DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168482

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І НІМЕЧЧИНИ

Марія Клепар

Анотація


У статті здійснено аналіз досвіду (історія, теорія, практика) підготовки бакалаврів і магістрів міжнародних відносин у Великій Британії і Німеччині. Показано, що теоретичні узагальнення з цієї проблеми спонукають корегувати національну систему професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників України на концептуальному рівні, що виявляється в її нормативно-правовому, соціально-економічному, науково-теоретичному, структурно-інституційному, інформативно-комунікативному, міжнародно-інтеграційному, інших аспектах. З’ясування особливостей цього досвіду дає підґрунтя для зіставлення та виявлення особливого й загального, що стосуються диверсифікації освітніх програм, спеціальностей і кваліфікацій; модернізації і стандартизації змісту і якості освіти на основі компетентнісного підходу; створення педагогічних умов для професійного розвитку і самореалізації студентів.


Ключові слова


вища освіта; Велика Британія; Німеччина; фахівці міжнародних відносин; професійна підготовка; освітні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Abashkina, N. V. (1999). Rozvytok profesiinoi osvity v Nimechchyni (kinets ХІХ – ХХ st.) [Development of vocational education in Germany (end of the 19th – 20th centuries)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, р. 46. [in Ukrainian].

Belmaz, Ya. M. (2010). Profesiina pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly u Velykii Brytanii ta SShA : monohr [Professional training of high school lecturers in the UK and USA]. Horlivka, 303 p. [in Ukrainian].

Dzhekson, S. Kvalifikatsii vyshchoi osvity Velykobrytanii [UK higher education qualifications]. Available at: http://www.ipq.org.ua. [in Ukrainian].

Otroshchenko, L. S. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv zavnishnoekonomichnoho profiliu u vyshchii osviti Nimechchyni: monohraf [Formation of professional competence of future specialists in the current economic profile in higher education in Germany]. Sumy, р. 169. [in Ukrainian].

Tretko, V. V. (2013). Profesiina pidhotovka mahistriv mizhnarodnykh vidnosyn u Velykii Brytanii: teoriia i praktyka : monohr [Professional training of masters of international relations in the UK: theory and practice]. Khmelnytskyi, р. 414. [in Ukrainian].

Khiufner, K. (2005). Upravlinnia ta finansuvannia vyshchoi osvity v Nimechchyni [Management and funding of higher education in Germany]. Higher School, no. 6, pp. 97–117. [in Ukrainian].

Qualifications in Great Britain. The framework for higher education qualifications in England, Wales and Northen Irland Report November 2008. Available at: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/fheq/selfcertification.pdf. [in English].

University of Cambridge. Available at: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/ education/progspecs. [in English].

University of Kent. Available at: https://www.kent.ac.uk/ [in English].

University of Oxford. Available at: http://www.english.ox.ac.uk/prospective-undergraduates/ programme-specificati [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абашкіна Н. В. Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ – ХХ ст.): автореф. дис… д-ра. пед. наук: 13.00.04. Київ, 1999. 46 с.

Бельмаз Я. М. Професійна підготовка викладачів вищої школи у Великій Британії та США : моногр. Горлівка, 2010. 303 с.

Джексон С. Кваліфікації вищої освіти Великобританії. URL: http://www.ipq.org.ua.

Отрощенко Л. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців завнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччині: моногр. Суми, 2010. 169 с.

Третько В. В. Професійна підготовка магістрів міжнародних відносин у Великій Британії: теорія і практика : моногр. Хмельницький, 2013. 414 с.

Хюфнер К. Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині. Вища школа. 2005. № 6. С. 97–117.

Qualifications in Great Britain. The framework for higher education qualifications in England, Wales and Northen Irland Report November 2008. URL: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/fheq/selfcertification.pdf.

University of Cambridge. URL: http://www.admin.cam.ac.uk/offices/ education/progspecs.

University of Kent. URL: https://www.kent.ac.uk/

University of Oxford. URL: http://www.english.ox.ac.uk/prospective-undergraduates/ programme-specifications.





ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)