DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174373

ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Олена Третяк, Дмитро Чебоненко, Станіслав Чебоненко

Анотація


У статті представлений аналіз участі українських студентів в міжнародних програмах, що сприяють інтеграційним процесам та виклики, що виникають на цьому шляху, а також висвітлені підходи до навчання студентів, що дозволяють забезпечити належну якість освіти та освітньої діяльності. Наведений перелік умов, виконання яких сприяє інтеграції здобувачів вищої освіти в європейський освітній простір, до яких віднесені: визначення очікуваних результатів навчання; удосконалення змісту освітніх програм; виконання вимог для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; навчальні ресурси та внутрішній і зовнішній моніторинг успішності та досягнень студентів; урахування запитів роботодавців тощо.


Ключові слова


європейський освітній простір; програма Еразмус+; інтеграція; заклади вищої освіти; ринок праці; освітні е-технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Akademichna mobilnist [Academic mobility]. Available at: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html (accessed: 10 Feb. 2019). [in Ukrainian].

Borodin, Ye. (2017). Vplyv yevrointehratsii na molodizhnu polityku v Ukraini: zakonotvorchyi aspekt [Influence of Eurointegration on youth policy in Ukraine: legislative aspect]. Aktualni problemy Yevropeiskoi intehratsii ta Yevroatlantychnoho spivrobitnytstva Ukrainy : materialy 14-yi rehion. nauk.-prakt. konf. 18 trav. 2017 r., m. Dnipro – Actual problems of European integration and Euro-Atlantic cooperation of Ukraine: Proceedings of the 14th Regional Scientific and Practical Conference May 18. 2017. (Ed.). Prokopenko L. L. (рр. 39–42). Dnipro. [in Ukrainian].

Intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir: zdobutky, problemy, perspektyvy: monohrafiia [Integration into the European educational space: achievements, problems, perspectives: monohraf]. (Ed.).Vashchuk F. H. Series: European integration: Ukrainian Dimension. Vol. 16. Uzhhorod, 2011. 560 р. [in Ukrainian].

Kyrychenko, K. I. (2015). Problemy intehratsii natsionalnoi systemy osvity do yevropeiskoho osvitnoho prostoru [Problems of integration of national education system into European educational space]. Aspects of public administration. No. 11–12(25–26) November-December 2015. Available at: file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/217-Tekst%20statti-217-1-10-20160416.pdf (accessed: 01 Mar. 2019). [in Ukrainian].

Pro vyznannia kvalifikatsii z vyshchoi osvity v yevropeiskomu rehioni [On recognizing higher educational qualifications in European region]: Convention of 11.04.1997. Lisbon. A collection of Treaties of the Council of Europe. Parliamentary Publishing House. Kyiv, 2000. Law of Ukraine dated December 3, 1999. №1273-XIV (1273-14). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308 (accessed: 11 Feb. 2019). [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 081 “Pravo” dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [On Approval of the Standard of Higher Education on the specialty 081 “Law” for the first (bachelor) level of higher education]: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 12.12.2018 r. №1379. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS31206.html (accessed: 15 Mar. 2019). [in Ukrainian].

Prokhorov, A. V. (2012). Novye ekonomicheskie tsennosti vysshego obrazovaniya [New economic values of higher education]. Gaudeamus. Tambov. No.1(19), рр. 22–27. [in Russian].

Rezultaty konkursiv Prohramy Erazmus+ KA1: Akademichna mobilnist 2014-2018 rr. v Ukraini [The results of the contest of program Erazmus + KA1: Academic Mobility 2014-2018 in Ukraine]. Available at: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Rezultaty_konkursiv_KA1_2015-2018.pdf (accessed: 10 Feb. 2019). [in Ukrainian].

Semenets-Orlova, I. (2017). Aktualni metody orhanizatsiinoho rozvytku VNZ v konteksti intehratsii Ukrainy v Yevropeiskyi osvitnii prostir [Actual methods of organizational development of higher educational institutions in the context of Ukraine’s integration into European educational space]. Aktualni problemy Yevropeiskoi intehratsii ta Yevroatlantychnoho spivrobitnytstva Ukrainy : materialy 14-yi rehion. nauk.-prakt. konf. 18 trav. 2017 r., m. Dnipro – Actual problems of European integration and Euro-Atlantic cooperation of Ukraine: Proceedings of the 14th Regional Scientific and Practical Conference May 18, 2017, (рр. 270–273). (Ed.). Prokopenko L. L. Dnipro. [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and Recommendations for Quality Assuring in European Area of Higher Education]. Kyiv, 2006. 35 р. [in Ukrainian].

Shytikova, S. & Talanova, Zh. (2015). Ohliad Realizatsii proektiv prohramy Tempus: Bilshe 20 rokiv v Ukraini 1993–2014 rr. [Review of implementation of Tempus program: More than 20 years in Ukraine for 1993-2014]: Newsletter. Kyiv. Available at: file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/TempusUkraine_Overview_UA.PDF (accessed: 15 Mar. 2019). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Академічна мобільність. URL: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html (дата звернення: 10.02.2019).

Бородін Є. Вплив євроінтеграції на молодіжну політику в Україні: законотворчий аспект. Актуальні проблеми Європейської інтеграції та Євроатлантичного співробітництва України : матеріали 14-ї регіон. наук.-практ. конф. 18 трав. 2017 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро, 2017. С. 39–42.

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. Серія: Євроінтеграція: український вимір. Вип. 16. Ужгород, 2011. 560 с.

Кириченко К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору. Аспекти публічного управління. №11–12(25–26) листопад-грудень 2015. URL: file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/217-Текст%20статті-217-1-10-20160416.pdf (дата звернення: 01.03.2019).

Про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні : конвенція від 11.04.1997. Лісабон. Збірка договорів Ради Європи. Парламентське видавництво. Київ, 2000. Закон України від 03.12.1999 р. №1273-XIV (1273-14). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308 (дата звернення: 11.02.2019).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 “Право” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1379. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS31206.html (дата звернення: 15.03.2019).

Прохоров А. В. Новые экономические ценности высшего образования. Гаудеамус. Тамбов. 2012. №1(19). С.22–27.

Результати конкурсів Програми Еразмус+ КА1: Академічна мобільність 2014-2018 рр. в Україні. URL: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Результати_конкурсів_КА1_2015-2018.pdf (дата звернення: 10.02.2019).

Семенець-Орлова І. Актуальні методи організаційного розвитку ВНЗ в контексті інтеграції України в Європейський освітній простір. Актуальні проблеми Європейської інтеграції та Євроатлантичного співробітництва України : матеріали 14-ї регіон. наук.-практ. конф. 18 трав. 2017 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро, 2017. С. 270–273.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Київ, 2006. 35 с.

Шитікова С., Таланова Ж. Огляд Реалізації проектів програми Темпус: Більше 20 років в Україні 1993–2014 рр. : Інформаційний бюлетень. Київ, 2015. URL: file:///C:/Users/Comp%201/Downloads/TempusUkraine_Overview_UA.PDF (дата звернення: 15.03.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)