DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179415

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Неллі Бондаренко

Анотація


Порушено проблему культури як визначального складника “індексу людського розвитку” й показника успішності країни, збереження культурної ідентичності української нації в умовах глобалізації світу; акцентовано життєву необхідність формування у здобувачів освіти культурної компетентності як ключової; окреслено зміст розвитку культурної компетентності та умови ефективного формування.


Ключові слова


культура; інкультурація; культурна компетентність як ключова; урок української мови; заклади загальної середньої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych, F. (2009). Duhovna synerhetyka ridnoi movy: linhvofilosofski narysy [Spiritual synergetics of the native language: linguistic and philosophical essays]. Kyiv, 192 p. [in Ukrainian].

Bychko, A.K., Bychko, B.I., Bondar, N.O. & Hnatenko, P.I. (1992). Teoriia ta istoriia svitovoi i vitchyznianoi kultury: Kurs lektsii [Theory and history of world and national culture: A course of lectures]. Kyiv, 392 p. [in Ukrainian].

Bondarenko, N.V. & Kosianchuk, S.V. (2018). Sotsialnyi aspekt formu­vannia ukrainskomovnoi kompetentnosti starshoklasnykiv [The social aspect of forming of the Ukrainian-language competence in the upper secondary school pupils]. Humanitarian Bulletin of the Yuriy Kondratyuk National Technical University. Poltava. Vol. 3. pp. 99–113. [in Ukrainian].

Bondarenko, N.V. & Yarmoliuk, A.V. (2002). Kontseptsiia pidruchnyka ukrainskoi movy dlia shkil z rosiiskoiu movoiu navchannia [Concept of the Ukrainian language textbook for schools with Russian language learning]. Dyvoslovo. No.4. pp. 66–71. [in Ukrainian].

Van Khe. (2019). Kultura harmonii [Culture of harmony]. Kyiv, 209 p. [in Ukrainian].

Hrushevytskaia, T.H., Popov, V.D. & Sadokhyn, A.P. (2003). Osnovy mezhkulturnoi kommunykatsyy [Basics of intercultural communication]. (Ed.). A.P. Sadokhyn. Moscov. [in Russian].

Ivanyshyn, V. & Radevych-Vynnytskyi Ya. (1994). Mova i natsiia [Language and nation]. Drohobych, 218 p. [in Ukrainian].

Lotman, Yu.M. (2001). Semyosfera [Semiosphere]. Sankt-Peterburh. [in Russian].

Nekrasova, M. (1995). Professor Yuryi Shanyn: “Yntellyhentnykh liudei ne mozhet y ne dolzhno byt mnoho” [Professor Yuri Shanin: “There cannot and should not be many intelligent people”]. Kyiv statements. 1995. 11 Feb. p. 12. [in Russian].

Saievych, I.H. (2008). Kliuchovi kontsepty kultury: kryterii vyokrem­lennia [Keyconcepts of culture: selection criteria]. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 10–12 zhovt. 2013 r. – Proceedings of the International Scientific Conference, October 10-12. 2013. Kyiv, Zaporizhzhia. 255 p. [in Ukrainian].

Svidzynskyi, A.V. (2009). Synerhetychna kontseptsiia kultury [Syner­getic concept of culture]. Lutsk, 696 p. [in Ukrainian].

Selivanova, O.O. (2008). Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy [Modern linguistics: directions and problems]. Poltava, 712 p. [in Ukrainian].

Sepyr, E. (1993). Yzbrannye trudy po yazykoznanyiu y kulturolohyy [Selected Works on linguistic and cultural Studies]. (Ed.). A. E. Kybryk. Moscov, 656 p. [in Russian].

Tyshchenko, O.V. (2000). Obriadova semantyka u slovianskomu mov­nomu prostori [Ritual semantics in the Slavic language space]. Kyiv, 236 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови: лінгвофілософські нариси : монографія. Київ, 2009. 192 с.

Бичко А.К., Бичко Б.І., Бондар Н.О., Гнатенко П.І. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. Київ, 1992. 392 с.

Бондаренко Н.В., Косянчук С.В. Соціальний аспект формування українськомовної компетентності старшокласників. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Конд­ратюка. Полтава, 2018. Вип. 3. С. 99–113.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Концепція підручника української мови для шкіл з російською мовою навчання. Дивослово. 2002. №4. С. 66–71.

Ван Хе. Культура гармонії. Київ: Art Huss, 2019. 209 с.

Грушевицкая Т.Г., Попов В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации / под ред. А. П. Садохина. Москва, 2003.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич, 1994. 218 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт-Петербург, 2001.

Некрасова М. Профессор Юрий Шанин: “Интеллигентных людей не может и не должно быть много”. Киевские ведомости. 1995. 11 февр. С. 12.

Саєвич І.Г. Ключові концепти культури: критерії виокремлення. Матеріали міжнародної наукової конференції, 10–12 жовт. 2013 р., м. Київ. Запоріжжя, 2008. 255 с.

Свідзинський А.В. Синергетична концепція культури. Луцьк, 2009. 696 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава, 2008. 712 с.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / под ред. А. Е. Кибрика. Пер. с англ. Москва, 1993. 656 с.

Тищенко О.В. Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі. Київ, 2000. 236 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)