DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179417

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ – ЯК ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Юлія Колісник-Гуменюк

Анотація


У статті розглянуто професійну творчість фахівця як цілісний процес його особистісного та професійного становлення, який забезпечує самореалізацію в навчально-пізнавальній і виховній діяльності. Досліджено як рівень розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця позначається на його професійній діяльності, на життєдіяльності, на самореалізації як засобі власного утвердження через самовираження та саморозвиток.

Викладачі професійно-художніх дисциплін – це окрема категорія працівників освіти, предметом діяльності яких є розвиток художньо-естетичної культури молоді засобами різних видів і жанрів мистецтва, вони покликані бути носіями індивідуального стилю діяльності та мати досвід його формування, прагнути до продуктивної педагогічної взаємодії як до способу особистісної самореалізації всіх учасників педагогічного процесу.


Ключові слова


вища освіта; фахівець; художня освіта; художній профіль; педагогічна творчість; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Gelveciy, К.А. (1974). Sochinieniya: v 2 tomakh. Seriya: Pfilosofskoye naslyediye. T. 1 [Works: in 2-x volumes. Series: Philosophical Heritage. V. 1.]. (Ed.). Kh.N. Momdzhian. Мoscov, 647 p. [in Russian].

Zyaziun, І. (2003). Teoretyko-metodolohichni problem profesiyno-khudozhnioyi osvity [Theoretically-methodological problems of vocationally-artistic education]. Professionally-artistic education of Ukraine: collection of scientifical papers. (Ed.). І.А. Zyaziun, V.О. Radkevych, R.Т. Shmahalo and others. Kyiv. Issue ІІ. pp. 5–15. [in Ukrainian].

Levi, V. Isskustvo byt’ soboy [Art of being yourself]. Moscov, pp. 34–56. [in Russian].

Orlov, V.F. (2004). Teoretychni ta metodychni zasady profesiynoho stanovlennya maybutnikh uchyteliv mystetskykh dystsyplin [Theoretical and methodological basics of professional development of future arts disciplines’ teachers]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv,45 p.[in Ukrainian].

Radkevych, V.О.(2010). Suchasni problemy pidhotovky pedagoga profesiyno-khudozhnioyi shkoly [Contemporary problems of training the teacher of professionally-artistic school]. Scientific Journal of the M.P. Drahomanov National Pedagogical University. Problems of labour and vocational training. Series 13: Collection of scientific papers. H.Ye. Hrebeniuk, V.К. Sydorenko and others. Kyiv; Yalta. pp. 110–121.[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гельвеций К.А. Сочинения: в 2-x томах. Серия: Философское наследие. Т. 1 / ред. Х.Н. Момджян. Москва, 1974. 647 с.

Зязюн І. Теоретико-методологічні проблеми професійно-художньої освіти / Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць / Редкол.:, І.А. Зязюн, В.О. Радкевич, Р.Т. Шмагало та ін. Київ; Черкаси, 2003. Вип. ІІ. С. 5–15.

Леви В. Искусство быть собой. Москва. С. 34 – 56.

Орлов В.Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : (13.00.04). Київ, 2004. 45 с.

Радкевич В.О. Сучасні проблеми підготовки педагога професійно-художньої школи. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. Серія 13 : Зб. наук. пр. / Г.Є. Гребенюк, В.К. Сидоренко та ін. Київ ; Ялта : 2010. С. 110–121.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)