DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171036

КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Олена Малінка

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність організації процесу навчання студентів іноземної мови як процесу, спрямованого на розвиток їхніх комунікативних умінь та навичок. Розкрито зв’язок між комунікативною спрямованістю навчання та розвитком мотивації до вивчення даної дисципліни; з’ясовано, що саме комунікативно-пізнавальна потреба є “пусковим механізмом” мовленнєвої діяльності, і обґрунтовано важливість створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання іноземної мови. На основі аналізу теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних вчених визначено сутність комунікативного підходу, його основні принципи, та розглянуто методи, що використовуються в межах даного підходу.


Ключові слова


комунікативна спрямованість; комунікативний підхід; мотивація; вивчення іноземних мов; мовленнєва діяльність; мовленнєва ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulgakova, V. (2005). Adaptuvaty lyudynu do zhyttya [To adapt a person to life]. Foreign languages at educational institutions. No.6. pp.82–86. [in Ukrainian].

Zeyer, E.F. (2003). Psikhologiya professionalnogo obrazovaniya [Psychology of professional education]. Moscow, Voronezh, 480 p. [in Russian].

Zimnyaia, I. A. (1978). Psikhologicheskie aspekty obuchenia govoreniyu na inostrannom yazyke [Psychological aspects of teaching foreign language speaking]. Moscow, 159 p. [in Russian].

Kitaigorodskaya, I.A. (1986). Metodika intensivnogo obuchenia inostrannym yazykam [Methods of intensive foreign languages teaching]. Moscow, 100 p. [in Russian].

Leontyev, A.N. (1975). Deyatelnost. Soznanie. Lichnost [Activity.Consciousness. Personality]. Moscow, 304 p. [in Russian].

Lobachuk, I.M. (2018). Komunikatyvna kompetentnist vykladacha inozemnoii movy yak vazhlyva skladova pedagogichnoii maisternosti [Communcative competence of a foreign language teacher as an important component of pedagogical proficiency]. Scientific Notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynskyi. Series: pedagogics and psychology. Vinnytsia. Vol. 53. pp.133–137. [in Ukrainian].

Malinka, O.O. (2010). Pedagogichni umovy rozvytku motyvatsii do vyvchennya inozemnykh mov u studentiv osvitnikh zakladiv kultury [Pedagogical conditions of developing foreign languages learning motivation of students of educational institutions of the sphere of culture]. Сandidate’s thesis. Kyiv, 212 p. [in Ukrainian].

Maslova, Yu.V. (2000). Soderzhanie i formy inoyazychnoi rechevoi deyatel’nosti studentov ped. vuza v kontekstnom obuchenii (na materiale angliiskogo yazyka) [Content and forms of foreign language speaking activity of students of a pedagogical university in contextual teaching (on the material of the English language)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lipetsk, 26 p. [in Russian].

Passov, Ye.I. (1991). Kommunikativnyi metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu [Communicative method of teaching foreign language speaking]. Мoscow, 223 p. [in Russian].

Pometun, O.I. (2004). Zaprovadzhennya kompetentnisnogo pidkhodu – perspektyvnyi napryamok rozvytku suchasnoii osvity [Implementation of competency-based approach – a promising direction of modern education development]. Journal. 22. Available at: http:www.Visnyk@iatr.org.ua (Accessed 31 Jan. 2019) [in Ukrainian].

Sorochan, T. (2005). Kharakterystyka professionalismu upravlinskoi diyalnosti kerivnykiv shkil na zasadakh kompetentnisnogo pidkhodu [Characteristics of professionalism of managerial activity of head masters within the framework of competency-based approach]. The Way of Education. No.3. pp.9–12. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булгакова В. Адаптувати людину до життя. Іноземні мови в навчальних закладах. 2005. №6. С.82–86.

Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. Москва, Воронеж, 2003. 480 с.

Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. Москва, 1978 с. 159 с.

Китайгородская И.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Москва, 1986. 100 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва, 1975. 304 с.

Лобачук І.М. Комунікативна компетентність викладача іноземної мови як важлива складова педагогічної майстерності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць / редкол.: В.І.Шахов (голова) та ін. Вінниця, 2018. Вип. 53. С.133–137.

Малінка О.О. Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення іноземних мов у студентів освітніх закладів культури : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / НПУ ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2010. 212 с.

Маслова Ю.В. Содержание и формы иноязычной речевой деятельности студентов пед. вуза в контекстном обучении (на материале английского языка) : автореф. дис. …канд.пед.наук : 13.00.08. Липецк, 2000. 26 с.

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва, 1991. 223 с.

Пометун О.І. Запровадження компетентнісного підходу – перспективний напрямок розвитку сучасної освіти. Вісник. 2004. № 22. URL: http:www.Visnyk@iatr.org.ua (дата звернення: 31.01.2019)

Сорочан Т. Характеристика професіоналізму управлінської діяльності керівників шкіл на засадах компетентнісного підходу. Шлях освіти. 2005. №3. С.9–12.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)