DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.166284

МІЖКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Оксана Баглай

Анотація


У статті висвітлено теоретичні аспекти професійної підготовки фахівця туристичної сфери до міжкультурної взаємодії. Зазначено, що результатом такої підготовки є фахівець, здатний до професійного самовизначення та самовдосконалення впродовж життя, готовий до спілкування з представниками інших культур, які є носіями своїх культурних звичаїв, традицій, норм поведінки, релігійних переконань. Проаналізовано організацію навчального процесу у закладі туристичної освіти, зокрема виокремлено блок гуманітарних дисциплін, які безпосередньо впливають на формування міжкультурної компетентності, наголошено на важливості позааудиторної та самостійної роботи студентів.


Ключові слова


професійна підготовка; фахівець туристичної сфери; міжкультурне спілкування; міжкультурна компетентність; культура спілкування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, S. A. (2011). Formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti studentiv turystskykh spetsialnostei [Future tourism specialists’ intercultural competence formation]. Journal of Ivan Franko Luhansk National University. Series: pedagogical sciences. Part 1, № 14 (225). pp. 6 – 10. [in Ukrainian].

Batyshev, S. Ya. (1997). Professionalnaia pedagogika [Professional pedagogy]. Moskov, 512 p.[in Russian].

Hunkevych, M. B. (2013). Suchasni tendentsii protsesiv pidhotovky fakhivtsiv halyzi turyzmu v Ukraini [Modern tendencies of tourism sphere specialists training in Ukraine]. Luhansk, No. 18 (277), pp. 34 – 39.[in Ukrainian].

Lozovetska, V. T. (2007). Teoretychni i praktuchni zastosuvannia kompetentnisno-diialnisnoho pidkhodu u pidhotovtsi fakhivtsia turyzmu [Theoretical and practical principles of a competence and operational approach application in a tourism specialist training]. Tourism education in Ukraine: a collection of scientific works. Kyiv, pp. 28–35.[in Ukrainian].

Manakin, V. M. (2012). Mova i mizhkulturna komunikatsiia [Language and intercultural communication]. A handbook for university students. Kyiv, Series “Alma-mater”, 285p.[in Ukrainian].

Zakon pro Vyshchu osvitu [On higher Education]. Law of Ukraine of 01.07.2014, №1556-VII. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/65715.html.[in Ukrainian].

Shapar,V. B. (Ed.). (2009). Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk of naisuchasnishyh terminiv: blyzko 3000 sliv [Psychological dictionary of the newest terms: nearly 3000 words]. Kharkiv, Prapor, 672 p. [in Ukrainian].

Samohval, O. O. (2016). Teoretychni osnovy zmistu profesiinoi pidhotovky maibutnih fahivtsiv turychnoi haluzi u VNZ Ukrainy [Theoretical fundamentals of the content of future tourism sphere specialists in higher educational establishments in Ukraine]. Young Scientist, No. 11 (38), pp. 497–501. [in Ukrainian].

Semenoh, O. M. (2006). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnih uchyteliv ukrainskoi movy i literaturu (v umovah pedahohichnoho universytetu) [System of future Ukrainian language and literature teachers training (in a pedagogical university)]. Kyiv, 560 p. [in Ukrainian].

Batsevych, F. S. (2007). Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii [Dictionary of intercultural communication terms]. Kyiv, Dovira, 208 p. [in Ukrainian].

Fokin, S. P. & Haiova, O. M. (2012). Pedahohichni aspekty pidhotovky fahivtsiv turyzmu y vushchyh navchalnyh zakladah Ukrainy [Pedagogical aspects of tourism specialists training in higher educational establishments of Ukraine]. Scientific journal of International Relations Institute of National Academy of Sciences. Series: economics, law, politology, tourism. No. 2 (2). –p. 5. [in Ukrainian].

Chahrak, N. I. & Hrytchuk, N. I. (2010). Mizhkulturna komynikatsiia yak komponent profesiinoi kompetentnosti fahivtsia sfery tyryzmu [Intercultural communication as a component of tourism sphere specialists’ professional competence]. Journal of Luhansk National University. Luhansk, No.16, pp. 83–89. [in Ukrainian].

Rozkwitalska, M. (2017). Cognition of the Multicultural Work Environment in Multinational Corporations and Intercultural Interaction Outcomes. In M. Rozkwitalska, Јukasz Suіkowski, Slawomir Magala (Eds.), Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace: Traditional and Positive Organizational Scholarship, 37–51. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-39771-9_3 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александрова С. А. Формування міжкультурної компетентності студентів туристських спеціальностей. Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина І. 2011. № 14 (225). С. 6 – 10.

Батышев С. Я. Профессиональная педагогика. Москва, 1997. 512 с.

Гункевич М. Б. Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина ІІІ. 2013. № 18 (277). С. 34 – 39.

Лозовецька В. Т. Теоретичні і практичні засади застосування компетентнісно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму. Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: зб. наук. праць. Київ, 2007. С. 28–35.

Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація: Навч. посібник для університетів. Київ: Академія, Серія “Альма-матер”, 2012. 285 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014, №1556-VII ULR:http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/65715.html.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів : близько 3 000 слів / ред. В. Б. Шапар. Харків: Прапор, 2009. 672 с.

Самохвал О.О. Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. “Young Scientist”. № 11 (38). 2016. C. 497–501.

Семеног О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету): дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 2006. 560 с.

Словник термінів міжкультурної комунікації / уклад. Ф. С. Бацевич. Київ: Довіра, 2007. 208 с.

Фокін С. П., Гайова О. М. Педагогічні аспекти підготовки фахівців туризму у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. 2012. № 2 (2). С. 5.

Чаграк Н. І., Гритчук Г. В. Міжкультурна комунікація як компонент професійної компетентності фахівця сфери туризму. Вісник Луганського національного університету. Луганськ, 2010. №16. С. 83–89.

Rozkwitalska, M., Јukasz Suіkowski, Slawomir Magala (Eds.). (2017). Cognition of the Multicultural Work Environment in Multinational Corporations and Intercultural Interaction Outcomes. Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace: Traditional and Positive Organizational Scholarship, pp.37–51. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-39771-9_3

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)