DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.170958

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТОГЛЯДНИХ ПОШУКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 205 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА)

Григорій Васянович, Емілія Костишин, Ірина Бабій

Анотація


У статті на основі першоджерел, застосування загальнофілософської методології (герменевтики, екзистенціалізму, феноменології) та використання системного, історико-логічного методів досліджується питання духовних цінностей і смислу людського буття через призму світоглядних пошуків видатного українського мислителя, поета і педагога – Тараса Григоровича Шевченка. Автори акцентують на тому, що духовні цінності – це реальний феномен, який утворює еліту нації, живий ресурс, що сприяє не лише сучасному розвиткові індивіда і суспільства, а й майбутньому. Водночас обґрунтовується думка, згідно з якою, людське буття визначається реальною свободою, гуманними відносинами між суб’єктами взаємодії, а також мікро- і макросередовищем. Саме на цей аспект проблеми звертав увагу Тарас Шевченко, стверджуючи, що несвобода людини негативно впливає на соціум, і, водночас – “закрите суспільство” принижує людину, нищить її духовний потенціал.


Ключові слова


особистість; духовність; духовні цінності; світогляд; буття; свобода; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslou, A. (2006). Motyvatsyia y lychnost [Motivation and personality]. Saint Petersburg, 352 p. [in Russian].

Piren, M. I. (2016). Yevropeiski tsinnosti – determinanty zmin v suchasnii Ukraini: navch. posibnyk-praktykum [European values – determinants of change in modern Ukraine: teach. practice manual]. Chernivtsi, 256 р. [in Ukrainian].

Chalyy, M. K. (1882). Zhizn i proizvedeniya Tarasa Shevchenka [Life and works by Taras Shevchenko]. Kyiv, 287 p. [in Ukrainian].

Shevchenko, T. H. (1989). Povne zibrannia tvoriv: Vol. 1: Poezii [Full Collection of Works: In 12 vol. Vol. 1: Poetry]. Kyiv, 528 p. [in Ukrainian].

Shevchenko, T. H. (1989). Povne zibrannia tvoriv: Vol. 2: Poezii [Full Collection of Works: In 12 vol. Vol. 2: Poetry]. Kyiv, 592 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Маслоу А.Мотивация и личность. 3-е изд. Санкт Петербург, 2006. 352 с.

Пірен М. І. Європейські цінності – детермінанти змін в сучасній Україні: навч. посібник-практикум. Чернівці, 2016. 256 с.

Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Сводъ материалов для его биографии) Съ портретомъ / сотавилъ М. К. Чалый. Кіевъ, 1882. 287 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. Т. 1: Поезії, 1837 – 1847. Редколегія: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. Київ, 1989. 528 с.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. Т. 2: Поезії, 1847 – 1861. Редколегія: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. Київ, 1989. 592 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)