№ 4(171) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.4(171).2019

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ДІАГНОСТИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ PDF
Борис Савчук, Галина Білавич, Ольга Валігунда
РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 80 – 90-ТІ РОКИ ХХ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) PDF
Марія Чепіль
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США ТА УКРАЇНИ: (порівняльний аспект) PDF (English)
Алла Марушкевич, Ірина Зварич
ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВЧИТЕЛІВ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа, Андрій Микитюк
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ PDF
Оксана Шквир
ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РУМУНІЇ PDF (English)
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
КОНЦЕРТНИЙ ТА КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНИЙ НАПРЯМКИ У РОБОТІ З СТУДЕНТСЬКИМИ ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ PDF
Ірина Гринчук, Марія Іздепська-Новіцька
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ PDF (English)
Світлана Кутова, Інна Нікітова
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ США PDF
Надія Смолікевич
ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ PDF
Марія Багрій
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ КІНЕЗІОЛОГІЧНИХ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНОК PDF
Олена Сакалюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Роман Михаць
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ PDF
Клавдія Тушко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І НІМЕЧЧИНИ PDF
Марія Клепар
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ У КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ PDF
Олег Колісник
ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СВЯТ ТА РОЗВАГ У ЗДО PDF
Віолета Городиська
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Роман Попов
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Лілія Чайка-Петегирич
РОЛЬ ЕМОЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКОНАННІ ВОКАЛЬНО-КАМЕРНОГО ТВОРУ PDF
Петро Турянський, Лідія Радевич-Винницька
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Юрій Якімець
ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”, “СЕРЕДОВИЩЕ”, “ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ” PDF
Тетяна Гуркова
ІНШОМОВНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ШВЕЦІЇ PDF
Інна Фельцан
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОСІБНИКИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Наталія Дрібнюк
ФОРТЕПІАННА СПАДЩИНА ФЕДОРА НАДЕНЕНКА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Наталія Ек
КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ PDF
Ігор Перегняк
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Юлія Харченко
ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Неля Сірант
МОТИВАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF (English)
Любов Крайник
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Карина Авраменко
ДИКЦІЯ ЯК ОСОБЛИВА СКЛАДОВА РОБОТИ НАД ПОСТАНОВКОЮ ГОЛОСУ В СТУДЕНТІВ PDF
Ірина Маковецька
КРИТЕРІЇ, КОМПОНЕНТИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ PDF
Поліна Прохорчук
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Уляна Ткаченко