DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174456

ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ

Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталія Кравченко, Ганна Чуприна, Олександр Овсянніков

Анотація


У статті розглядається проблема використання відеоматеріалів у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів, зокрема візуалізацію дидактичних матеріалів у професійній підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій. Доведено, що необхідна зміна парадигми викладання дисциплін комп’ютерного профілю в контексті візуалізації дидактичних матеріалів як основи абстрагування матеріалу. Встановлено, що навчання дисциплінам комп’ютерного профілю здійснюється в умовах дуже мінливої предметної області та великої кількості різноманітних методів й інструментальних засобів. Одним з головних принципів навчання студентів стає високий рівень абстрагування навчального матеріалу. Розглянуто класичні методики навчання дисципліни “Комп’ютерна анімація”, які передбачають лекційно-практичну форму навчання з переважно текстовими дидактичними матеріалами, що мають низький рівень абстрагування порівняно з використанням відеоматеріалів.


Ключові слова


вища освіта; професійна підготовка; майбутні інженери-педагоги; інформаційні технології; відеоматеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


Alyeksyeyeva, H. M. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Formation of readiness of future social educators to use computer technologies in professional activity]. Berdyansk. [in Ukrainian].

Alyeksyeyeva, H. M. & Babych, P. M. (2018). Vykorystannia platformy Arduino dlia profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Use the Arduino platform for the professional training of future engineer educators]. Physics and mathematical education, no (18). https: //doi .org/10.31110/2413-1571-2018-018-4-002[in Ukrainian].

Alyeksyeyeva, H. M. (2014). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v protsesi profesiinoi pidhotovky studentiv pedahohichnykh vuziv [Victorious information-communal technologies in the process of professional training of students of pedagogical universities]. Topical issues of natural and mathematical education. Sumy, pp.184–91. [in Ukrainian].

Asherov, A. T. & Gorbatyuk, L. V. (2008). Organizatsiya samostoyatelnoy raboty budushchikh inzhenerov pedagogov kompyuternogo profilya: sostoyanie problemy [Organization of independent work of future engineers of computer teachers: state of the problem]. Problems of engineering and pedagogical education, No.20, pp.84–93. [in Russian].

Glazunova, O.G. (2003). Metodyka navchannia maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoho profiliu zasobamy kompiuternoi hrafiky [Methodology of training future specialists of agrarian profile by means of computer graphics]. Kyiv. [in Ukrainian].

Dzhedzhula, O.M. (2007). Teoriia i metodyka hrafichnoi pidhotovky studentiv inzhenernykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theory and methodology graphically ї preparation of students of engineering specialties of different schools]. Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M. & Kravchenko N. V. (2010). Stratehii inzhenerno-pedahohichnoi osvity v konteksti intehratsii v yevropeiskyi prostir [Strategies of engineering and pedagogical education in the context of integration into the European space]. Collection of scientific works of the Berdyansk State Pedagogical University (Pedagogical Sciences), no.2, pp.113–118. [in Ukrainian].

Nyshchak, I. D. (2017). Metodychna systema navchannia inzhenerno-hrafichnykh dystsyplin maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [Methodology of training future specialists of agrarian profile by means of computer graphics]. [in Ukrainian].

Nyshchak, I.D. & Moshtuk, V.V. (2007). Kompiuterna hrafika [Computer Graphics]. A manual for higher pedagogical educational institutions. Drohobych, 352 p. [in Ukrainian].

Ozhha, M. M. (2012). Problemy hrafichnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv u naukovykh doslidzhenniakh [Problems of graphic training of future engineers-teachers in scientific researches]. Problems of engineering and pedagogical education. No. 34-35, pp. 226–233. [in Ukrainian].

Fedorov, A. (2015). Media educational practices in teacher training. [in English].

Kravchenko, N.V., Alyeksyeyeva, H.M. & Gorbatyuk, L.V. (2018). Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications). Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. CEUR Workshop Proceedings , no.1, pp. 365–378. [in English].

Lavrik, V. Cortez, L. Alekseeva, A. Garcнa, G. T. Juarez, P. G. Poblano, J. (2014). Development of the CAD system for designing non-standard constructions from elastomers. Development, no. 3(3), pp. 80–91. [in English].

Liu, Z. (2016). Research on the Curriculum System Construction Plan for Animation Design and Production of Specialty in High Vocational Colleges. 2nd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2016). Atlantis Press. [in English].

Park, S. (2015). Reviewing Educational Methodology in the Domain of Animation at the Smart Media Era. TECHART: Journal of Arts and Imaging Science, no. 2(4), pp. 32–37. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Монографія. Бердянськ, 2014.

Алєксєєва Г. М., Бабич П. М. Використання платформи Arduino для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Физико-математическое образование. 2018, №. 4 (18). https: //doi .org/10.31110/2413-1571-2018-018-4-002

Алєксєєва Г. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів педагогічних вузів. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, 2014. С.184–191.

Ашеров А. Т., Горбатюк Л. В. Организация самостоятельной работы будущих инженеров педагогов компьютерного профиля: состояние проблемы. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2008. С. 84–93.

Глазунова О.Г. Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп’ютерної графіки. Київ, 2003.

Джеджула О.М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007.

Кравченко Л. М., Кравченко Н. В. Стратегії інженерно-педагогічної освіти в контексті інтеграції в європейський простір. Зб. наук. праць БДПУ (Педагогічні науки) №2. 2010. С. 113–118.

Нищак І. Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій. 2017.

Нищак І.Д., Моштук В.В. Комп’ютерна графіка. Навч. посібник для вищих педагогічних навчальних закладів. Дрогобич, 2007. 352 с.

Ожга М. М. Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2012, №34-35., С. 226–233.

Fedorov A. Media educational practices in teacher training. 2015.

Kravchenko N.V., Alyeksyeyeva H.M., Gorbatyuk L.V. Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements, Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications) [Електроний ресурс] (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018). CEUR Workshop Proceedings , 2018, Vol.1, pp. 365–378.

Lavrik V., Cortez L., Alekseeva A., Garcнa G. T., Juarez P. G., Poblano J. Development of the CAD system for designing non-standard constructions from elastomers. Development, 3(3), 2014.

Liu Z. Research on the Curriculum System Construction Plan for Animation Design and Production of Specialty in High Vocational Colleges. 2nd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2016). Atlantis Press, 2016.

Park S. Reviewing Educational Methodology in the Domain of Animation at the Smart Media Era. TECHART: Journal of Arts and Imaging Science. 2015, Vol. 2., No. 4., pp. 32–37.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)