DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.167288

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Ірина Мищишин, Христина Калагурка

Анотація


У статті обґрунтовано об’єктивні причини зміни вимог щодо професійних характеристик керівника освітньої установи. З’ясовано сутність спеціальних, загальних, особистісних, комунікативних та організаційних компетентностей сучасного менеджера освіти. Закцентовано на особливостях реалізації окремих управлінських принципів в сучасних умовах модернізації соціально-культурної місії школи, збагачення ринку освітніх послуг, зростання конкурентності, виникнення нових аспектів інтерперсональної взаємодії в освітньому середовищі.


Ключові слова


професійна компетентність; професійний портрет; функції, напрями професійної діяльності менеджера освіти; особистісні риси менеджера освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Yelnykova, H. V. (2015). Adaptyvne upravlinnia prykladnyi aspekt, poshyrennia v osvitnii systemi Ukrainy [Adapting management: applied aspect, spreading in the educational system of Ukraine].Ternopil, 420 p. [in Ukrainian].

Androsiuk, V. (2008). Pedahohichnyi menedzhment i psykhodydaktyka [Pedagogical management and psycho didactic]. Ternopil, 216 p. [in Ukrainian].

Ivanova, T. V. (2012). Kultura pedahohichnoho menedzhmentu vykladacha VNZ nepedahohichnoho profiliu [The culture of pedagogical management of a teacher of a high school of non-pedagogical direction]. Kyiv, 137 p. [in Ukrainian].

Vozniuk. L. (2013). Rol menedzhera osvity v onovlenni suchasnoi shkoly [The role of the education manager in renovation of the modern school]. “Elementary school”. Monthly scientific-methodical journal. Kyiv, Vol.11, pp.42– 43. [in Ukrainian].

Zhyhir, V. (2011). Osoblyvosti profesiinoi kompetentnosti menedzheriv osvity [Specifics of education managers’ professional competence]. “Youth and market”. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych,Vol.5 (76), pp.64 – 69. [in Ukrainian].

Marmaza, O. I. (2007). Menedzhment v osviti: dorozhnia karta kerivnyka [Management in education: traveling map of a manager]. Kharkiv, 448 p. [in Ukrainian].

Plewka, Cz. & Bednarczyk, H. (2008). Menedżer i kreator edukacji [Manager and creator of education]. Radom, 368 p. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: кол. монографія / за заг. ред. Г. В. Єльникової. Тернопіль, 2015. 420 с.

Андросюк В. Педагогічний менеджмент і психодидактика: навч. пос. Тернопіль, 2008. 216 с.

Вознюк Л. Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи. Початкова школа. Щомісячний науково-методичний журнал. Київ, 2013. № 11, С.42 – 43.

Жигірь В. Особливості професійної компетентності менеджерів освіти. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2011. № 5 (76), 2011, С.64 – 69.

Іванова Т. В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю: навч.-метод. посіб. Київ, 2012. 137 с.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. Харків, 2007. 448 с.

Menedżer i kreator edukacji / pod red. Cz. Plewki і H.Bednarczyka.  Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2008.  368 s.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)