DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179338

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Олексій Шеремета

Анотація


У статті охарактеризовано результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби здоров’язбережувальної компетентності у процесі професійної підготовки. Висвітлено кроки щодо організації просвітницької роботи шляхом впровадження спеціального факультативу “Здоров’язбережувальна компетентність офіцера кримінально-виконавчої служби”; використання інноваційних методів для вирішення курсантами складних ситуацій, пов’язаних зі збереженням здоров’я; ознайомлення майбутніх фахівців з елементами психологічної грамотності, технологіями позитивного мислення. Окреслено особливості використання метода дискусії та “мозкового штурму”, ситуативних завдань для набуття курсантами досвіду здоров’язбереження та розвитку соціальної складової здоров’я, розкрито потенціал подальшої дослідницької роботи.

Ключові слова


педагогічний експеримент; здоров’язбережувальна компетентність; професійна підготовка; офіцер кримінально-виконавчої служби; рекомендації; психологічна грамотність; факультатив; тренінг; досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Biliavets, S. Ya. (2019). Metodychna systema formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin [Methodical system of formation of professional competence of future officers-border guards in the process of training of military-special disciplines]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Khmelnytskyi, 565 р. [in Ukrainian].

Haluziak, V. M., Smetanskyi, M. I. & Shakhov, V. I. Pedahohika: navch. posib. [Pedagogy: training manual]. 5-e vyd. vypr. i dop. Vinnytsia, 2012. 400 p.[in Ukrainian].

Didenko, O. V. & Misheniuk, R. M. (2014). Kryterii, pokaznyky i rivni rozvynenosti profesiinoi kompetentnosti ofitseriv upravlinnia orhanamy okhorony derzhavnoho kordonu [Criteria, indicators and levels of development of professional competence of the officers of the state border guard authorities.]. Bulletin of the National Defense University of Ukraine: col. of scient. works, Kyiv, NUOU, pp. 74–80.[in Ukrainian].

Matiikiv, I. M. (2012).Treninh emotsiinoi kompetentnosti: navch.-metod. posibnyk [Training of emotional competence: teaching method. manual]. Kyiv, 112 p. [in Ukrainian].

Formuvannia navychok zdorovoho sposobu zhyttia u ditei i pidlitkiv: za proektom “Dialoh”: navch.-metod. posib. [Formation of habits of healthy lifestyles to children and adolescents: the project “Dialogue”: teaching method. manual]. O. V. Vinda, O. P. Kostrub, I. H. Somova, N. O. Berezna, M. M. Haliabarnyk, S. V. Kyrylenko. 3-tie vyd., pererobl. i dop. Kyiv, 2003. 284 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Док. дис. 13.00.02, 13.00.04. Хмельницький, НАДПСУ, 2019 р., 565 с.

Галузяк В. М., Сметанський М. І., Шахов В. І. Педагогіка: навч. посіб. 5-е вид. випр. і доп. Вінниця, 2012. 400 с.

Діденко О. В., Мішенюк Р. М. Критерії, показники і рівні розвиненості професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр., Київ, НУОУ, 2014. С. 74 – 80.

Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник. Київ, 2012. 112 с.

Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків: за проектом “Діалог”: навч.-метод. посіб. / О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова, Н. О. Березна, М. М. Галябарник, С. В. Кириленко. 3-тє вид., переробл. і доп. Київ, 2003. 284 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)