DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174497

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ (АГРАРНИХ) ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія Тимощук

Анотація


У статті розглянуто особливості формування мотивації студентів вищого навчального немовного (аграрного) закладу під час вивчення іноземної мови професійного спрямування як необхідну складову навчального процесу. Проаналізовано основні шляхи, особливості методики та новітні підходи у мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних закладів вищої освіти.


Ключові слова


іноземна мова професійного спрямування; мотивація; навчальний процес; вищий навчальний заклад; когнітивний підхід; зацікавленість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohіchnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, 375 p. [in Ukrainian].

Gotlib, R.A. (2009). Sotsialnaya vostrebovannost. Znanie inostrannogo yazyika. [Social demand. Knowledge of foreign language]. Sociological studies. No. 2. pp. 122–127. [in Russian].

Hrynchyshyn, O.M. (2003). Rozvytok motyvatsіi ovolodіnnia іnozemnoiu movoiu v umovakh vyshchoho vіiskovoho navchalnoho zakladu [Development of motivation for mastering a foreign language in the conditions of a higher military educational institution]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi: National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky, 207 p. [in Ukrainian].

Davydenko, Yu.Ie. (2005). Vykorystannia іnformatsіino-komunіkatyvnykh tekhnolohіi dlia movnoi osvіty [The use of information and communication technologies for language education]. Foreign Languages, No. 3, pp. 40–41. [in Ukrainian].

Dovhan, L.I. (2009). Formuvannia motyvatsіi vyvchennia іnozemnoi movy studentіv nemovnoho vyshchoho navchalnoho zakladu [Formation of the motivation to study the foreign language of students of a non-linguistic higher educational institution]. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynskyi. Series: Pedagogy and Psychology, No. 26, pp. 95–98. [in Ukrainian].

Pometun, O.I., Pobirchenko, N.S. & Kobernyk, H.I. (2008). Interaktyvni tekhnolohii: teoriia ta metodyka [Interactive technologies: theory and methodology]. Kyiv, 94 p. [in Ukrainian].

Rіdel, T.M. (2017). Shliakhy pіdvyshchennia motyvatsіi pry vyvchennі anhlіiskoi movy studentamy SNAU [Ways to improve students’ motivation while mastering the English language at SNAU]. Young Scientist, No. 12, pp.448–453. [in Ukrainian].

Tymoshchuk, N.M. (2019). Professionally-oriented Teaching of a Foreign Language at the Agrarian University. Youth & market, No. 1(168), pp. 66–70. [in English].

Shchelkunova-Ivanchenko, I.V. (2005). Umovy formuvannia motyvatsіinoi sfery stydentіv pedahohіchnykh vyzіv [Conditions for the formation of the motivational sphere of students of pedagogical universities]. Updating of the contents, rules and methods of education and upbringing at educational institutions, No. 30, pp.92–96. [in Ukrainian].

Yatsyshyn, O.M. (2003). Vyznachennia optymalnoi struktyry motyvatsіinoho syndromu vyvchennia anhlіiskoi movy studentamy ekonomіchnykh spetsіalnostei [The recognition of the optimal structure of the motive syndrome for the study of the English language by the students of economic spatialities]. Language. Culture. Business, No. 1, pp. 308–316. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 375 с.

Готлиб Р.А. Социальная востребованность. Знание иностранного язика. Социологические исследования. 2009. № 2. С. 122–127.

Гринчишин О.М. Розвиток мотивації оволодіння іноземною мовою в умовах вищого військового навчального закладу: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 / Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2003. 207 с.

Давиденко Ю.Є. Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти. Іноземні мови. 2005. № 3. С. 40–41.

Довгань Л.І. Формування мотивації вивчення іноземної мови студентів немовного вищого навчального закладу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2009. Вип. 26. C. 95–98.

Пометун О.І., Побірченко Н.С., Коберник Г.І. Інтерактивні технології: теорія та методик. Київ, 2008. 94 с.

Рідель Т.М. Шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови студентами СНАУ. Молодий вчений. 2017. № 12. С. 448–453.

Tymoshchuk N. Professionally-oriented Teaching of a Foreign Language at the Agrarian University. Молодь і ринок. 2019. № 1(168). С. 66–70.

Щeлкунова-Івaнченко І.В. Умoви фoрмування мoтиваційної сфeри стyдентів пeдагогічних вyзів. Онoвлення змiсту, фoрм тa мeтодiв нaвчання i вихoвання в зaкладах oсвіти. Рiвне, 2005. Bип. 30. С.92–96.

Яцишин O.М. Визнaчення oптимальної структyри мoтиваційного синдрoму вивчeння aнглійської мoви студeнтами eкономічних спeціальностей. Мoва. Культурa. Бізнeс. 2003. Вип. 1. C. 308–316.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)