№ 5(172) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5(172).2019

Зміст

Статті

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТОГЛЯДНИХ ПОШУКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 205 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА) PDF
Григорій Васянович, Емілія Костишин, Ірина Бабій
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗШИРЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Олена Квас, Іванна Земан
АКСІОЦЕНТРИЗМ, ПАЙДОЦЕНТРИЗМ ТА СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС PDF
Роксоляна Швай
PEDAGOGICZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SOS - WIOSEK DZIECIĘCYCH NA UKRAINIE PDF (Polski)
Oреста Карпенко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ І ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ PDF
Петро Волянський, Юрій Ковровський, Віктор Михайлов
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Віталій Бойчук, Володимир Уманець
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF (English)
Ольга Магдюк
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І ТЕРМІНОЛОГІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ PDF
Ольга Романчук, Мирослава Данилевич
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УМІНЬ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Вікторія Гринько
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Наталія Гаврилюк
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ШКОЛИ ЯК ПРОВІСНИКИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У 90-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ PDF
Алла Загородня
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ВИКОНАВСЬКИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Євгенія Черняк, Анна Карецька
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Олена Малінка
РОЗВИТОК АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВАЛЕНТНО-ФРАКТАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Роман Попов
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ВИКОНАВСТВА НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Гринчук, Емілія Горук, Ярослава Кубіт
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Марія Клепар
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Мойко
НАЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТВОРЧОСТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО СПІВАКА ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО PDF
Корнель Сятецький
ПРО КОРЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ВЕЛИЧИН У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Владислав Сарієнко
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ PDF
Ірина Савеліхіна
ЗМІСТОВА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Булавенко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Богдан Щурик
РЕПЕРТУАРНА ПАЛІТРА УКРАЇНСЬКИХ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛИЦЬКОГО КАМЕРНОГО ХОРУ) PDF
Оксана Волох
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Галина Корж
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) PDF
Оксана Ковалишин
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИКЛАДАННІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ PDF
Василь Трущак
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА PDF
Тетяна Багрій
ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” ТА “КОМПЕТЕНЦІЯ” В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Павло Коляса
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ PDF
Тетяна Грановська, Надія Олефіренко
СУЧАСНА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Марія Кузьмич
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Марина Орлова
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Олена Блашкова