DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176041

ЗНАННЄВО-ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наталія Мукан, Ірина Миськів, Олександра Кухтяк

Анотація


У статті охарактеризовано проблему формування готовності фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи до професійної діяльності. Виконано аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює окремі аспекти проблеми дослідження. Представлено сутність готовності до професійної діяльності фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, виокремлені її структурні компоненти. Презентовано результати дослідження рівня освоєння знань майбутніх фахівців, що формують знаннєво-змістову компоненту готовності до професійної діяльності фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи.


Ключові слова


готовність до професійної діяльності; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; знання; знаннєво-змістова компонента готовності; спеціаліст

Повний текст:

PDF

Посилання


“Informacijna, bibliotechna ta arkhivna sprava” (bakalavr): standart vyshhoji osvity Ukrajiny (2018). [Information, Library and Archival Affairs (Bachalor): the standard of higher education of Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf [in Ukrainian].

Bezrukova, V.S. (2004). Integhracyonnyie processy v pedaghoghycheskoj teorii i praktike [Integration processes in pedagogical practice]. Yekaterinbourgh, 152 p. [in Russian].

Biloghur, V. Je. (2013). Zaghaljnopedaghoghichna pidghotovka majbutnjogho vchytelja fizychnoji kuljtury u period pedaghoghichnoji praktyky [General pedagogical training of future Physical Training teacher in the period of pedagogical internship]. Humanitarian Bulletin “Pereyaslav-Khmelnytskiy State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda”. Kyiv, 2013. Issue 31, add. 1, vol. 8 (50): Thematic issue “Higher education in the context of integration into the European educational space”. pp. 52–59. [in Ukrainian].

Stepko, M. F., Boljubash, Ja. Ja., Shynkaruk, V. D., Ghrubinko, V. V. & Babyn I. I.; V. Gh. Kremin (Ed.). (2004). Vyshha osvita Ukrajiny i Bolonsjkyj proces: navchaljnyj posibnyk [Higher education of Ukraine and Bolonia process]. Ternopil, 384 p. [in Ukrainian].

Gharmash, T. A. (2017). Ghotovnist do profesijnoji dijaljnosti jak peredumova efektyvnoji upravlinsjkoji dijaljnosti majbutnjogho fakhivcja iz loghistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective managerial activity of future specialist in logistics]. Scientific revive. Issue 4 (36), pp. 1–10. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, 376 p. [in Ukrainian].

Grayson, D. K. (1991). Amerykanskyj menedzhment na poroghe XXI veka [American management on the threshold of the XXI century]. Moscow, 319 p. [in Russian].

Moroz, O. G., Slastjonin, V. O. & Filipchenko, N. I. (1997). Pidghotovka majbutnjogho vchytelja: zmist ta orghanizacija [The training of future teacher: essence and organisation]. Кyiv, 168 p. [in Ukrainian].

Kraevskyj, V. V. & Khutorskoj, A. V. (2007). Osnovy obuchenyja. Dydaktika i metodika [Basics of learning. Didactics and methodology: educational. A manual for students of higher educational institution]. Moscow, 352 p. [in Russian].

Kukh, A. M. (2010). Profesijni kompetenciji uchytelja fizyky ta proces jikh formuvannja [Professional competences and the process of their formation]. A collection of scientific works of Kamyanets-Podilskiy National University named after Ivan Ohiyenko. The series is pedagogical, pp. 206–208. [in Ukrainian].

Kukhtjak O. Ja. (2019). Osoblyvosti navchaljno-metodychnogho zabezpechennja profesijnoji pidghotovky bakalavriv informacijnoji, bibliotechnoji ta arkhivnoji spravy [Features of Methodological Support for Professional Training of the Bachelors of Information, Library and Archival Affairs]. Candidate’s thesis. Lviv, 257 p. [in Ukrainian].

Kholodnaja, M. A. (2002). Psykhologhija intellekta. Paradoksy issledovanija [Psychology of intelligence. Paradoxes of research]. Moscow SPb: Piter, 384 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (бакалавр) : стандарт вищої освіти України.URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf

Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. Екатеринбург, 2004. 152 с.

Білогур В.Є. Загальнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури у період педагогічної практики. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Київ, 2013. Вип. 31, дод. 1, т. 8 (50): Тематичний випуск “Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. 52–59.

Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / М. Ф. Степко, Я. Я Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І. І. Бабин; ред. В. Г. Кремінь. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2004. 384 с.

Гармаш Т. А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлінської діяльності майбутнього фахівця із логістики. Науковий огляд. 2017. № 4 (36). С. 1–10.

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.

Грейсон Д.К., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века; пер. с англ. Москва, 1991. 319 с.

Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпченко Н. І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація : навч. посіб. Київ, 1997. 168 с.

Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебн. Пособие для студентов высших учебних заведений. Издательский центр “Академия”, 2007. 352 с.

Кух А. М. Професійні компетенції учителя фізики та процес їх формування // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / редкол. П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. С. 206–208.

Кухтяк О. Я. Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Львів, 2019. 257 с.

Холодная, М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Москва. СПб.: Питер, 2002. 384 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)