DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.174604

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991 – 2002 РР.)

Уляна Ткаченко

Анотація


У статті розкрито особливості вищої освіти в Україні в період її незалежності (1991 – 2002 рр.). Показано законодавчу базу, зокрема Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти та ін. Звернено увагу на основні напрями розвитку вищої освіти, як-от: особистісна орієнтація освіти; формування національних і загальнолюдських цінностей; створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти; розвиток системи неперервної освіти та освіти впродовж життя; формування за допомогою освіти здорового способу життя; розвиток україномовного освітнього простору; забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу; інтеграція освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки; розробка і запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; інтеграція української освіти у європейський та світовий освітній простір.


Ключові слова


вища освіта; Україна; період незалежності (1991 – 2002 рр.); розвиток; напрями; тенденції; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Visha osvita v Ukrayini: navchalnij posibnik (2005). [Higher education in Ukraine: a manual]. (Eds.). Kremen, V.G., Nikolayenko, S.M. Kyiv, 327 p. [in Ukrainian].

Istoriya vishoyi osviti v Ukrayini [History of Higher Education in Ukraine]. Available at: http://ua-referat.com/[in Ukrainian].

Kasyanov, G. (2015). Osvitnya sistema Ukrayini 1990-2014[An educational system of Ukraine 1990-2014]. An analytical review. Kyiv, 2015. 52 p.[in Ukrainian].

Krivchik, G. G. (2008). Visha shkola i Bolonskij proces: Konspekt lekcij [Higher School and the Bologna Process: A summary of lectures]. Dnipropetrovsk, 2008. 34 p.[in Ukrainian].

Luzan, P. G. & Vasyuk, O. V. (2010). Istoriya pedagogiki ta osviti: navchalnij posibnik. 2-ge vid., dop. i pererob [History of pedagogy and education: a textbook. The 2nd edition supplemented and redone]. Kyiv, 296 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вища освіта в Україні: навчальний посібник / за заг.ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. Київ, 2005. 327 с.

Історія вищої освіти в Україні. URL: http://ua-referat.com/

Касьянов Г. Освітня система України 1990-2014. Аналітичний огляд. Київ, 2015. 52 с.

Кривчик Г. Г. Вища школа і Болонський процес: Конспект лекцій. Дніпропетровськ, 2008. 34 с.

Лузан П. Г., Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти: навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ, 2010. 296 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)