DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.170981

PEDAGOGICZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SOS - WIOSEK DZIECIĘCYCH NA UKRAINIE

Oреста Карпенко

Анотація


Artykuł przedstawia znaczenie austriackiego modelu rodziny adopcyjnej – SOS Wiosek Dziecięcych – dla nowoczesnej ukraińskiej przestrzeni wychowawczej. Prezentuje pedagogiczne zasady rozwoju opieki nad dziećmi osieroconymi i porzuconymi na Ukrainie. Autorka stwierdza, że rodzina SOS jest nowoczesną formą opieki nad osieroconymi dziećmi, przed którą stoi zadanie stworzenia atmosfery miłości, ochrony, domowego komfortu itp. Rodzice SOS na Ukrainie to innowacja pedagogiczna, która zgodnie z austriackim modelem SOS Wioski Dziecięcej, przewiduje wspólny pobyt matek z dziećmi. Została ona wdrożona w województwie ługańskim i z powodzeniem funkcjonuje w tamtejszej społeczności.


Ключові слова


sieroty; rodzina zastępcza; SOS Wioska Dziecięca; rodzina SOS; innowacja pedagogiczna; opieka; wychowanie; edukacja

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Vlasova, O. I. (1993). Problemy profesiinoi pidhotovky vykhovateliv dytiachykh mistechok u spadshchyni Hermana Hmeinera [Problems of vocational training of Children’s Village educators in the heritage of Hermann Gmeiner]. Candidate’s thesis. Kyiv, 144 p. [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2012). Z istorii zasnuvannia dytiachoho mistechka v Imsti [From the history of Children’s Village in Imst]. Pedagogical Education: Theory and Practice, Vol. 10, pp. 260–265. [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2011). Malovidomi fakty z biohrafii Hermana Hmainera (1919 – 1986) [Little-known facts from Herman Gmayner’s biography]. Scientific Journal. Series of “Psychology and Pedagogy”, Vol. 18, pp. 95–104. [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2013). Pedahohichna spadshchyna Hermana Hmainera: istoriohrafiia problemy [Pedagogical Heritage of Hermann Gmyner: Historiographical Problems]. Scientific notes of the Vinnitsa Mikhail Kotsiubynsky State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, Vol. 39, pp. 273–277. [in Ukrainian].

Korniiko, R. I. (2009). Z istorii rozvytku i stanovlennia sotsialno-reabilitatsiinykh budynkiv simeinoho typu v yevropeiskykh krainakh [From the history of the development and establishment of social-rehabilitation homes of a family type in European countries]. Concept of the development of the field of physical education and sport in Ukraine, Vol. VI, part I, pp. 221–231. [in Ukrainian].

Romanova, N., & Biliavska, T. (2008). Umovy adaptatsii v Ukraini polskoi modeli dytiachoho budynku novoho typu dlia ditei-syrit [Conditions of adaptation in Ukraine of the Polish model of a new type of orphanage for orphans]. Magisterium. Social work and health care, Vol. 32, pp. 24–27. [in Ukrainian].

Syritstvo yak vyniatok [Orphanage as an Exception]. Available at: https://theukrainians.org/syritstvo-yak-vynyatok/ [in Ukrainian].

Skrypnyk, L. V. (2010). “Dytiache mistechko SOS” – odna iz form sotsialno-pedahohichnoi pidtrymky ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [“Children’s Town SOS” – one of the forms of social and pedagogical support for children deprived of parental care]. Problems of general and pedagogical psychology, Vol. XII, part 2, pp. 302–309. [in Ukrainian].

SOS-Dytiachi mistechka Ukraina [SOS Children’s Village]. Available at: https://sos-ukraine.org/ [in Ukrainian].

V Ukraini – ponad 73 tysiachi ditei-syrit [In Ukraine – more than 73 thousand orphans]. Available at: https://health.unian.ua/country/1318291-v-ukrajini-ponad-73-tisyachi-ditey-sirit.html [in Ukrainian].

Chepil, O. (2011). Oligofrenopedagogiczne i terapeutyczne formy i metody pracy w SOS Wioskach Dzieciencych w Austrii [Oligophrenopedagogic and therapeutic forms and methods of work in SOS Children’s Villages in Austria]. Family forms of foster care: theory and practice / ed. A. Roguska, M. Danilak-Chomoć, B. Kulig. Warszawa – Siedlce: St. SOS Wioski Dziecięce w Polsce, pp. 243–251. [in Polish].

Gmeiner, H. (1960). Die SOS-Kinderdörfer: Moderne Erziehungsstätten für verlassene [Modern educational institutions for abandoned children]. Innsbruck: SOS-KD. Verl. 90 p. [in German].

Gmeiner, H. (1960). Schuld und Sühne im Schicksal der Jugend [Guilt and punishment in the fate of the youth]. Innsbruck: SOS-KD. Verl. 16 p. [in German].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Власова О. І. Проблеми професійної підготовки вихователів дитячих містечок у спадщині Германа Гмейнера : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” . Київ, 1993. 144 с.

Карпенко О. З історії заснування дитячого містечка в Імсті. Педагогічна освіта: теорія і практика. Вип. 10. Кам’янець-Подільський, 2012. С. 260 – 265.

Карпенко О. Маловідомі факти з біографії Германа Гмайнера (1919 – 1986). Наукові записки. Серія: “Психологія і педагогіка”. Острог, 2011. Вип. 18. С. 95 – 104.

Карпенко О. Педагогічна спадщина Германа Гмайнера: історіографія проблеми. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 39. Вінниця, 2013. C. 273 – 277.

Корнійко Р. І. З історії розвитку і становлення соціально-реабілітаційних будинків сімейного типу в європейських країнах. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. Вип. VІ. Ч. І. Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2009. С. 221 – 231.

Романова Н., Білявська Т. Умови адаптації в Україні польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт. Магістеріум. 2008. Вип. 32. Магістеріум. Соціальна робота й охорона здоров’я. С. 24 – 27.

Сирітство як виняток. URL: https://theukrainians.org/syritstvo-yak-vynyatok/

Скрипник Л. В. “Дитяче містечко СОС” – одна із форм соціально-педагогічної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2010. Т. ХІІ. Ч. 2. С. 302 – 309.

СОС-Дитячі містечка Україна. URL:https://sos-ukraine.org/

В Україні – понад 73 тисячі дітей-сиріт. URL:https://health.unian.ua/country/1318291-v-ukrajini-ponad-73-tisyachi-ditey-sirit.html

Chepil O. Oligofrenopedagogiczne i terapeutyczne formy i metody pracy w SOS Wioskach Dzieciencych w Austrii. Rodzinne formy opieki zastępczej : teoria i praktyka / red. nauk. A. Roguska, M. Danilak-Chomoć, B. Kulig.  Warszawa – Siedlce : St. SOS Wioski Dziecięce w Polsce, 2011. S. 243 – 251.

Gmeiner H. Die SOS-Kinderdörfer : Moderne Erziehungsstätten für verlassene. Innsbruck : SOS-KD. Verl., 1960.  90 s.

Gmeiner H. Schuld und Sühne im Schicksal der Jugend. Innsbruck : SOS-KD. Verl., 1960. 16 s.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)