DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176054

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Василь Кизенко

Анотація


Актуальність порушеної проблеми ґрунтується на ідеях, меті, організації процесу навчання і виховання, особливостях профілізації сучасної старшої школи і феномені суспільства як мірила якості життєдіяльності особистості. З урахуванням тенденцій розвитку теорії змісту шкільної освіти теоретично обґрунтовується зміст курсів за вибором, акцентується аксіологічний аспект професійного становлення, суб’єктного досвіду особистості учня старшої школи у соціально-педагогічній системі.

Ключові слова


старша школа; профільне навчання; курси за вибором; соціалізація особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, N. V. & Kosianchuk, S. V. (2018). Ukrainska mova u fokusi perspektyv reformuvannya starshoi shkoly [The Ukrainian language in the focuses of prospects for reforming the upper secondary school]. Youth & market. No.4 (159). pp. 86–92. (doi: https://doi.org/10.24919/2308­4634.2018.131492). [in Ukrainian].

Vaskivska, H. & Kosianchuk, S. (2013). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy profilnoho navchannya [Organizational and pedagogical conditions of specialized education]. Youth & market. No.5(100). pp. 19–24. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (2012). Pedahohichni zakony, zakonomirnosti, pryntsypy. Suchasne tlumachennya [Pedagogical laws, regularity, principles. Modern interpretation]. Rivne, 192 p. [in Ukrainian].

Kyzenko, V. (2018). Postneklasychna ratsionalnist – novitnia metodolohichna problema proforiientatsiinoi diialnosti profilnoi shkoly [Postnonclassical rationality as the latest methodological challenge of career guidance in terms of a specialized school]. Biology and Chemistry in native school. No. 4. pp. 37–43. [in Ukrainian].

Krayevskiy, V. V. (2005). Nauchnoye issledovaniye v pedagogike i sovremennost [Scientific research in pedagogy and a modernity]. Pedagogy. No. 2. pp. 13–20. [in Russian].

Krayevskiy, V. V. & Lerner, I. Ya. Protsessy obucheniya i yego zakonomernosti. Didaktika sredney shkoly : nekotoryye problemy sovr. didaktiki [Learning processes and his laws. High school didactics: some problems of modern didactics]. (Ed.).M. N. Skatkina. Moscov, 1982. pp. 129–180. [in Russian].

Lednev, V. S. (1991). Soderzhaniye obrazovaniya: sushchnost, struktura, perspektivy [Education content: essence, structure, perspectives]. Moscov, 224 p. [in Russian].

Pokka, A. (2017). Vyshchiy klas. Shkilne upravlinnia po-finsky [Higher class. Management of School on the Finland]. Kharkiv, 160 p. [in Ukrainian].

Rubinshteyn, S. L. (1976). Problemy obshchey psikhologii [Problems of general psychology]. Moscov, 416 p. [in Russian].

Savchenko, O. (2008). Rozvyvalnyi potentsial zmistu osvity u 12-richnii shkoli [Educational potential of the content of education at a 12-year school]. An education. No.15/16. 9–16 April [in Ukrainian].

Samodryn, A. P. (1998). Orhanizatsiia diialnosti profilno-dyferentsiiovanoi serednioi zahalnoosvitnioi shkoly [Organization of the profile-differentiated secondary comprehensive school]. Candidate’s thesis. Kryvyi Rih, 198 p. [in Ukrainian].

Strelnikov, V. Yu. (2005). Teoretychni zasady proektuvannia profesiino-oriientovanoi systemy (pidhotovka bakalavriv ekonomiky) [Theoretical principles of designing a professionally-oriented system (preparation of bachelors of economics)]. Poltava, 329 p. [in Ukrainian].

Tokaruk, L. S. (2007). Orhanizatsiino-adaptyvne upravlinnia navchalno-vyhovnym protsesom u zahalnoosvitnih shkolah-internatah [Organizational-adaptive management of the educational process in general-education boarding schools]. Candidate’s thesis. Kyiv, 215 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко Н. В., Косянчук С. В. Українська мова у фокусі перспектив реформування старшої школи. Молодь і ринок. 2018. №4 (159). С. 86–92. (doi: https://doi.org/10.24919/2308­4634.2018.131492).

Васьківська Г., Косянчук С. Організаційно-педагогічні умови профільного навчання. Молодь і ринок. 2013. №5(100). С. 19–24.

Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне, 2012. 192 с.

Кизенко В. Постнекласична раціональність – новітня методологічна проблема профорієнтаційної діяльності профільної школи. Біологія і хімія в рідній школі. 2018. № 4. С. 37–43.

Краевский В. В. Научное исследование в педагогике и современность. Педагогика. 2005. № 2. С.13–20.

Краевский В. В., Лернер И. Я. Процессы обучения и его закономерности. Дидактика средней школы : некоторые проблемы совр. дидактики / под ред. М. Н. Скаткина. Москва, 1982. С. 129–180.

Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. Москва, 1991. 224 с.

Покка А. Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи. Пер. з англ. О. М. Назарової. Харків, 2017. 160 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. Москва, 1976. 416 с.

Савченко О. Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі. Освіта. 2008. №15/16. 9–16 квіт.

Самодрин А. П. Організація діяльності профільно-диференційованої середньої загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук. Кривий Ріг, 1998. 198 с.

Стрельніков В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої системи (підготовка бакалаврів економіки). Полтава, 2005. 329 с.

Токарук Л. С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2007. 215 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)