DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.176658

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олександр Даниленко

Анотація


У статті представлено характеристику показників критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. З’ясовано, що сформованість готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності можна визначити за допомогою потребнісно-мотиваційного, ціннісно-орієнтаційного, когнітивного, професійно-особистісного та практичного критеріїв. Сформованість готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності може проявлятися на чотирьох рівнях: нульовому (критичному), першому (репродуктивному), другому (продуктивному) і третьому (творчому). Для вирішення наукового завдання щодо визначення показників кожного з критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності застосовано метод експертного опитування. Представлено показники кожного із визначених критеріїв.


Ключові слова


майбутні судноводії; морські заклади вищої освіти; фахівці морської галузі; компетентнісний підхід; готовність до професійної діяльності; навігація і управління морськими суднами; критерії сформованості готовності

Повний текст:

PDF

Посилання


Barabanschikov, A. & Deryugin, N. (1995). Voenno-pedagogicheskaya diagnostika [Military pedagogical diagnostics]. Moscov, 108 р.[in Russian].

Biliavets, S. Ya. (2019). Metodychna systema formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin [Methodical system of formation of professional competence to future border guard officers in the process of training in military-special disciplines]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Khmelnytskyi, 565 р. [in Ukrainian].

Biliavets, S. Ya. (2017). Kharakterystyka kryteriiv i pokaznykiv sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Characteristics of criteria and indicators for the formation of professional competence to future borderguards]. Innovative solutions in modern science. No.6 (15), pp. 25–39. [in Ukrainian].

Voloshynov, S. A. (2012). Alhorytmichna pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv z systemoiu vizualnoi pidtrymky v umovakh informatsiino-komunikatsiinoho pedahohichnoho seredovyshcha [Algorithmic training of future navigators with a visual support system in the information and communication pedagogical environment].Extended abstract of candidate’s thesis. 20 р. [in Ukrainian].

Herhanov, L. D. (2016). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv morskoho transportu na vyrobnytstvi [Theoretical and methodical bases for professional on-the-job training of qualified sea transport workers]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 485 р.[in Ukrainian].

Demchenko, O. M. (2016). Profesiina diialnist fakhivtsiv morskoho flotu yak pedahohichna problema [Professional activities of specialists of the navy as a pedagogical problem]. Cherkasy university bulletin: pedagogical sciences. Vol.6, pp. 44–51.[in Ukrainian].

Didenko, O. V. & Misheniuk, R. M. (2014). Kryterii, pokaznyky i rivni rozvynenosti profesiinoi kompetentnosti ofitseriv upravlinnia orhanamy okhorony derzhavnoho kordonu [Criteria, indicators and levels of development of professional competence of the officers of the state border guard authorities.]. Bulletin of the National Defense University of Ukraine: Col. of Scient. Works. Kyiv, pp. 74–80.[in Ukrainian].

Dudikova, L. V. (2018). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiino-etychnoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Criteria, indicators and levels of professional and ethical competence of future physicians]. Virtus : scientific journal. No. 20. Part 1,pp. 119–123.[in Ukrainian].

Diahyleva, O. (2014). Pidhotovka naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv VNZ morskoho profiliu v konteksti rozvytku naukovo-doslidnytskoho seredovyshcha [Training of scientific and pedagogical staff of maritime universities in the context of the development of the research environment]. Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University “Academic Commentaries. Series: Pedagogical Sciences”. 2014, Vol. 131, pp. 94–98.[in Ukrainian].

Pohodaieva, A. S. (2013). Analiz profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv morskoho profiliu z tochky zoru kompetentnisnoho pidkhodu [Analysis of professional training of marine specialists in terms of competence-based approach]. Problems of Modern Pedagogical Education. Series: pedagogy and psychology, Vol. 39(4), pp. 124–128.[in Ukrainian].

Tkachenko, K. (2012). Doslidzhennia problem systemy pidhotovky fakhivtsiv vodnoho ta morskoho transportu [Study of problems of the system of training of specialists of water and sea transport]. Economic analysis. Vol. 10, part 2, pp. 71–75. [in Ukrainian].

Chichikin, V. (1998). Professionalnaya gotovnost i ee izmerenie [Professional readiness and its measurement]. Man in the world of sports: New ideas, technologies, perspectives: Theses of rep. Intern. congr. Moscov. Vol. 2, pp. 491–492. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барабанщиков А., Дерюгин Н. Военно-педагогическая диагностика. Москва, 1995. 108 с.

Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Док. дис. 13.00.02, 13.00.04. Хмельницький, 2019 р., 565 с.

Білявець С. Я. Характеристика критеріїв і показників сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Innovative solutions in modern science. 2017. № 6 (15). С. 25–39.

Волошинов С. А. Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2012. 20 с.

Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.

Демченко О. М. Професійна діяльність фахівців морського флоту як педагогічна проблема. Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”. Вип. № 6. 2016. С. 44–51.

Діденко О. В., Мішенюк Р. М. Критерії, показники і рівні розвиненості професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр., Київ, НУОУ, 2014. С. 74-80.

Дудікова Л. В. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів. Virtus : scientific journal / Ed.-in-Chief M. A. Zhurba. 2018. № 20. Part 1. Р. 119–123.

Дягилева О. Підготовка науково-педагогічних працівників ВНЗ морського профілю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. : Педагогічні науки. 2014, вип. 131. С. 94–98.

Погодаєва А. С. Аналіз професійної підготовки фахівців морського профілю з точки зору компетентнісного підходу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013, вип. 39(4). С. 124–128.

Ткаченко К. Дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту. Економічний аналіз. 2012, вип. 10, ч. 2. С. 71–75.

Чичикин, В. Профессиональная готовность и ее измерение. Человек в мире спорта : Новые идеи, технологии, перспективы : Тез. докл. Междунар. конгр. Москва, 1998. Т. 2. С. 491–492.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)