DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171006

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І ТЕРМІНОЛОГІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Ольга Романчук, Мирослава Данилевич

Анотація


У статті охарактеризовано базовий понятійний апарат і термінологія системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Акцентовано увагу на тому, що професійна підготовка є системою навчання або процесом отримання майбутнім фахівцем спеціальних знань, вмінь та навичок, особистісно-професійних якостей, що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії. Уточнено сутність понять “формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у закладах вищої освіти” та “майбутні фахівці з фізичного виховання та спорту”.


Ключові слова


термін; поняття; професійна підготовка; майбутній фахівець; фізичне виховання і спорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Boichuk, Yu. D. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid [Competency approach]. Scintific approaches to scientific pedagogical researches. Kharkiv, pp. 188–216. [in Ukrainian].

Briukhanova, N. O. (2015). Kompetentnyi fakhivets – tsilovyi oriientyr suchasnoi profesiinoi osvity [A competent specialist is the target benchmark of modern professional education]. Professional Education: Methods, Theory and technologies, no.1, pp.16–25. [in Ukrainian].

Bubnova, M. Yu. (2010). Hotovnist maibutnikh uchyteliv matematyky do profesiinoi diialnosti [Readiness of future math teachers to the professional activity]. Didactics of Math: Problems and Research. An international collection of scientific works. Donetsk. [in Ukrainian].

Vlasiuk, O. P. (2011). Do problemy profesiinoi pidhotovky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [To the Problem of Professional Training of Students in Higher Educational Establishmets]. A collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Berdiansk. [in Ukrainian].

Hertsyk, M. S. & Vatseba, O. M. (2002). Vstup do spetsialnostei haluzi “Fizychne vykhovannia ta sport” [Introduction to Specialty “Physical Education and Sport”]. Lviv, 232 p. [in Ukrainian].

Doroshenko, Yu. O. & Semeniuk, N. V. (2009). Sutnist temy i zmist pedahohichnoho doslidzhennia [The essence of the topic and the content of pedagogical research]. Available at: www.kspu.edu/Downloads/it_conf/4/DoroshSemen (аccessed 15 Oct. 2016) [in Ukrainian].

Zabiiako, Yu. O. (2013). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv fizychnoi kultury ta sportu [Professional training of specialists in physical culture and sports]. Physical Education, Sport and Culture in Modern Society, Vol. 2, pp.16–19. [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv, 1040 p.[in Ukrainian].

Makovetska, N. V. (2006). Formuvannia fizychnoi kultury i zdorovoho sposobu zhyttia osobystosti: teoretychnyi aspekt problemy [Development of Physical Culture and Healthy Life Style: theoretical aspect]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Science monograph. Vol. 10, pp. 117–121. [in Ukrainian].

Martynenko, V. V. (2006). Problemy neperervnoi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia i sportu [Problems of Continious Professional Training of Specialists in Physical Education and Sport]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports. Science monograph. No.3, pp.55–58. [in Ukrainian].

Orlov, V. F. (2003). Profesiine stanovlennia vchyteliv mystetskykh dystsyplin [Professional Development of Art Subjects Teachers]. Kyiv. [in Ukrainian].

Osadcha, T. Yu. (2005). Profesiina pidhotovka vykladachiv fizychnoho vykhovannia v universytetakh SShA [Professional Training of Physical Education Teachers in the USA Universities]. Candidate’s thesis. Luhansk. [in Ukrainian].

Stepanchenko, N. I. (2017). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [System of Professional Training of Future Physical Education Teacher in Higher Educational Establishmets]. Doctor’s thesis. Vinnytsia. [in Ukrainian].

Sushchenko, L. P. (2003). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Professional Training of Future Physical Education and Sport Specialists: theory and methodology]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Tukach, I.I. (2012). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity do oznaiomlennia doshkilnykiv z yikh pravamy ta oboviazkamy [Professional training of future preschool education specialists to the familiarize preschoolers with their rights and responsibilities]. Scientific notes of the Nizhyn Mykola Hohol State University. Series: Psychological and pedagogical sciences. No.6, pp.204–208. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бойчук Ю. Д. Компетентнісний підхід. Наукові підходи до наукових педагогічних досліджень. Харків, 2011. С. 188–216.

Брюханова Н. О. Компетентний фахівець – цільовий орієнтир сучасної професійної освіти. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, №1. 2015. С.16–25.

Бубнова М. Ю. Готовність майбутніх учителів математики до професійної діяльності. Дидактика математики: проблеми і дослідження, Міжнар. зб. наук. робіт. 2010. Донецьк.

Власюк О. П. До проблеми професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 2011. Бердянськ.

Герцик М. С., Вацеба О. М. Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання та спорт”. Львів, 2002. 232 c.

Дорошенко Ю. О., Семенюк Н. В. Сутність теми і зміст педагогічного дослідження. 2009. URL: www.kspu.edu/Downloads/it_conf/4/DoroshSemen (дата звернення: 15.10.2016).

Забіяко Ю. О. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, №2. 2013. С.16–19.

Кремень В. Г. Енциклопедія освіти. Київ, 2008. 1040 c.

Маковецька Н. В. (2006). Формування фізичної культури і здорового способу життя особистості: теоретичний аспект проблеми. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Наук. моногр., №10. С.117–121.

Мартиненко В. В. (2006). Проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Наук. моногр., №3. С. 55–58.

Орлов В. Ф. (2003). Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін. Київ.

Осадча Т. Ю. Професійна підготовка викладачів фізичного виховання в університетах США./ Автореф. канд. пед. наук. Луганськ, 2005.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах./Дис. д-ра пед. наук. Вінниця, 2017.

Сущенко Л. П. (2003). Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект). Запоріжжя, 2003.

Тукач І.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до ознайомлення дошкільників з їх правами та обов’язками. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки, №6. 2012. С.204–208.
ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)