DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182058

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Людмила Силюга, Тарас Вепрів

Анотація


У статті досліджується проблема формування інформаційної культури учнів початкових класів. Висвітлено теоретико-методичні основи формування інформаційної культури молодших школярів при вивченні навчальних дисциплін. Сформульовані основні принципи побудови дидактичної системи інформаційної підготовки молодших школярів. Охарактеризовані компоненти комп’ютерної грамотності учнів початкової школи. Визначені організаційні форми, методи і засоби навчання учнів молодшого шкільного віку в системі формування інформаційної культури в умовах інформаційного інтернет-середовища.


Ключові слова


інформаційна культура; початкова школа; молодші школярі; інформаційно-комунікаційні технології; дидактичні принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharova, O.M. (2000). Orhanizatsiini formy, metody i zasoby navchannia v systemi formuvannia informatsiinoi kultury uchniv. Kompiuterno oriientovani systemy navchannia [Organizational forms, methods and means of teaching in the system of formation of information culture of students. Computer-based learning systems]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University Publ., No.2. pp. 282–285. [in Ukrainian].

Kolomiiets, A.M. (2007). Informatsiina kultura vchytelia pochatkovykh klasiv [Informational culture of the primaty school teacher]. Vinnytsia, 379 p. [in Ukrainian].

Malyshevskyi, O.V. (2009). Propedevtyka informatsiinoi kultury uchniv osnovnoi shkoly [The propedevtika information culture of secondary school pupils]. Uman, 236 p. [in Ukrainian].

Matviienko, O.V. (2006). Informatsiina kultura osobystosti: osvitno-vykhovnyi kontekst [Information culture of the individual: educational context]. Educational textbook. Kyiv, 115 p. [in Ukrainian].

Onopchenko, O. (2014). Formuvannia informatsiinoi kultury uchniv pochatkovoi shkoly v umovakh informatsiinoho internet-seredovyshcha [Formation of informational culture of elementary school pupils in the conditions of information internet-environment]. Training and education of a gifted child: theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 12. Kyiv, pp. 6–13. [in Ukrainian].

Prudnikova, O.V. (2015). Informatsiina kultura: kontseptualni zasady ta svitohliadnyi sens [Information culture: conceptual foundations and ideological meaning]. Kharkiv, 351 p. [in Ukrainian].

Fadieieva, T.O. (2009). Informatychna kompetentnist vchytelia pochatkovykh klasiv [Informational competence of elementary school teacher]. Scientific notes. Vol. 68. Series: Mathematical Sciences. Kirovohrad, pp.102–108. [in Ukrainian].

Formuvannia informatsiinoi kultury uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Formation of informational culture of pupils of general educational institutions]. Scientific and methodical recommendations. National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical library of Ukraine. Kyiv, 2005. 117 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончарова О.М. Організаційні форми, методи і засоби навчання в системі формування інформаційної культури учнів. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. Київ: вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. №2. С. 282–285.

Коломієць А.М. Інформаційна культура вчителя початкових класів. Вінниця, 2007. 379 с.

Малишевський О. В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи. Умань, 2009. 236 с.

Матвієнко О.В. Інформаційна культура особистості: освітньо-виховний контекст: навч. метод.посіб. Київ, 2006. 115 с.

Онопченко О. Формування інформаційної культури учнів початкової школи в умовах інформаційного інтернет-середовища. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: Збірник наукових праць. Випуск 12. Київ, 2014. С. 6–13.

Пруднікова О.В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс. Харків, 2015. 351 с.

Фадєєва Т.О. Інформатична компетентність вчителя початкових класів. Наукові записки. Випуск: 68. Серія: Математичні науки. Кіровоград, 2009. С.102–108.

Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Наук.-метод. рек. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. Упоряд. А.І. Рубан; Наук. консультант Я.О. Чепуренко; Наук. ред.: П.І. Рогова, В.І. Лутовинова; Рецензент Є.А. Медведєва; Літ. ред. Л.І. Стельмах; Відп. за вип. І.І. Хемчян. Київ, 2005. 117 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)