения – М.: Учпедгиз, 1940. – Т.1. – 292 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Ильина Т.А. Структурно-системний подход к исследованию педагогических явлений // Результаты новых исследований в педагогике. – М., 1977. – С. 5–9.

Летуновский В. Экзистенциальный анализ. История, теория и методология практики. “Дисс. канд. психол. н. – М., 2001. – 173 с.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. Посібник/ І.С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. –116 с.

Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою / Є. М. Павлютенков. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011. – 320 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О.В. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.

Щолокова О. П. Модернізація фахової мистецької освіти у контексті сучасних гуманістичних ідей / О. П. Щолокова. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. (Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Гуманістичні орієнтири мистецької освіти”. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 4. – С. 11–14.

Grimmit M. What can I do in R.E.? / Michael Grimmit. Great Wakering, Essex: Mayhew-McСrimmon. – 1973. – p. 26.

Owen Cole W. Religion in the Multi Faith School / W. Owen Cole // Learning for living. – 1972. – Vol. 12, No 2, November. – p. 49.

Smart N. Secular Education and the Logic of Religion / Ninian Smart. – London: Humanities Press, 1969. – 108 p. – p. 98.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)