DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176462

СЛУЖБА GOOGLE CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ

Наталія Пономаренко

Анотація


Автор акцентує увагу на залежність студентів покоління Z від цифрових пристроїв, що зумовлює необхідність у впровадженні електронних освітніх ресурсів з метою формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики. У статті проаналізовано можливості використання в навчальному процесі сервісів G Suite for Education (Gmail, Google Drive, Google Forms, Google Documents, Google Spreadsheets тощо) й описано досвід їх упровадження у вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Аргументовано, що використання інформаційних продуктів Google здобувачами освіти сприяє формуванню мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики та є освітнім інструментом, що орієнтований на психологічні особливості студента.


Ключові слова


Google Classroom; компетентність; формування мовленнєвої компетентності; здобувач освіти; українська мова за професійним спрямуванням; майбутні молодші спеціалісти з журналістики

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksanjan, G.A. (2012). Servisy Google v organizacii samostojatelnoj dejatelnosti studentov SPO [Google services in the organization of independent activity of students of VET]. Young scientist, issue 9, pp.263–266. [in Russian].

Antoniuk, T.M., Avdikovska, L.M., Kabanenko, A.M., Kovalevska, L.B. & Stryzhakovska, O.S. (2018). Ukrainska mova. Modelna navchalna prohrama dlia zakladiv osvity, shcho zdiisniuiut pidhotovku molodshykh spetsialistiv na osnovi bazovoi zahalnoi serednoi osvity [Ukrainian language. Model curriculum for educational institutions providing training for junior specialists on the basis of basic general secondary education]. Available at: https://imzo.gov.ua/2018/09/28/navchal-na-prohrama-ukrains-ka-mova-dlia-molodshykh-spetsialistiv-spryiatye-pidhotovtsi-fakhivtsiv-novoi-heneratsii/(accssed 16 June 2019). [in Ukrainian].

Izbash, S. (2018). Andrahohichnyi pidkhid do formuvannia profesiino-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv zasobamy Google-tekhnolohii [Andragogical approach to the formation of professional and pedagogical competence of future teachers by means of Google-technologies]. Youth and market, issue 5 (160), pp.42–48. [in Ukrainian].

Lytvynova S.H. Khmarni tekhnolohii yak zasib rozbudovy innovatsiinoi shkoly [Cloud technology as a means of building an innovative school]. Available at: www.zoippo. zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip14.html. (accssed 28 Aug. 2019).[in Ukrainian].

Morze, N.V. (2010). Yak navchaty vchyteliv, shchob kompiuterni tekhnolohii perestaly buty dyvom u navchanni? [How to train teachers to stop computer technology from being a learning wonder?]. Computer at school and family. Issue. 6 (86), pp. 10–14. [in Ukrainian].

Osnovni tezy prezentatsii “Stratehiia 2030: Ukraina – learning nation” [Key points of the presentation “Strategy 2030: Ukraine – learning nation”]. Available at: https://www.uifuture.org/publications/news/24943-ukraine-learning-nation. (accssed 16 Aug. 2019).[in Ukrainian].

Svedenija o Google Klasse [Classroom Information]. Available at: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru. (accssed 26 Aug.2019). [in Russian].

Tarasova, S.M. (2010). Informatsiino-komunikatyvni tekhnolohii v upravlinni zahalnoosvitnim navchalnym zakladom [Information and communication technologies in the management of a comprehensive educational institution]. Scientific Bulletin of the MSU Sukhomlinsky. Pedagogical Sciences. issue 1.31. pp.173–180. [in Ukrainian].

Shyshkina, M.P. (2013). Khmarno oriientovane osvitnie seredovyshche navchalnoho zakladu: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku doslidzhen [Cloud-oriented educational environment of the educational institution: current state and prospects of research development]. Information technology and training tools. Issue 5, pp. 66–80. [in Ukrainian].

Kulowiec, G. (2014). Introduction to Google. Edudemic Available at: http://www.edudemic.com/introduction-googleclassroom/. (accssed 26 Aug.2019). [in English].

Mohr K. A.(2017). Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence. pp. 84–94. [in English].

Wu Sarah Ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year Available at: https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/ (accssed 26 Aug.2019). [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексанян Г.А. Сервисы Google в организации самостоятельной деятельности студентов СПО. Молодой ученый, 2012. Випуск 9. С. 263–266.

Антонюк Т.М., Авдіковська Л.М., Кабаненко А.М., Ковалевська Л.Б., Стрижаковська О.С. Українська мова. Модельна навчальна програма для закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. URL: https://imzo.gov.ua/2018/09/28/navchal-na-prohrama-ukrains-ka-mova-dlia-molodshykh-spetsialistiv-spryiatye-pidhotovtsi-fakhivtsiv-novoi-heneratsii/ (Дата звернення 16.06.2019).

Ізбаш С. Андрагогічний підхід до формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів засобами Google-технологій. Молодь і ринок, 2018. Випуск 5 (160). С. 42–48.

Литвинова С.Г. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи. URL: http://www.zoippo. zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip14. html. (Дата звернення 27.08.2019).

Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? Комп’ютер у школі та сім’ї, 2010. Випуск 6 (86). С. 10–14.

Основні тези презентації “Стратегія 2030: Україна – learning nation” URL: https://www.uifuture.org/publications/news/24943-ukraine-learning-nation (Дата звернення 16.08.2019).

Сведения о Google Классе. URL: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru. (Дата звернення: 26.08.2019)

Тарасова С.М. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2010. Випуск 1.31. С.173–180, с. 178.

Шишкіна М.П. Хмарно орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. Випуск 5. С. 66–80.

Kulowiec G. Introduction to Google. Edudemic, 2014. URL: http://www.edudemic.com/introduction-googleclassroom/. (Дата звернення 26.08.2019)

Mohr K. A. Understanding Generation Z Students to Promote a Contemporary Learning Environment. Journal on Empowering Teaching Excellence, 2017. p. 84–94.

Wu Sarah Ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year URL: https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/ (Дата звернення: 26.08.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)