DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.171180

ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” ТА “КОМПЕТЕНЦІЯ” В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Павло Коляса

Анотація


У статті здійснено аналіз та дослідженість понять “компетентність”, “компетенція”, “професійна компетентність”. На основі аналізу встановлено співвідношення понять “компетентність” та “компетенція”: компетенція – це поставлена вимога до підготовки фахівця, щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері, в свою чергу компетентність – володіння майбутнім фахівцем компетенцією, що виявляється в ефективній професійній діяльності та містить особисте ставлення фахівця до неї. Звідси, професійна компетентність – це комплексна характеристика фахівця певної галузі, що виявляється в його професійній діяльності та включає знання, уміння, навички, досвід, мотивацію та високі особистісні якості. Визначено основні компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій, а саме: спеціальна компетентність, соціальна компетентність, індивідуальна компетентність, педагогічно-комунікативна компетентність.


Ключові слова


компетенція; компетентність; професійна компетентність; фахівці професійної освіти; дефінітивний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Bibik, N. (2013). Perevahy i ryzyky zaprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu v shkilniy osviti [he Benefits and Risks of Introducing a Competency Approach in School Education]. Mountain School of Ukrainian Carpathians. No. 8 – 9, pp. 26–30. [in Ukrainian].

Hubaryeva, O. S. (2005). Psykholohichni osoblyvosti formuvannya profesiynoyi kompetentnosti pratsivnykiv OVS [Psychological peculiarities of formation of professional competence of employees of the ATS]. Candidate’s thesis. Kharkiv, 216 p. [in Ukrainian].

Derzhavni standarty profesiynoyi osvity: Teoriya i metodyka [State standards of vocational education: Theory and methodology]. Monohraf. (Ed.). N.H. Nychkalo. Khmelnytsky, 334 p. [in Ukrainian].

Dushkov, B. A., Korolev, A. V. & Smirnov, B. A. (2003). Psikhologiya truda, professionalnoy, informatsionnoy i organizatsionnoy deyatelnosti [Psychology of labor, professional, informational and organizational activities] : textbook for high school. Moscov, 848 p. [in Russian].

Kompetnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayinski perspektyvy (2004). [Comprehensive Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]: basic policy library (Ed.).O. V. Ovcharuk. Kyiv, 112 p. [in Ukrainian].

Napryamy reformuvannya systemy profesiynotekhnichnoyi osvity v umovakh yevropeys№koyi intehratsiyi (dosvid, analiz, prohnozy) [Directions of reforming the vocational education system in the conditions of European integration (experience, analysis, forecasts)] : monohraf (Eds.).Anishchenko V.M., Zakatnov D.O., Zdioruk S.I. et al Kyiv, 196 p. [in Ukrainian].

Pometun, O. (2005). Kompetentnisnyy pidkhid – nayvazhlyvishyy oriyentyr rozvytku suchasnoyi osvity [Competency approach – the most important landmark for the development of modern education]. Native school. No. 1 (900), pp.65 – 70. [in Ukrainian].

Profesiyna osvita : slovnyk: navch. pos. (2000). [Professional education: dictionary: tutorial]. (Ed.). S.U. Honcharenko et al; Kyiv, 256 p. [in Ukrainian].

Slovnyk inshomovnykh sliv (2000). [Dictionary of foreign words]. (Ed.). S.M. Morozov, L.M. Shkaraputa. Kyiv, 680 p. [in Ukrainian].

Stratehiya reformuvannya osvity v Ukrayini (2003). [trategy for reforming education in Ukraine] : basic policy recommendations. Kyiv, 296 p. [in Ukrainian].

Tereshchuk, H.V. (2006). Kompetentnisnyy pidkhid yak faktor zblyzhennya osvitnikh system [Competency approach as a factor of convergence of educational systems]. Proceedings of the regional scientific and practical seminar “Professional competences and competence of the teacher” 28-29 of November 2006. Ternopil, pp. 5 – 10. [in Ukrainian].

Chaban, A.S. (2001). Nova stratehiya profesiynoyi pidhotovky robitnychykh kadriv [A new strategy for the professional training of working men]. Vocational and technical education. No. 2, pp.37 – 40. [in Ukrainian].

Yaremenko, V. (2008). Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]: in three volumes : 200000 words. 862 p. [in Ukrainian].

Bowden John (2001). Competency – Based Education – Neither a Panacea nor a Pariah [Electronic resource]. Avaible at: www.crm.hct.ac.ae/events/ archive/tend.018.bowden. html. [in Enghlish].

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English language: Lesicon Publication, 1993. – 1150 p. [in Enghlish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бібік Н. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Гірська школа українських Карпат. № 8 – 9. 2013. С. 26–30.

Губарєва О. С. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06. Харків, 2005. 216 c.

Державні стандарти професійної освіти: Теорія і методика: Монографія / За ред. Н.Г. Ничкало. Хмельницький, 2002. 334 с.

Душков Б. А., Королев, А. В., Смирнов Б. А. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности : учебное пособие для высшей школы. Москва, 2003. 848 с.

Компетнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004. 112 с.

Напрями реформування системи професійнотехнічної освіти в умовах європейської інтеграції (досвід, аналіз, прогнози): монографія/ Аніщенко В.М., Закатнов Д.О., Здіорук С.І. та ін.. – Київ, 2008. 196 с.

Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа. № 1 (900). 2005. С. 65 – 70.

Професійна освіта: Словник: Навч. пос. / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. Київ, 2000. 256 с.

Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. Київ, 2000. 680 с.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. Київ, 2003. 296 с.

Терещук Г.В. Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем. Матеріали регіонального науково-практичного семінару “Професійні компетенції та компетентності вчителя”, 28 – 29 листопада 2006 р. Тернопіль, 2006. С. 5 – 10.

Чабан А.С. Нова стратегія професійної підготовки робітничих кадрів: Проф. підготовка на основі концеп. компетентності]. Проф.техн. освіта. 2001. № 2. С. 37 – 40.

Яременко В. Новий тлумачний словник української мови: у трьох томах : 200000 слів. Вид-во “Аконіт”, 2008. 862 c.

Bowden John. Competency – Based Education – Neither a Panacea nor a Pariah [Electronic resource]. Avaible at: www.crm.hct.ac.ae/events/ archive/tend.018.bowden. html. 2001.

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English language: Lesicon Publication, 1993. 1150 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)