DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168476

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ

Клавдія Тушко

Анотація


У статті проаналізовано проблему забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та формування в них здатності до професійної взаємодії. Обґрунтовано важливість формування згаданої якості у фахівців прикордонного відомства. Розкрито значення компетентнісного підходу у формуванні здатності до професійної взаємодії. Визначено зміст поняття “компетентність у реалізації професійної взаємодії майбутніми офіцерами-прикордонниками”. Здійснено детальний аналіз особливостей оперативно-службової діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників: суворий розподіл функціональних обов’язків, регламентованість, авторитарність в управлінській ланці, неухильне виконання вимог статуту, обмеженість у прийнятті і реалізації управлінських рішень. Подано перелік професійних компетентностей у зазначеній взаємодії.


Ключові слова


майбутні офіцери-прикордонники; професійна підготовка; професійна діяльність; професійна взаємодія; компетентність; професійні компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Glazkova, I. Ya. (2013). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia u maibutnikh uchyteliv kompetentnosti zapobihannia i podolannia pedahohichnykh barieriv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Theoretical and methodical principles of formation of future competence teachers to prevent and overcome pedagogical barriers in the process of professional training]. Doctor’s thesis. Classical private university. Zaporizhia, 552 p. [in Ukrainian].

Gubenko, L. G. & Nemtsov, V. D. (2000). Kultura dilovoho spilkuvannia: navch. posibnyk dlia stud. ta in. [Culture of business communication: Teaching student guide etc]. Kyiv, 200 p. [in Ukrainian].

Doronina, M. S. (1997). Kultura spilkuvannia dilovykh liudei: pos. dlia stud. hum. f-tiv VNZ. [Culture of communication of business people: Pos. for the stud rubber FTs of higher educational establishments]. House “KM Academia”, 192 p. [in Ukrainian].

Diaghilev, L. D. (2004). Pidhotovka kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy do roboty v mizhnarodnykh pravookhoronnykh orhanizatsiiakh [Preparation of cadets of higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for work in international law-enforcement organizations]. Extended abstract of candidate’s thesis. National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B. Khmelnitsky. Khmelnitsky, 18 p. [in Ukrainian].

Zhidetskyy, Yu. (2002). Suchasni problemy profesiinoho rozvytku osobystosti [Modern problems of professional development of personality]. Pedagogics and psychology of vocational education. No. 2, pp. 69 – 75. [in Ukrainian].

Kolomiets, S. S. (1993). Spetsialistiv profesiino-oriientovanoho spilkuvannia iz zarubizhnymy partneramy /na materiali anhliiskoi movy [Training of specialists of professional-oriented communication with foreign partners / on the material of English ]. Candidate’s thesis. Kyiv, 162 p. [in Ukrainian].

Maslov, V. S. (1998). Teoriia i praktyka kulturolohichnoi pidhotovky slukhachiv i kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv osvity [Theory and Practice of Cultural Training of Students and Cadets of Higher Military Educational Institutions of Education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. KVGI of the Ministry of Defense of Ukraine. Kyiv, 36 p. [in Ukrainian].

Mischeko, O. V. & Gryaznov, I. O. (2004). Zastosuvannia problemnoho navchannia pry formuvanni vmin sluzhbovoho spilkuvannia u kursantiv-prykordonnykiv [Application of problem-based education in the formation of skills of service communication with cadets-frontier guards]. Collection of scientific works. No. 31. Part II. Khmelnitsky, pp. 139–142. [in Ukrainian].

Morska, L. I. (2001). Formuvannia vmin profesiinoho spilkuvannia anhliiskoiu movoiu u studentiv fizychnoho vykhovannia [Formation of skills of professional communication in English to students of physical education]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 p. [in Ukrainian].

Nechaev, L. V. (1991). Pidhotovka studentiv pedinstytutiv do vzaiemodii z uchniamy. [Preparation of students of pedagogical institutes for interaction with students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, 18 p. [in Ukrainian].

Radchenko, S. G. (1999). Hotovnist do profesiinoi diialnosti yak problema pedahohiky. [Readiness for professional activity as a problem of pedagogy]. The humanities and modernity. Kyiv, pp. 180 – 188. [in Ukrainian].

Sniza, T. Y. (2013). Strukturni komponenty polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Structural components of multicultural competence of future officers-border guards]. Pedagogical Education: Theory and Practice. Issue 15, pp. 100–105. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znppo_2013_15_20. [in Ukrainian].

Chupira, V. V. (1996). Formuvannia kultury mizhetnichnoho spilkuvannia yak sotsialna problema [Formation of the culture of interethnic communication as a social problem]. Khmelnitsky, 112 p. [in Ukrainian].

Bredella, L. & Hornung, A. (1992). Towards a Pedagogy of Intercultural Understanding. (ed.): American Studies. No. 37. pp. 559–594. [in English].

Buttjes, D., Byram, M. & Buttjes, D. (1991). Mediating Languages and Cultures: The Restructured Social and Intercultural Dimension. Mediating Languages and Cultures. Towards an Intercultural Theory of Foreign Language Education. Clevedon: Multilingual Matters, 1991. pp. 3–16. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Глазкова І. Я. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у процесі професійної підготовки: диc. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2013. 552 с.

Губенко Л. Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: навч. посібник для студ. та ін. Київ, 2000. 200 с.

Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: пос. для студ. гум. ф-тів ВНЗ. Вид. Дім “КМ Academia”, 1997. 192 с.

Дягілєва Л. Д. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних організаціях: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Хмельницький, 2004.18 с.

Жидецький Ю. Сучасні проблеми професійного розвитку особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2002. № 2. С. 69 – 75.

Коломієць С.С. Навчання спеціалістів професійно-орієнтованого спілкування із зарубіжними партнерами /на матеріалі англійської мови: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 1993. 162 с.

Маслов В. С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих військових навчальних закладів освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. КВГІ МО України Київ, 1998. 36 с.

Мисечко О. В., Грязнов І. О. Застосування проблемного навчання при формуванні вмінь службового спілкування у курсантів-прикордонників. Збірник наукових праць № 31. Частина ІІ. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2004. С. 139–142.

Морська Л. І. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів фізичного виховання: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2001. 21 с.

Нечаєв Л. В. Підготовка студентів педінститутів до взаємодії з учнями: автореф. дис ... канд. пед. наук. Харків, 1991. 18 с.

Радченко С. Г. Готовність до професійної діяльності як проблема педагогіки. Гуманітарні науки і сучасність. Київ, 1999. С. 180 – 188.

Сніца Т. Є. Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 15. С. 100–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_15_20.

Чупира В. В. Формування культури міжетнічного спілкування як соціальна проблема. Хмельницький, 1996. 112 с.

Bredella L., Hornung A. Towards a Pedagogy of Intercultural Understanding. American Studies. 1992. № 37. P. 559–594.

Buttjes D., Byram M., Buttjes D. Mediating languages and cultures: the social and intercultural dimen-sion restored. Mediating Languages and Cultures. Towards an Intercultural Theory of Foreign Language Education. Clevedon: Multilingual Matters, 1991. P. 3–16.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)