DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176192

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС ТВОРЧОСТІ, САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Юлія Колісник-Гуменюк

Анотація


Говорячи про креативність людини, передусім мають на увазі творчу особистість, яка нестандартно й оригінально мислить, має гнучкий розум, широку обізнаність, самостійність, спроможну знаходити вихід з безвихідних ситуацій. Дана категорія є ключовим аспектом підготовки викладачів до вирішення завдань модернізації освіти, адже відмова від звичних стереотипів відтворення застарілих і неефективних прийомів педагогічної діяльності застосування інновацій, передусім передових технологій, під час навчання у педагогічних ЗВО сприяє формуванню конкурентоздатних викладачів, озброєних необхідними компетентностями. Тому ми спробували розкрити та проаналізувати дане поняття.


Ключові слова


креативність; митець; викладач; структура; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananiev, B.G. (2002). Chelovyek kak pryedmyet poznaniya [Man as a subject of cognition]. St.Petersburg, 228 p. [in Russian].

Antonova, O.Ye. (2011). Pedahohichna kreatyvnist u strukturi pedagogichnoyi obdarovanosti vchytelia. Novi tekhnolohiyi navchannia: nauk.-metod.zbirnyk, u 2-kh chastynakh [Pedagogical creativity in the structure of pedagogical talent of teacher. New technologies of training: scient.-method.collection in 2 volumes]. Kyiv-Vinnytsia, Issue. 69. Part 2, pp. 11–17. [in Ukrainian].

Konovets, S. (2007). Problemy tvorchoho rozvytku maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva. Profesiyno-khudozhnia osvita Ukrayiny: zb.nauk.prats[Problems of creative development of future teachers of Arts. Professionally-artistic education of Ukraine: coll.of scient. works]. (Eds.). I.A. Ziaziun, V.O. Radkevych, N.M. Chepurna et al. Kyiv, Cherkasy. Issue ІV, pp. 34–42. [in Ukrainian].

Kutsevol, О.М. (2010). Rol kreatyvnoho seredovyshcha u formuvanni tvorchoyi osobystosti v yiyi ontogenezi. Kreatyvna pedagogika: nauk.-metod.zb. [The role of the creative environment in the formation of a creative personality in its ontogenesis. Creative pedagogy: sciant.-method.coll.]. Vinnytsia, Issue 1, pp. 63–68. [in Ukrainian].

Maslow, А.(1997). Psilhologiya bytiya [Psychology of Being]. Мoscov, 304 p. [in Russian].

Buzan Tony (2004). Mogushchestvo tvorcheskogo intellekta [The power of creative intelligence]. Minsk, 160 p. [in Russian].

Chernilevskyy, D.V. & Morozov, A.V. (2001). Kreativnaya pedagogika i psikhologiya: uchebn.posobiye [Creative pedagogy and psychology: a textbook]. Moscov, 301 p. [in Russian].

Barron, F. & Harrington, D. (1981). Creativity, intelligence and personality. Ann. Rev. of Psychol. Vol. 32, pp. 439–476. [in English].

Guilford, J. P. (1970). Traits of Creativity, in: Creativity. Ed. P.E. Vernon. Harmondsworth, pp. 167–188. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Санкт Петербург, 2002. 228 с.

Антонова О.Є. Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя. Нові технології навчання : наук.-метод. зб.: у 2-х ч. Київ-Вінниця, 2011. Вип. 69., Ч. 2. С. 11–17.

Коновець С. Проблеми творчого розвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Професійно-художня освіта України: зб. наук. праць / Редкол.: І.А. Зязюн (голова), В.О. Радкевич, Н.М. Чепурна(заступники голови) та ін. Київ; Черкаси, 2007. Вип. ІV. С. 34–42.

Куцевол О. М. Роль креативного середовища у формуванні творчої особистості в її онтогенезі. Креативна педагогіка: наук.-метод. зб. Вінниця, 2010. Вип. 1. С. 63–68.

Маслоу А. Психология бытия. Москва, 1997. 304 с.

Бьюзен Тони. Могущество творческого интеллекта. Минск, 2004. 160 с.

Чернилевский Д. В., Морозов А.В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособ. Москва, 2001. 301 с.

Barron F., Harrington D. Creativity, intelligence and personality. Ann. Rev. of Psychol. 1981. Vol. 32. pp. 439–476.

Guilford J. P. Traits of Creativity, in: Creativity / ed. P.E. Vernon. Harmondsworth, 1970. pp. 167–188.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)