DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174461

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інна Грачова, Юлія Хорошилова

Анотація


Актуальність дослідження полягає у необхідності знайти найефективніші методи викладання англійської мови на практичних заняттях у закладах вищої освіти, завдяки чому можна поліпшити знання англійської мови у здобувачів вищої освіти, мотивувати їх до вивчення іноземної мови, підштовхнути до власного розвитку. У рамках статті було досліджено теоретичні засади проблеми; розроблено завдання для практичних занять з використанням методу проектів при викладанні англійської мови здобувачам вищої освіти. Також було проаналізовано впровадження методу проектів у викладання англійської мови у закладах вищої освіти; виявлено потенціал цього методу, обґрунтовано доцільність його використання на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти.

Ключові слова


метод проекту; методика викладання; заклад вищої освіти; професійні знання; інтелектуальна діяльність; характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Arvanitopulo, E.H. (2002). Osoblyvosti navchannia inozemnoi movy za proektnoiu metodykoiu [Features of teaching a foreign language according to the project methodology]. Kyiv National Linguistic University Bulletin. Pedagogy and Psychology Series. Kyiv. Vol. 5, pp. 230–232. [in Ukrainian].

Vaulina, Yu. Ye., Duli Dzh., Podolyako, O.Ye. & Evans, V. (2010). UMK “Angliyskiy v fokuse” (“Spotlight-9”). [English is in focus]. Moscow. pp. 15–17. [in Ukrainian].

Hlazkova, N.O. Proektna tekhnolohiia na urokakh anhliiskoi movy [Project technology at English lessons]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_6/files/PD610_18. (Accessed 10 Apr. 2019). [in Ukrainian].

Husak, T. (2006). Metodolohiia vykladannia inozemnykh mov [Methodology of teaching foreign languages]. Vol. 2, pp. 58–60. [in Ukrainian].

Yehorov, O. (2004). Zasoby i tekhnolohii yedynoho informatsiino-osvitnoho prostoru [Means and technologies of a single informational and educational space]. Kyiv, 240 p. [in Ukrainian].

Kniazian, M. (2009). Struktura informatsiino-tekhnolohichnoi kompetentnosti ta metodychni aspekty yii formuvannia u maibutnikh perekladachiv [Structure of information and technological competence and methodical aspects of its formation for future interpreters]. Scientific Notes of V.Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University. Series: Philological sciences. Kirovohrad, Vol. 81(2), pp.337–340. [in Ukrainian].

Kutsa, S. Suchasni metody vykladannia inozemnykh mov [Modern methods of teaching foreign languages]. Available at: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/757/. (Accessed 10 March. 2019) [in Ukrainian].

Nahach M.V. Zastosuvannia metodu proektiv u vyvchenni inozemnykh mov. [The use of the method of projects at the studying of foreign languages]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_101/Nagach.pdf (Accessed 20 March. 2019). [in Ukrainian].

Nosenko, Ye. L. (2004). Zastosuvannia IT v osviti [The use of IT in education]. Foreign languages at school. Vol. 6, pp. 9–11. [in Ukrainian].

Oliinyk, I. (2012). Vykorystannia metodu proektiv na urokakh anhliiskoi movy [Using the project method at English lessons]. Vol. 10 (46), pp. 29–33. [in Ukrainian].

Polat, Ye. S. (2000). Metod proektov na urokakh inostrannogo yazyka [The method of projects at foreign language lessons]. Foreign languages at school. Vol. 2, pp. 3–10; Vol. 3. pp. 3–9. [in Ukrainian].

Tsyhankova, S. O. (2007). Do pytannia vyboru metodiv proektuvannia navchalnoho protsesu [To the question of choosing methods for designing an educational process]. Taras Shevchenko Luhansk National Pedagogical University Bulletin. Luhansk, Vol. 9, pp. 207–215. [in Ukrainian].

Ridell, D. (2012). Teach English as a foreign language. London, 352 р. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арванітопуло Е.Г. Особливості навчання іноземної мови за проектною методикою. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія педагогіка і психологія. Вип. 5. Київ, 2002. С. 230–232.

Ваулина Ю. Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК “Английский в фокусе” (“Spotlight-9”). Москва, 2010. С. 15–17.

Глазкова Н.О. Проектна технологія на уроках англійської мови. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_6/files/PD610_18.

Гусак Т. Методологія викладання іноземних мов. Рідна школа. 2006. №2. С. 58–60.

Єгоров О. Засоби і технології єдиного інформаційно-освітнього простору. Київ, 2004. 240 с.

Князян М. Структура інформаційно-технологічної компетентності та методичні аспекти її формування у майбутніх перекладачів. Наукові Записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. Випуск 81(2). Кіровоград, 2009. С.337–340.

Куца С. Сучасні методи викладання іноземних мов. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/757/.

Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_101/Nagach.pdf

Носенко Є. Л. Застосування ІТ в освіті. Іноземні мови в школі. 2004. №6. С. 9– 11.

Олійник І. Використання методу проектів на уроках англійської мови. Профтехосвіта. 2012. №10 (46), с.29–33

Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного язика. Иностр. яз. в шк. 2000. № 2. С. 3–10 ; № 3. – С. 3–9.

Циганкова С. О. До питання вибору методів проектування навчального процесу. Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2007. № 9 : Пед. науки. С. 207–215.

Ridell D. Teach English as a foreign language. London, 2012. 352 р.





ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)