DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168637

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

Юрій Якімець

Анотація


У статті подано результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. За допомогою методів математичної статистики доведена достовірність кількісних даних та правильність висунутої гіпотези. Зроблено висновок про ефективність впровадження запропонованих моделі, педагогічних умов і методики та доцільність їх впровадження у процес професійної підготовки майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі.

Ключові слова


проектувальні вміння; майбутні техніки-механіки; автотранспортна галузь; професійно орієнтовані дисципліни; експериментальна перевірка

Повний текст:

PDF

Посилання


Volovyk, P. M. (1969). Teoriia imovirnostei i matematychna statystyka v pedahohitsi [Theory of probabilities and mathematical statistics in pedagogy]. Kyiv, 222 p. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2008). Pedahohichni doslidzhennia : Metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: Methodological advice for young scientists]. Kyiv; Vinnytsia, 278 p. [in Ukrainian].

Zagvyazinskiy, V. & Atahanov, R. (2006). Metodologiya i metodyi psihologo-pedagogicheskogo issledovaniya : ucheb. posobie dlya stud. vyissh. ped. ucheb. zavedeniy ; 4-e izd [Methodology and methods of psychological and pedagogical research : Tutorial for higher school students]. Moscov, 208 p. [in Russian].

Kuzmina, N. V. (Ed.). (1980). Metodyi sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya : ucheb. posobie [Methods of systematic pedagogical research : Tutorial]. Leningrad, 172 p. [in Russian].

Obraztsov, P. I. (2004). Metodyi i metodologiya psihologo-pedagogicheskogo issledovaniya [Methods and methodology of psycho-pedagogical research]. Sankt-Peterburg, 268 p. [in Russian].

Sysoieva, S. O. & Krystopchuk, T. Ye. (2009). Pedahohichnyi eksperyment u naukovykh doslidzhenniakh neperervnoi profesiinoi osvity : navch.-metod. posib. [Pedagogical experiment in scientific researches of continuous vocational education : Manual]. Lutsk, 460 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воловик П. М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. Київ, 1969. 222 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : Методологічні поради молодим науковцям. Київ; Вінниця, 2008. 278 с.

Загвязинский В., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений ; 4-е изд. Москва, 2006. 208 с.

Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / под ред. Н. В. Кузьминой. Ленинград, 1980. 172 с.

Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. Санкт-Петербург, 2004. 268 с.

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навч.-метод. посіб. Луцьк, 2009. 460 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)