DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.175930

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оксана Микитюк, Андрій Зачепа, Галина Никитюк

Анотація


У статті розглядається шляхи використання компетентнісного підходу для реалізації освітньої траєкторії формування професійної компетентності у студентів-магістрантів спеціальності “Фармація, промислова фармація” факультету ІХХТ НУ “Львівська політехніка”. Зокрема, розглядаються шляхи формування компетентнісного аспекту у освітній траєкторії студентів-магістрантів, використання педагогічних технологій у процесі навчання, міждисциплінарності як показників освітньої траєкторії студентів-магістрантів. Формування професійної компетентності магістрантів відбувається при реалізації в навчальному процесі ряду педагогічних технологій, зокрема проведення міні-студентських науково-навчальних конференцій та використання технологічних карт особистісного розвитку студентів-магістрантів. Формування освітньої траєкторії у процесі навчання пов’язане з збільшенням частки самостійної роботи на старших курсах, і тому є доцільним використання ефективних методів, що сприяють індивідуалізації і інтенсифікації навчального процесу.


Ключові слова


освітня траєкторія; шляхи використання компетентнісного підходу; професійно-орієнтоване середовище; професійна компетентність; освітні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ykrainu (2002). “Pro vichy osvity” vid 17.01.2002 № 2984-III [Law of Ukraine “On Higher Education” of January 17, 2002 No. 2984-III]. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine dated May 17, 2002, No. 20. [in Ukrainian].

Ivanowa, T. (2011). Model pedagogichnogo menedzmenty vukladacha pedagogichnogo profile [A model of pedagogical management of teacher of non-pedagogical profile]. Aesthetics and ethics of pedagogical action.Vol. 2, pp. 82–90. [in Ukrainian].

Kanaev, H.M. (2005). Globalizacia i vichee obrazovanie. Vzglad iz Unesko [Globalization and higher education. A look from UNESCO]. Philosophy of education.Vol. 1 (12), pp.26–31. [in Russian].

Klepko, S.F. (1998). Intehratyvna osvita i poliformizm znannia [Integrative education and polyformism of knowledge]. p. 360. [in Ukrainian].

Kovaleva, O.V. & Mazurkevich, L. A. (2009). K voprosy o razvitie wisshego obrazowania w konteksty globalizasii [On the development of higher education in the context of globalization]. Vol. 6, pp. 115–122. [in Russian].

Lytay, V.S. (1996). Filosofia sycasnoi osvity [Philosophy of modern education]. Kyiv, p. 256.[in Ukrainian].

Slipushko, O. & Jaremenko,W. (Ed.). (1998). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. p. 351. [in Ukrainian].

Owcharyk, O.V. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives: Library for Educational Policy]. Kyiv. p.112. [in Ukrainian].

Raven, Dz. (2002). Kompetentnost w sovremnnom obzhestwe : vuyavlenie, razvitie, realizasia [Competence in modern society: identification, development and implementation]. Moscov, p. 396. [in Russian].

Adult Learning and Education. Canada progress report for the UNESCO Global Report on Adult Learning and Education (GRALE) and the end of the United Nations Literacy Decade. Council of Ministers of Education Canada. Toronto, 2012. 66 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 № 2984-III. Відомості Верховної Ради України від 17.05.2002, № 20.

Іванова Т. Модель педагогічного менеджменту викладача непедагогічного профілю. Естетика і етика педагогічної дії. 2011. Вип. 2. С. 82–90.

Канаев Н. М. Глобализация и высшее образование. Взгляд из ЮНЕСКО. Философия образования. 2005. № 1 (12). С.26–31.

Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання. Київ. Полтава. Харків, 1998. 360 с.

Ковалева О. В., Мазуркевич Л. А. К вопросу о развитии высшего образования в контексте глобализации. 2009. № 6. С. 115–122.

Лутай B. C. Філософія сучасної освіти. Київ, 1996. 256 с.

Новий тлумачний словник української мови / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ, 1998. 351 с.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Київ, 2004. 112 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва, 2002. 396 с.

Adult Learning and Education. Canada progress report for the UNESCO Global Report on Adult Learning and Education (GRALE) and the end of the United Nations Literacy Decade. Council of Ministers of Education Canada. Toronto, 2012. 66 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)