DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176115

ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Юлія Рябова

Анотація


Статтю присвячено розкриттю теоретичних основ і принципів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи в багатонаціональному середовищі. Автором проаналізовано різні принципи соціальної роботи і виділено ті принципи, які необхідні для роботи в багатонаціональному середовищі України. В соціальній роботі функціонує велика сукупність складних, різноманітних зв’язків і відносин, принципи соціальної роботи мають системний характер. Автор зазначає, що в нашій країні, як і в інших країнах світу питання полягає в тому, що навчання соціальній роботі не може тільки пасивно відображати соціальний розвиток, воно повинно вести активний пошук шляхів вирішення соціальних проблем.


Ключові слова


теоретичні основи і принципи; багатонаціональне середовище; професійна діяльність; соціальний працівник; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Karpenko, O. H. (2007). Profesiyna pidhotovka sotsial’nykh pratsivnykiv v umovakh universytetskoyi osvity: naukovo-metodychnyy ta orhanizatsiyno-tekhnolohichnyy aspekty [Professional training of social workers in the conditions of university education: scientific-methodical and organizational-technological aspects]. (Ed.). S.Ya. Kharchenko. Drohobych, 374 p. [in Ukrainian].

Kurbatov, V.I. (1999). Sotsialna robota [Social work]. Rostov N/D, 576 p. [in Russian].

Lukashevych, M. P. & Myhovych, I. (2004). Navch. Posib [Teaching manual]. Vol.2 Kyiv, 168 p. [in Ukrainian].

Kharchenko, S.Ya., Zvereva, I.D. Bezpalko, O.B. et al. (2004). Sotsialna robota v Ukrayini [Social work in Ukraine]. (Ed.).I.D. Zvyeryeva, H.M. Laktionova. Kyiv, 256 p. [in Ukrainian].

Sotsialna robota: tekhnolohichnyy aspekt: [Social Work: Technological Aspect]. Teaching manual (Ed.).A.Y. Kapska. Kyiv, 352 p. [in Ukrainian].

Kholostova, Ye. I., Pavlenok, P. D., Khudoverdyan, V. Ts. & Shelyag, T. V. (2003). Tekhnologii sotsialnoy raboty [Technologies of social work]. Moscov, 399p. [in Russian].

Kholostova, Ye. I. (2009). Professionalizm v sotsialnoy rabote [Professionalism in social work]. A study guide the third edition. Moscov, 236 p. [in Russian].

Sherstyuk, L.V. (2017). Sutnist ta osnovni strukturni komponenty mizhkulturnoyi kompetentsiyi studentiv[The essence and the basic structural components of intercultural competence of students]. Scientific works: scientific journal. Black Sea National University named after Petro Mohyla. Mykolayiv. Vol. 303, issue. 291, pp. 96–101. [in Ukrainian].

Gryshkova R.O. (2015). Specifics of teaching professional English to non-philological students at high school. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Ariel University, Israel. No. 6, pp. 107–112. [in English].

Social Work with Marginalized Persons in the Social Community – the Experiences of Poland and Norway. Warsaw: Academy of Special Education Publishing House, 2011. 171 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : Монографія /за ред. С.Я. Харченко. Дрогобич, 2007. 374 с.

Курбатов В.І. Соціальна Робота. Ростов Н/Д, 1999. 576 с.

Лукашевич М. П., Мигович I. I. Навч. посіб. 2-ге вид., доп. і випр. Київ, 2003.168 с.

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Зверева, OB. Безпалько, СЯ. Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. Київ, 2004. 256 с.

Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. А.И. Капської. Київ, 2004. 352 с.

Технологии социальной работы / Е. И. Холостова, П. Д. Павленок, В. Ц. Худовердян,Т. В. Шеляг. Москва, 2003. 399 с.

Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. 3-е изд. Москва, 2009. 236 с.

Шерстюк Л.В. Сутність та основні структурні компоненти міжкультурної компетенції студентів. Наукові праці : наук журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : О. П. Мещанінов (голова) та ін. Миколаїв, 2017. Т. 303. Вип. 291. С. 96–101.

Gryshkova R.O. Specifics of teaching professional English to non-philological students at high school. – Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel University, Israel. № 6 2015. pp. 107–112.

Social Work with Marginalized Persons in the Social Community – the Experiences of Poland and Norway. Warsaw: Academy of Special Education Publishing House, 2011. 171 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)