DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176043

РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Руслан Кравець

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність інтернаціоналізації вітчизняних закладів вищої освіти й розкрито роль іноземної мови в цьому процесі. Окреслено чотири основні обґрунтування інтернаціоналізації: академічні, соціокультурні, політичні й економічні. Презентовано авторське визначення поняття “інтернаціоналізація”. Описано вплив інтернаціоналізації на конкурентоспроможність українських ЗВО й професійні ризики, пов’язані з низькою якістю мовної підготовки. Досліджено нормативну документацію у сфері розвитку та реформування вищої освіти. Проаналізовано й деталізовано основні зміни процесу інтернаціоналізації в Україні, які мали місце з 2015 по 2019 роки.


Ключові слова


інтернаціоналізація; вища освіта; міжнародне співробітництво; іноземна мова; мобільність; Болонський процес; Загальноєвропейські рекомендації

Повний текст:

PDF

Посилання


Verbytska, A.V. (2017). Internatsionalizatsiia yak osnovnyi napriam rozvytku vyshchoi osvity [Internationalization as a mainstream in the development of higher education]. Young scientist: scientific journal. № 11 (51). pp. 160–164. [in Ukrainian].

Havryliuk, N.M. (2018). Dystantsiina osvita yak zasib profesiinoi samorealizatsii studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv SSHA [Remote education as a means of professional self-realization of students in US higher education institutions]. Pedagogical sciences: collection of scientific works [Kherson State University]. Kherson, 2018. Issue. LXXXIII, Volume 2. pp. 121–124. [in Ukrainian].

Hryshchuk, Yu. (2016). Orhanizatsiia navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini yak chynnyk internatsionalizatsii vyshchoi osvity [Organization of foreign students studying in Ukraine as a factor of internationalization of higher education]. Continuing Professional Education: Theory and Practice: scientific methodic journal. Kyiv. Issue 1–2. pp. 101–105. [in Ukrainian].

Debych, M.A. & Sikorska, I.M. (2016). Obgruntuvannia internatsionalizatsii vyshchoi osvity v pratsiakh zarubizhnykh naukovtsiv [Substantiation of internationalization of higher education in the works of foreign scientists]. Innovative solutions in modern science. No. 1. pp. 1–14. [in Ukrainian].

Kravets, R. (2016). Metodolohiia formuvannia polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi na zaniattiakh inozemnoi movy. [Methodology of forming the multicultural competence of future agrarians at foreign language classes]. Youth and market: monthly scientific-pedagogical journal. Drohobych: DSPU named after Ivan Franko No. 9 (140). pp. 62–67. [in Ukrainian].

Nitenko, O.V. (2015). Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity yak faktor rozvytku universytetu [Internationalization of higher education as a factor of the university development]. Educological discourse: an electronic scientific edition. No. 2 (10). pp. 205–215. [in Ukrainian].

Bolitho, R. & West, R. (2017). The Internationalization of Ukrainian Universities: the English Language Dimension. Kyiv: “Steel”. 124 p. [in English].

EF English Proficiency Index. (2016). Toronto: Education First Ltd. 44 p. [in English].

EF English Proficiency Index. (2017). Toronto: Education First Ltd. 48 p. [in English].

EF English Proficiency Index. Toronto: Education First Ltd., 2018. 52 p. [in English].

EF English Proficiency Index. (2019). Available at: https://www.ef.com/ca/epi/ regions/europe/ukraine. [in English].

New Law On Higher Education Effectively Brings About Higher Education Reform. (2019). Available at: http://www.usubc.org/site/member-news/new-law-on-higher-education. [in English].

Tymoshchuk, N. (2019). Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university. Youth and market: monthly scientific-pedagogical journal. Drohobych: DSPU named after Ivan Franko. №1 (168). pp. 66–70. [in English].

World University Rankings 2018. (2019). Available at: https://www.timeshighere ducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/ sort_order/asc/cols/stats. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вербицька А.В. Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти. Молодий вчений : наук. журн. 2017. № 11 (51). С. 160–164.

Гаврилюк Н.М. Дистанційна освіта як засіб професійної самореалізації студентів вищих навчальних закладів США. Педагогічні науки : зб. наук. праць Херсонський державний університет. Херсон, 2018. Вип. LXXXIII, т. 2. С. 121–124.

Грищук Ю. Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. Київ, 2016. Вип. 1–2. С. 101–105.

Дебич М.А., Сікорська І.М. Обґрунтування інтернаціоналізації вищої освіти в працях зарубіжних науковців. Innovative solutions in modern science. 2016. № 1. С. 1–14.

Кравець Р. Методологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Молодь і ринок : щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2016. № 9 (140). С. 62–67.

Нітенко О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання. 2015. № 2 (10). С. 205–215.

Bolitho R., West R. The Internationalization of Ukrainian Universities: the English Language Dimension. Kyiv: “Steel”, 2017. 124 p.

EF English Proficien­­cy Index. Toronto: Education First Ltd., 2016. 44 p.

EF English Proficiency Index. Toronto: Education First Ltd., 2017. 48 p.

EF English Proficiency Index. Toronto: Education First Ltd., 2018. 52 p.

EF English Proficiency Index. URL: https://www.ef.com/ca/epi/regions/europe/ ukraine. (дата звернення: 08.06.2019).

New Law On Higher Education Effectively Brings About Higher Education Reform. URL: http://www.usubc.org/site/member-news/new-law-on-higher-education. (дата звернення: 09.06.2019).

Tymoshchuk N. Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university. Молодь і ринок : щомісячн. наук.-пед. журн. Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2019. № 1 (168). С. 66–70.

World University Rankings 2018. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата звернення: 07.06.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)