DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182056

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Тетяна Надім’янова, Анна Чепелюк

Анотація


У статті з’ясовано сутність інноваційних підходів у системі фізичного виховання учнів початкової школи, яка має великі можливості для розв’язання завдань здоров’язбереження, розвитку творчої особистості, самореалізації, самовдосконалення, формування інтересу до фізичної культури та спорту, активної рухової діяльності. Розглянуто зміст навчальних програм з фізичної культури, що мають інноваційну складову. Проаналізовано авторські методики вітчизняних науковців, які в організації фізичного виховання одним із шляхів його вдосконалення вбачають інноваційні технології, що сприятимуть покращенню здоров’я учнів різновікових груп, зменшуватимуть втомлюваність, підвищуватимуть продуктивність розумової праці.


Ключові слова


Нова українська школа; інноваційна діяльність; інноваційний підхід; фізичне виховання; фізкультурно-оздоровча робота; молодший школяр

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashchenko, O. M. (2013). Fizkulturno-ozdorovchi zakhody v rezhymi navchalnoho dnia molodshoho shkoliara [Atletic-heals measures are in the mode of educational day of junior students]. Kamianets-Podilskyi, 192 р.[in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv, 352 p. [in Ukrainian].

Dubina, O. O. (2018). Dynamika stanu reproduktyvnoho zdorovia naselennia [Dynamics of the state of reproductive health population]. Kyiv, 452 р. [in Ukrainian].

Ilnіtska, H. S. (2018). Fizychna kultura. 1 klas. I semestr [A physical culture is a 1class]. Kharkiv, 112 p. [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity [State standard of elementary school education]. Available at: https://www.pedrada.com.ua/ article/2017. [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shchkoly [Conception of new Ukrainian school]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/[in Ukrainian].

Moskalenko, N. V. (2011). Innovatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni shkoliariv [Innovative technologies are in physical education of school children]. Dnipropetrovsk, 238 p. [in Ukrainian].

Moskalenko, N.V. (2014). Informatsiini tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni [Information are in physical education]. Dnipropetrovsk, 128 p. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: osnovy Standartu osvity (2016). [New Ukrainian school: basic standard of education]. Lviv, 64 p. [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama pid kerivnytstvom R. B. Shyiana [The typical educational by Shyian R. B. is under direction]. Available at: https://nus.org.ua/news/. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ващенко О. М., Єрмолова О. М., Іванова Л. І., Операйло С. І., Романенко Л. В. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський, 2013. 192 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. Київ, 2004. 352 с.

Дубіна О. O. Динаміка стану репродуктивного здоров’я населення. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні /за ред. Шафранського В. В. – Київ, 2018. 452 с.

Ільницька Г. С. Фізична культура. 1 клас. I семестр. Харків, 2018. 112 с. : іл., табл.

Державний стандарт початкової загальної освіти. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2017.

Концепція Нової української щколи. URL: https://www.kmu.gov.ua/

Москаленко Н. В., Степанова В. І., Власюк О. О., Шиян О. В. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Дніпропетровськ, 2011. 238 с.

Москаленко Н.В., Борисова, Ю.Ю., Сидорчук, Т.В., Лядська О.Ю. Інформаційні технології у фізичному вихованні : навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 128 с.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.

Типова освітня програма під керівництвом Р. Б. Шияна. URL: https://nus.org.ua/news/

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)