DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176193

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ

Oльга Колодницька

Анотація


Проаналізовано поняття “тренінг”, “педагогічний тренінг”, особливості використання педагогічного тренінгу, основні принципи його проведення. Обґрунтовано діяльність викладача-тренера під час проведення тренінгу, основні вимоги до викладача-тренера в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутніх вчителів-гуманітаріїв.

Наведено приклад педагогічного тренінгу на тему: “Саморозвиток особистості як психолого-педагогічна проблема”, який побудований за принципом гри з використанням потенційних резервів учительської підсвідомості.


Ключові слова


педагогічний тренінг; вчитель-гуманітарій; викладач-тренер; стимулювання; професійний саморозвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarieva, L. I. (2006). Navchalnyi treninh yak zasib profesiinoi pidhotovky maibutnikh menedzheriv orhanizatsii v ekonomichnykh universytetakh [Training as a tool of professional training of future managers of organizations in economic universities]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Ukrainian].

Gladyshev, S. (2005). Kak vesti sebya na treninge? [How to behave at the training?]. Obuchenie i karera. Vol.35, p. 70. [in Russian].

Zajceva, T. V. (2002). Teoriya psihologicheskogo treninga. Psihologicheskij trening kak instrumentalnoe dejstvie [Theory of psychological training. Psychological training as an instrumental action]. St.Petersburg; Moscow, 80 p. [in Russian].

Levanova, Е. А. (Ed.). (2006). Igra v treninge. Vozmozhnosti igrovogo vzaimodejstviya [Game training. The possibilities of game interactions]. St.Petersburg, 208 p. [in Russian].

Shorobura, I. (2019). Treninhovi tekhnolohii u zakladakh vyshchoiі osvity [Training technologies in higher education institutions]. “Youth and market”. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych, Vol.2 (169), pp. 6–12. [in Ukrainian].

Shcherban, P. M. (2004). Navchalno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalnykh zakladakh : navch. Posibnyk [Educational and pedagogical games in higher educational establishments: a manual]. Kyiv, 207 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”. Київ, 2006. 23 с.

Гладышев С. Как вести себя на тренинге? Обучение и карьера. 2005. № 35. С. 70.

Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструментальное действие. Санкт Петербург; Москва, 2002. 80 с.

Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / под ред. Е. А. Левановой. Санкт Петербург, 2006. 208 с.

Шоробура І. Тренінгові технологіі у закладах вищоі освіти. Молодь і ринок. 2019. № 2. С. 6 – 12.

Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. посібник. Київ, 2004. 207 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)