DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179416

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ В СУПРОВОДІ КОБЗИ-БАНДУРИ ЯК ДЖЕРЕЛО МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Оксана Бобечко, Любов Бонис

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблеми музично-естетичного виховання підростаючого покоління на високохудожніх вокально-інструментальних зразках, якими є епічні твори, зокрема українські народні думи в супроводі кобзи-бандури. Особливу увагу в розвідці приділено процесу вивчення думового епосу школярами на уроках музичного мистецтва, а також висвітленню виконавського мистецтва кобзарів, які, незважаючи на всі заборони і переслідування, у всі часи пропагували загальнолюдські цінності та національні українські традиції.


Ключові слова


кобза; бандура; бандурне мистецтво; епічний репертуар; думи; музично-естетичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobechko, O. (2016). Specyfika formuvannya zhinochogo solnogo repertuaru v bandurnomu vykonavstvi[Specificity of the formation of women’s solo repertoire in bandura performance]. Ukrainian culture: past, present, ways of development: Collection of scientific works: scientific notes of the Rivne State Humanitarian University. Rivne, 2016. Vol. 22. pp. 103–108. [in Ukrainian].

Vavryk, O. (2006). Kobzarski shkoly v Ukrayini [Kobzar schools in Ukraine]. Ternopil, 221 p. [in Ukrainian].

Vovk, M. V. (2009). Osnovy ukrayinskoyi muzychno-instrumentalnoyi pedagogiky [Fundamentals of Ukrainian musical and instrumental pedagogy]. Teaching manual Ivano-Frankivsk: Publishing House “PLAY” CIT of the Carpathian National University named after Vasyl Stefanyk. 170 p. [in Ukrainian].

Dmytrenko, M. (2009). Ukrayinski narodni dumy yak fenomen tradycijnoyi kultury [Ukrainian folk dumas as a phenomenon of traditional culture]. Ukrainian folk dumas. In 5 t. T. 1. Duma of the early Cossack period. [arrangement: M. K. Dmitrenko, G. V. Dovzhenko (texts), S. Y. Gritsa (melodies); Foreword: M. K. Dmitrenko, S. Y. Gritsy; articles, comments, notes G. V. Dovzhenko, A. Yu. Yasenchuk, T. M. Shevchuk, A.I.Shalak, N. M. Pasyak, I. I. Kimakovich; for community edit M. K. Dmitrenko, S. Y. Gritsy; rep. edit G. A. Skrypnyk]. Kyiv, pp. 6 – 32. [in Ukrainian].

Dutchak, V. G. (2017). Osnovni tendenciyi v suchasnomu bandurnomu vykonavstvi Ukrayiny ta ukrayinskoyi diaspory [The main tendencies in the modern bandura performance of Ukraine and the Ukrainian diaspora]. Actual problems of folk-instrumental performing in Ukraine: history and modern times: Sb. Sciences. Rivne Ave. state humanity Unity, Institute of Arts; editor-compiler L.I. Gorin. Rivne, pp. 6–12. [in Ukrainian].

Myxajlychenko, O. V. (2000). Muzychno-estetychne vyxovannya ditej ta molodi v Ukrayini (druga polovyna XIX – pochatok XX st.) [Musical-aesthetic education of children and youth in Ukraine (the second half of the nineteenth and early twentieth centuries)]. Kyiv, 340 p. [in Ukrainian].

Sbitnyeva, L. M. (2016). Rozvytok systemy muzychno-estetychnogo vyxovannya ditej i molodi v Ukrayini (druga polovyna XX stolittya) [Development of the system of musical and aesthetic education of children and youth in Ukraine (the second half of the twentieth century)]. Doctor’s thesis. East-Ukrainian National University named after V. Dal. Kyiv. 360 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобечко О. Специфіка формування жіночого сольного репертуару в бандурному виконавстві. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2016. Вип. 22. С. 103 – 108.

Ваврик О. Кобзарські школи в Україні. Тернопіль, 2006. 221 с.

Вовк М. В. Основи української музично-інструментальної педагогіки: навч. посіб. Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. 170 с.

Дмитренко М. Українські народні думи як феномен традиційної культури. Українські народні думи. У 5 т. Т. 1. Думи раннього козацького періоду. [упоряд.: М.К.Дмитренко, Г. В. Довженок (тексти), С. Й. Грица (мелодії); передмови: М. К. Дмитренка, С. Й. Грици ; статті, коментарі, примітки Г. В. Довженок, А. Ю. Ясенчук, Т. М. Шевчук, О. І. Шалак, Н. М. Пазяк, І. І. Кімакович ; за заг. ред. М. К. Дмитренка, С. Й. Грици ; відп. ред. Г. А. Скрипник]. Київ, 2009. С. 6–32.

Дутчак В. Г. Основні тенденції в сучасному бандурному виконавстві України та української діаспори. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорядник Л. І. Горіна. Рівне, 2017. С. 6–12.

Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. Київ, 2000. 340с.

Сбітнєва Л. М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні (друга половина ХХ століття) : дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. Київ, 2016. 360 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)