№ 3(170) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.3(170).2019

Зміст

Статті

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ігор Гевко, Павло Коляса
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА PDF
Олена Варецька
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРДЖАЙЗИНГУ НА НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ “ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ” ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Олена Казачінер
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФОРМ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ ПОЛЬЩІ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Ореста Карпенко
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР PDF (English)
Наталія Олійник, Наталія Педоренко
ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ PDF
Лариса Волошко
ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ Ф. ЯКИМЕНКА: ІСТОРИКО-МУЗИКОЗНАВЧИЙ ТА ВИКОНАВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Ірина Гринчук, Тетяна Грищенко
ДВАНАДЦЯТЬ ТИПІВ РЕАКЦІЙ ЯК ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Світлана Ісаєва
ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
Ірина Резніченко
КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ДРОГОБИЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ PDF
Андрій Григорович, Ольга Заяць, Мар’яна Гладкевич
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ СЮЖЕТНИХ КАРТИН PDF
Ірина Паласевич
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Іван Василиків
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ PDF
Юлія Матвіїв-Лозинська
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА НА ПОЛЬСЬКИХ СЦЕНАХ PDF
Ольга Попович
ОСВІТНІЙ КОУЧИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Галина Кузан, Ніна Гордієнко
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ PDF
Світлана Король
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ PDF
Наталія Кобрин
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА PDF
Наталія Івасів
МІЖКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Оксана Баглай
СИСТЕМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ PDF
Лариса Довгань
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ PDF
Світлана Булавенко
ПРОФЕСІЙНО-ФАХОВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Оксана Серняк
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ PDF
Василь Туташинський
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ PDF
Сергій Шаров
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОСНОВИ ЗДРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ PDF
Ірина Щербак, Людмила Дрожик
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ТА ФОРМУВАННЯ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ PDF
Марія Адобовська
АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНІ ВПРАВИ З ТЕКСТОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МИСТЕЦТВА СЦЕНІЧНОЇ МОВИ PDF
Анфіса Коленко
ГУМОР ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ АФЕКТИВНОГО ФІЛЬТРУ ПІД ЧАСНАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Галина Колесник
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Олена Переверзєва
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВСТВА МОЛОДИХ СІМЕЙ PDF
Надія Вахняк
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ І АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ PDF
Чень Кай
МУЗИКОЗНАВЧА СПАДЩИНА Д. ГОРДИНСЬКОЇ-КАРАНОВИЧ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗКРИТТІ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США PDF
Юлія Осмачко