DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179341

ІДЕЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. ВИГОТСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНО-ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ

Олена Бабенко

Анотація


У статті розглянуто ідеї культурно-історичного підходу Л.С. Виготського в процесі інтеріоризації гуманітарно-фахових знань студентами-філологами в їхній проекції на освітній простір вишу. Три лінії оволодіння культурою, виокремлeні Л.С. Виготським, ми співвідносимо з модулями навчального плану професійної підготовки студентів-філологів, у межах яких перетворення форм спільної діяльності викладача і студентів стане запорукою успішності випускників та їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.


Ключові слова


культурно-історичний підхід; інтеріоризація; інтеріоризація гуманітарно-фахових знань; студенти-філологи; спільна діяльність викладача і студентів

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, O. V. (2019). Internalization of Ukrainian national values through the Taras Shevchenko museum in Toronto. Fenomen Tarasa Shevchenka: linhvistychnyi i istorichnyi i sotsiofilosofskyi aspekty (do 205-richchia vid dnia narodzhennia): zb. materialiv mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. – The Phenomenon of Taras Shevchenko: Linguistic and Historical and Socio-Philosophical Aspects (to the 205th Birthday): A Collection of Proceedings of the International Scientific-Practical. Conf Kyiv, the 12-13 March 2019. (pp.188–189). Kyiv. [in Ukrainian].

Babenko, O. V. (2018). Henezys poniattia “interioryzatsiia” v psykholoho-pedahohichnii nautsi. Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity [Genesis of the concept of “internalizations” in psychological and pedagogical science]. Current problems of pedagogy, psychology and professional education. Vol.2 (1), pp.23–28. [in Ukrainian].

Vygotskiy, L. S. (1986). Sobr. soch.: v 6 t. T. 6: Orudiye i znak v razvitii rebenka. Nauchnoye nasledstvo [Collected works.: in 6 v. Volume. 6: A tool and a sign in the development of a child]. (Ed. M.G. Yaroshevsky. Moscow, 400 p. [in Russian].

Kondratyev, M. Yu. & Ilin, V. A. (2007). Azbuka sotsialnogo psikhologa-praktika: Spravochno-entsiklopedicheskoye izdaniye [Alphabet of a Social Psychologist-Practice: Reference Encyclopedic]. Moscow, 464 p. [in Russian].

Obukhov, A. S. (2017). Modernizatsiya pedagogicheskogo obrazovaniya na osnove idey kulturno-istoricheskoy psikhologii L. S. Vygotskogo [Modernization of pedagogical education based on the ideas of cultural-historical psychology of L. S. Vygotsky]. Problems of modern education. No. 4. pp. 41–60. [in Russian].

Obukhova, L.F. (1995). Detskaya psikhologiya: teorii. Fakty. Problemy [Child psychology: theory, facts, problems.]. Moscow. Available at: http://psylib.org.ua/books/obuhl01/txt06.htm. [in Russian].

Malykhin, O. V. & Babenko, O .V. (2018). Issues of the concept “internalization” in the context of theoretical studies. Stratehii interioryzatsii zmistu profesiinoi pidhotovky maibutnikh filolohiv: teoriia i praktyka [Strategy of internalization of the contents of the professional training of future philologists: theory and practice]. Monograph. (Ed.). prof. O. V. Malikhin. Part 2. Kyiv, pp.141–155. [in Ukrainian].

Sinyagovska, І. Yu. (2015). Problema іnterіorizatsіi znan u psikhologo-pedagogіchnіy nautsі [The problem of internalization of knowledge in psychological and pedagogical science]. Pedagogy of higher and secondary schools. Vol. 45, pp. 292–298. [in Ukrainian].

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk (2002). [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. V. (Ed.).I. Shynkaruk et al.; Kyiv, p.253. [in Ukrainian].

Babenko, O. V. (2018). Strategies of internalization in the process of teaching linguistic studies. Zbiуr artykuіуw naukowych [“Science, Research, development. Pedagogy”]. No.11, Warszawa: Diamond trading tour, pp.25–28.[in English].

Lantolf, J. P. (2008). Sociocultural theory and the teaching of second languages. London: Equinox Publishing.[in English].

Shabani, K. (2016). Applications of Vygotsky’s sociocultural approach for teachers’ professional development. Cogent Education, 3(1). [in English].

Walqui, A. (2006). Scaffolding instruction for English language learners: A conceptual framework. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9, pp.159–180. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабенко О. В. Internalization of Ukrainian national values through the Taras Shevchenko museum in Toronto. Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний і історічний і соціофілософський аспекти (до 205-річчя від дня народження): зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ 12-13 березня 2019 р. Київ. С.188–189.

Бабенко О. В. Генезис поняття “інтеріоризація” в психолого-педагогічній науці. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2018. 2 (1). C. 23–28.

Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Орудие и знак в развитии ребенка. Научное наследство / под ред. М.Г. Ярошевского. Москва. 1986. 400 с.

Кондратьев М. Ю., В. А. Ильин Азбука социального психолога-практика: Справочно-энциклопедическое издание. Москва: ПЕР СЭ, 2007. 464 с.

Обухов А. С. Модернизация педагогического образования на основе идей культурно-исторической психологии Л. С. Выготского // Проблемы современного образования. 2017. №4. С.41–60.

Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. Москва. 1995. URL: http://psylib.org.ua/books/obuhl01/txt06.htm

Maлихін, O. В, Бабенко, О .В. Issues of the concept “internalization” in the context of theoretical studies. Стратегії інтеріоризації змісту професійної підготовки майбутніх філологів: теорія і практика: монографія / за ред. проф. О. В. Малихіна. Частина 2. Київ. Видавничий центр НУБіП України, 2018. С.141–155.

Сіняговська І. Ю. Проблема інтеріоризації знань у психолого-педагогічній науці. Педагогіка вищої та середньої школи. 2015. Вип. 45. С. 292–298.

Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ. 2002. С.253.

Babenko O. V. Strategies of internalization in the process of teaching linguistic studies. Zbiуr artykuіуw naukowych “Science, Research, development. Pedagogy” №11, Warszawa: Diamond trading tour, 2018. С.25–28.

Lantolf J. P. Sociocultural theory and the teaching of second languages. London: Equinox Publishing, 2008.

Shabani K.Applications of Vygotsky’s sociocultural approach for teachers’ professional development. Cogent Education, 3(1), 2016.

Walqui A. Scaffolding instruction for English language learners: A conceptual framework. International Journalof Bilingual Education and Bilingualism, 2006. 9, 159–180.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)