DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171122

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оксана Мойко

Анотація


У статті розглянуто і проаналізовано особливості професійної підготовки вчителів інформатики в українських вишах. Охарактеризовано вимоги до особистості викладача як сучасного фахівця в галузі освіти. Обґрунтовано необхідність урізноманітнення педагогічних технологій, а також навчальних засобів фахової підготовки викладача інформатики, що сприятимуть удосконаленню його професійної компетентності відповідно до постійно зростаючих вимог сучасного інформаційного суспільства.

Ключові слова


професійна діяльність; вчитель інформатики; професійна компетентність; навчальний процес; інформаційні технології; засоби навчання; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhaldak, M. I. (2006). Model systemy sotsialno-profesiinykh kompetentnostei vchytelia informatyky [Model of the system of social and professional competences of the teacher of informatics]. Scientific Journal of the National Academy of Sciences of Ukraine. MP Drahomanov. Series number 2. Computer-based learning systems, no.7 (14), 185 p. [in Ukrainian].

Kontseptualni zasady rozvytku pedahohichnoi osvity Ukrainy ta yii intehratsii v yevropeiskyi osvitnii prostir [Conceptual basis of the development of Ukrainian pedagogical education and its integration into the European educational space]. (n.d.) mon.gov.ua. Available at: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher. [in Ukrainian].

Kryvonos, O. M. (2014). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi navchannia prohramuvannia [Formation of information and communication competences of future teachers of informatics in the process of programming of programming]. Candidate’s thesis. Kyiv, 286 p. [in Ukrainian].

Moiko, O.S. (2013). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky yak problema suchasnoi vyshchoi osvity [Formation of professional competence of future teachers of informatics as a problem of modern higher education]. Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanov Series 5: Pedagogical Sciences: Realities and Prospects, vol.42, pp. 196–202, [in Ukrainian].

Osadcha, K.P. (2010). Zasoby formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky [Means of formation of professional competence of future IT teachers]. Information technologies and teaching aids.Vol.3(17). Available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/240/226. [in Ukrainian].

Pavlova, N. & Batyshkina, Yu. (2011). Profesiino-pedahohichna pidhotovka maibutnoho vchytelia informatyky do fakhovoi diialnosti [Professional-pedagogical preparation of the future teacher of informatics for professional activity]. Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, part 3, pp. 217–224, [in Ukrainian].

Ramskyi, Yu.S. (2007). Pro rol matematyky i deiaki tendentsii rozvytku matematychnoi osvity v informatsiinomu suspilstvi [On the role of mathematics and some trends in the development of mathematical education in the information society]. Mathematics at school, no.7, pp. 36–40. [in Ukrainian].

Sikora, Ya. B. (2008). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky u kursi “Metodyky navchannia informatyky” [Formation of professional competence of future teachers of informatics in the course “Methods of teaching computer science”]. Abstracts of the International Scientific and Practical Conference “Theoretical and Methodological Principles for the Training of Pedagogical Personnel in the Field of the Ethnic Region”, (pp. 73–74). Uzhgorod. [in Ukrainian].

Sliepkan, Z. I. (2005). Naukovi zasady pedahohichnoho protsesu u vyshchii shkoli [Scientific principles of pedagogical process in high school]. High school, 239 p. [in Ukrainian].

Kharkivska, A. A. (2014). Analiz shliakhiv udoskonalennia zmistu profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia informatyky [An analysis of ways to improve the content of the training of the future teacher of informatics]. Actual problems of public administration, pedagogy and psychology. Vol. 1, pp.172–174. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2014_1_63. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жалдак М. І., Рамський Ю. С., Рафальська М. В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. Київ, 2006. №7 (14). 185 с.

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір. Затверджено наказом МОН №998 від 31.12.2004 р. URL: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher

Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування. дис. кандидата пед. наук: 13.00.04. Київ, 2014. 286 с.

Мойко О.С. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як проблема сучасної вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії і перспективи. Київ. 2013. Вип. 42. С. 196–202.

Осадча К.П. Засоби формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №3.(17). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/240/226.

Павлова Н., Батишкіна Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя інформатики до фахової діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2011. Ч. 3. С. 217–224.

Рамський Ю.С. Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві. Математика в школі. 2007. № 7. С. 36–40.

Сікора Я. Б. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у курсі “Методики навчання інформатики”. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у полі етнічному регіоні”. Ужгород, 2008. С. 73–74.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Київ, 2005. 239 с

Харківська А. А. Аналіз шляхів удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики.Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2014. Вип. 1. С. 172–174. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2014_1_63.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)