DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182054

ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У 21 СТОЛІТТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДЕВАЙСІВ

Людмила Дибкова

Анотація


Мобільні пристрої представили нове покоління освітніх інструментів, які надають змогу творчо використовувати миттєвий доступ до багатства Інтернет-ресурсів. Ці пристрої є відносно новим інструментом у педагогічному арсеналі викладачів, які мають великий потенціал можливостей для розширення дистанційного навчання. З одного боку, викладачі та студенти дуже позитивно ставляться до цих пристроїв, з іншого боку, є кілька перешкод. Упровадження мобільних пристрої у процес навчання все ще знаходиться на початковому етапі, важливо підкреслити проблеми, що перешкоджають системним змінам. У цій статті розглядаються переваги, проблеми та можливий потенціал упровадження мобільних пристроїв у навчальний процес.

Ключові слова


мобільне навчання; мобільні пристрої; Інтернет технології; дистанційна освіта; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, V. Yu. (2013). Mobilnyi prostir i mobilno oriientovane seredovyshche internet-korystuvacha: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [Mobile space and mobile-oriented environment of the Internet user: features of model presentation and educational application]. Information technologies in education, vol. 17, pp. 9-13 Available at: http://ite.kspu.edu/webfm_send/736. [in Ukrainian].

Bykov, V., Hurzhii, A. & Shyshkina, M. (2018). Kontseptualni zasady formuvannia i rozvytku khmaro oriientovanoho navchalno-naukovoho seredovyshcha zakladu vyshchoi pedahohichnoi osvity [Conceptual basis of formation and development of cloud-oriented educational and scientific environment of higher educational institutions]. Modern information technologies and innovative methods of training in training: methodology, theory, experience, problems. Available at: http://www.vspu.net/ojs/index.php/sit/article/download/341/341. [in Ukrainian].

Herasymenko, I. V. (2015). Metodyka vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v pidhotovtsi bakalavriv kompiuternykh nauk [Methods of using distance learning technologies in the preparation of bachelors of computer science]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Hlazunova, O. H., Kuzminska, O. H., Voloshyna, T. V., Saiapin, T. P. & Korolchuk, V. I. (2017). G SUIT for education yak seredovyshche dlia orhanizatsii navchalnoi praktyky studentiv [G SUIT for education as an environment for the organization of educational practice of students]. Information technologies in education (ITO), vol. 3, pp. 7–19. [in Ukrainian].

Zhaldak, M. I. (2013). Problemy informatyzatsii navchalnoho protsesu v serednikh i vyshchykh navchalnykh zakladakh [Problems of Informatization of educational process in secondary and higher educational institutions]. Computer in school and family, vol. 3, 815 p. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I., Malykhin, O., Aristova, N., Popov, R. & Hrytsenko, I. (2017). Stratehii intensyfikatsii vyshchoi humanitarnoi osvity v Ukraini ta krainakh YeS [Strategies to intensify higher education in the Humanities in Ukraine and the EU]. Kyiv, 388 p. [in Ukrainian].

Malykhin, O. V. (2015). Formuvannia indyvidualnykh stratehii navchannia zasobamy kompiuternykh tekhnolohii yak pedahohichna problema [The formation of individual learning strategies by means of computer technologies as a pedagogical problem]. No.133. рр. 124–126. [in Ukrainian].

Malykhin, O. V. & Karpiuk, V. A. (2018). Metodyka zastosuvannia ikt u protsesi formuvannia linhvokrainoznavchoi kompetentnosti studentiv-filolohiv [Methods of ICT application in the process of formation of linguistic competence of students-philologists]. Information technology and learning tools, vol. 68 (6). Available at: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2171. [in Ukrainian].

Shyshkina, M. P. (2017). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia i rozvytku khmaro oriientovanoho osvitno-naukovoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Theoretical and methodical bases of formation and development of cloud-oriented educational and scientific environment of higher educational institution]. Doctor’s thesis. Institute of information technologies and teaching AIDS. Kyiv. [in Ukrainian].

Yarmolchuk, T. M. (2017). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti zastosuvannia mobilnykh tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky IT-fakhivtsiv [Psychological and pedagogical features of application of mobile technologies in the process of professional training of it specialists]. Collection of scientific papers “Pedagogical Sciences”, Issue LXXX, Volume 1. Kherson State University, Kherson, pp. 253–256. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биков В. Ю. “Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування”, Інформаційні технології в освіті, № 17, 2013. с. 9–37. URL: http://ite.kspu.edu/webfm_send/736. Дата звернення: Серпень 05, 2019

Биков В., Гуржій А. та Шишкіна М. “Концептуальні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища закладу вищої педагогічної освіти”. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2018. URL: http://www.vspu.net/ojs/index.php/sit/article/download/341/341. Дата звернення: Серпень 04, 2019

Герасименко І. В. “Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук”, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.10, Київ, 2015.

Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. “G SUIT for education як середовище для організації навчальної практики студентів”, “Інформаційні технології в освіті” (ІТО), №31, с. 7–19,  2017.

Жалдак М. І. “Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах”, Комп’ютер в школі та сім’ї, № 3, 2013. с. 815.

Ковальчук В., Малихін О., Арістова Н., Попов Р. та Гриценко І., Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія, Київ, 2017.

Малихін О. В. “Формування індивідуальних стратегій навчання засобами комп’ютерних технологій як педагогічна проблема”, Вісник, №133, 2015. с. 124–126.

Малихін О. В., Карпюк В. А. “Методика застосування ІКТ у процесі формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів-філологів”, Інформаційні технології і засоби навчання, Том 68, № 6, 2018.URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2171 Дата звернення: Серпень 06, 2019

Шишкіна М. П. “Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу”, дис. доктор. наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Київ, 2017.

Ярмольчук Т. М. “Психолого-педагогічні особливості застосування мобільних технологій у процесі професійної підготовки ІТ-фахівців”, Збірник наукових праць “Педагогічні науки”, Випуск LXXX, Том 1. Херсонський державний університет, Херсон, 2017. С. 253–256.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)