DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176098

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

Олег Маслій

Анотація


У статті проаналізовано комплекс методів активізації навчання, спрямованих на підтримку індивідуального розвитку майбутніх офіцерів РАО. Подано конкретні приклади практичної реалізації методів активізації за навчальними модулями професійної підготовки у ВЗВО офіцерів РАО. Виявлено, що якість підготовки курсантів РАО забезпечується при використанні таких методів активізації, як-от: проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-прес-конференції, брифінги, семінари-дискусії, семінари з елементами диспуту, рольової гри, слайд-презентацій, кейс-методу і методу конкретних ситуацій тощо. Наведені складові організаційно-методичного забезпечення, потрібні для підготовки курсантів РАО до подібного роду занять.


Ключові слова


методи активізації навчання; військовий заклад вищої освіти; офіцер служби ракетно-артилерійського озброєння; педагогічна лабораторія; організаційно-методичне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bespalko, V.P. (2002). Obrazovaniie i obucheniie s uchastiiem kompiutera (pedagogika tretiego tysiacheletiia) [Education and Teaching by Means of Computer (Pedagogy of the Third Century)]. Moscov, 352 p. [in Russian].

Vyhovska, S.V. & Zhurba, O.P. (2015). Zastosuvannia metodu problemnoi lektsii z metoiu aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv [Problem Lecture as a Method of Intensifying the Teaching and Learning Activities of Students]. Scientific Proceedings of Kherson State University. Pedagogical Sciences. Vol.67, pp.311–315. [in Ukrainian].

Derkach,T. & Derkach, O. (2016). Lektsiia-vizualizatsiia yak forma aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv koledzhu [Lecture-visualization as a Form of Activating Cognitive Activity of the College Students]. Education. Schools, colleges. No. 3, 4 (41). pp. 59–62. [in Ukrainian].

Diakov, S. (2009). Obhruntuvannia system metodychnoho zabezpechennia pidhotovky maibutnikh ofitseriv inzhenernykh viisk do profesiinoi diialnosti [The Fundamentals of the Systems of Methodological Support of Training Future Engineer Officers to Their Professional Activities]. Magazine of National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Pedagogical Sciences. Vol 2. pp.52–57. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (1997). Krasa pedahohichnoi dii: navch.posib. dlia vchyteliv, aspirantiv, studentiv serednikh ta vyschykh navchalnykh zaklasiv [Beauty of Pedagogical Activity: Textbook for Teachers, Post-graduates, Students of Secondary and Higher Educational Institutions]. 302 p. [in Ukrainian].

Karavan, Y.V., Sanytska, A.O. & Tashak, M.S. Netradytsiini formy lektsii u vyschii shkoli [Non-Conventional Lectures in Higher School]. Available at: http://nauka.zinet.info/15/karavan.php (аccessed 23 Apr. 2019). [in Ukrainian].

Lutsyk, I. (2009). Interaktyvni seminary yak forma aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv vyschykh zakladiv osvity [Interactive Workshop as a Form of Activating Teaching and Learning Activities of Students of Higher Educational Institutions]. Academic Writings of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Pedagogy. Vol. 3. pp.125–130. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_3_31 (аccessed 29 Apr. 2019). [in Ukrainian].

Butnyk, M.A., Holovan,V.H., Drozdov, M.O. & Roilian, V.O. (2015). Metodychna robota u vyschomu viiskovomu navchalnomu zakladi: navchalno-metodychnyi posibnyk [Methodological Work in Higher Military Educational Institutions: Textbook]. Odesa,198 p. [in Ukrainian].

Mokrohuz, O.P. (2009). Multymediina prezentatsiia v systemi zasobiv navchannia [Multimedia Presentation in the System of Learning Means]. Computer in School and Family. Vol. 8. pp.21–23. [in Ukrainian].

Neschadym, M.I. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Military Education of Ukraine: History, Theory, Methodology, Practice: Monograph]. Kyiv, 852 p. [in Ukrainian].

Protsenko, O.B. (2015). Innovatsiini lektsii u profesiinii pidhotovtsi mahistriv [Innovational Lectures in Professional Training of Masters]. Pedagogical Process: Theory and Practice. Vol.5-6. pp.63–67. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2015_5-6_14 (аccessed 26 Apr. 2019). [in Ukrainian].

Problemna lektsiia [Problem-Oriented Lecture]. Available at: https://pidruchniki.com/10990214/pedagogika/problemna_lektsiya (аccessed 22 Apr. 2019). [in Ukrainian].

Tolok, I.V. (2013). Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv z vyschoiu osvitoiu: innovatsiini pidkhody [Training of Military Specialists with Higher Education: Innovative Approaches]. Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovational Technlogies. No. 6. pp. 259–269. [in Ukrainian].

Yahupov, V.V. Netradytsiini seminarski (praktychni) zaniattia. Seminar-dyskusiia [Non-Conventional Seminar (Practical) Sessions. Seminar-Discussion]. Available at: https://eduknigi.com/ped_view.php?id=209 (аccessed 29 Apr. 2019). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютера (педагогика третьего тысячелетия). Москва. Воронеж. 2002. 352 с.

Виговська С. В., Журба О. Р. Застосування методу проблемної лекції з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип. 67. С. 311–315. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_58 (дата звернення: 23.04.2019).

Деркач Т., Деркач О. Лекція-візуалізація як форма активізації пізнавальної діяльності студентів коледжу. Освіта. Технікуми, коледжі. № 3, 4 (41). 2016. С. 59–62.

Дяков С. Обґрунтування систем методичного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2009. Вип. 2. С. 52–57.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. К., 1997. 302 с.

Караван Ю. В., Саницька А. О., Ташак М. С. Нетрадиційні форми лекцій у вищій школі. URL : http://nauka.zinet.info/15/karavan.php (дата звернення: 23.04.2019).

Луцик І. Інтерактивні семінари як форма активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих закладів освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2009. № 3. С. 125–130. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ ped_2009_3_31 (дата звернення: 29.04.2019).

Методична робота у вищому військовому навчальному закладі: навчально-методичний посібник / М. А. Бутник, В. Г. Головань, М. О. Дроздов, В. О. Ройлян. Одеса : Військова академія. 2015. 198 с.

Мокрогуз О. П. Мультимедійна презентація в системі засобів навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2009. № 8. С. 21–23.

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія. Київ, 2003. 852 с.

Проценко О. Б. Інноваційні лекції у професійній підготовці магістрів. Педагогічний процес: теорія і практика. 2015. Вип. 5–6. С. 63–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2015_5-6_14 (дата звернення: 26.04.2019).

Проблемна лекція. URL : https://pidruchniki.com/10990214/pedagogika/problemna_lektsiya (дата звернення: 22.04.2019).

Толок І. В., Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців з вищою освітою: інноваційні підходи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 6. С. 259–269.

Ягупов В. В. Нетрадиційні семінарські (практичні) заняття. Семінар-дискусія. URL : https://eduknigi.com/ped_view.php?id=209 (дата звернення: 29.04.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)