DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.168666

КРИТЕРІЇ, КОМПОНЕНТИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Поліна Прохорчук

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування професійно-етичної культури графічного дизайнера. Проблема вимірювання рівня формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів пов’язана з вибором критеріїв, їх показників та рівнів сформованості. У статті розглянуті критерії, компоненти, показники та рівні формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів. Визначені рівні формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів: адаптивний (низький), репродуктивний (середній), творчій (високий).


Ключові слова


структура професійно-етичної культури; професійно-етична культура; графічні дизайнери; критерії, компоненти та рівні професійно-етичної культури графічних дизайнерів; діяльнісний критерій; інформаційно-знаннєвий критерій; особистісно-креативний; мотиваційно-ціннісний критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Іsaev, Y. F. (2002). Professyonalno-pedahohycheskaia kultura prepodavatelia : ucheb. posobye dlia stud. vussh. ucheb. zavedenyi [Professional and pedagogical culture of the teacher: studies. allowance for students of higher educational establishments]. Akademyia, 208 p. [in Russian].

Kalenskyi, A. A.(2016). Rozvytok profesiino-pedahohichnoi etyky u maibutnikh vykladachiv spetsialnykh dystsyplin vyshchykh navchalnykh zakladiv ahrarnoi ta pryrodookhoronnoi haluzei [The system of development of vocational and pedagogical ethics for future teachers of special disciplines of higher educational institutions of agrarian and environmental branches]. Kyiv, 391 p. [in Ukrainian].

Kalenskyi, A. A. & Melnyk, V. V. (2018). Kryterii otsiniuvannia pidhotovlenosti maibutnikh Heolohiv do vykorystannia heoinformatsiinykh system [Criteria for assessing the preparedness of future geologists for the use of geographic information systems]. Kyiv. p. 67, no.5.pp. 81–93. [in Ukrainian].

Prokhorchuk, P. S. (2018). Profesiino-etychna kultura hrafichnoho dyzainera u naukovo-pedahohichnii literature [Professional and ethical culture of graphic designer in scientific and educational literature]. Herald of Vinnitsa State Pedagogical University. un-th them M. Kotsyubinsky: “Modern Information Technologies and Innovative Methods of Training in the Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems”. No. 50, pp. 193–197. [in Ukrainian].

Sytnykova, M. Y. (2008). Formyrovanye kultury professyonalno-pedahohycheskoi samorealyzatsyy prepodavatelia vysshei shkoly [Formation of a culture of professional and pedagogical self-realization of a teacher of higher education]. Belgorod,42 p. [in Russian].

Goncharenko, S. (1997). Ukrayinskiy j pedagogichnyji slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. (Ed.).S. Golovko. Kyiv, p.373; 182 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва, 2002. 208 с.

Каленський А. А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей: монографія. Київ, 2016. 391 с.

Каленський А. А., Мельник В. В. Критерії оцінювання підготовленості майбутніх геологів до використання геоінформаційних систем. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018, Том 67, №5. С. 81–93.

Прохорчук П. С. Професійно-етична культура графічного дизайнера у науково-педагогічній літературі. Вісник Вінницького державного педагінчого ун-ту ім. М. Коцюбинського: “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. 2018. Вип. 50. С. 193–197.

Ситникова М. И. Формирование культуры профессионально-педагогической самореализации преподавателя высшей школы: автор. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08. Белгород, 2008. 42 с.

Український педагогічний словник / Семен Гончаренко ; [гол. ред. С. Головко]. Київ, 1997. С. 373, 182 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)