DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182237

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Світлана Булавенко

Анотація


У статті аналізується та узагальнюється роль волонтерської діяльності в формуванні соціальної активності підлітків в закладах загальної середньої освіти, описуються три групи соціально значущих мотивів, що спонукають підлітків до волонтерської діяльності. Проаналізовано актуальність волонтерської діяльності для формування особистості у підлітковий період. Узагальнено результати проведеного дослідження щодо готовності підлітків до волонтерської діяльності. Окреслено основні напрямки і види волонтерської діяльності. Наводяться приклади волонтерської діяльності підлітків у закладі загальної середньої освіти.


Ключові слова


волонтерська діяльність; соціальна активність підлітків; напрямки і види волонтерської діяльності у закладі загальної середньої освіти; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti : u 2 kn. Kn. 2 : Osobystisno oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady : navch.-metod. posib.[Upbringing of personality: in 2 books. Book. 2: Person-centered approach: scientific and practical background: teaching-method. manual]. Kyiv, 344 p. [in Ukrainian].

Bondarenko, Z. P. (2006). Orhanizatsiia volonterskoi roboty za umov vyshchoho navchalnoho zakladu [The organization of volunteer work in higher education]. Volunteering as a Community Social Work Resource: Collection of articles. Kyiv, pp. 24–33. [in Ukrainian].

Vykhvatenko, M. T. & Dohadailo, N.I. (2012). Zmist i formy neformalnoi osvity z ohliadu na zavdannia hromadianskoho vykhovannia [The content and Forms of Non-Formal Education in Respect of Civic Education Tasks]. Education and ped. science. No. 4 (153), pp. 44–49. [in Ukrainian].

Istoriia, teoriia ta praktyka volonterskoho rukhu v Ukraini : navch.-nauk.-metod. posib. dlia studentiv, mahistrantiv, aspirantiv ta spetsialistiv u haluzi sots. roboty, sots. pedahohiky [History, theory and practice of volunteer movement in Ukraine: teaching-scientific-method. manual for students, undergraduates, graduate students and specialists in the field of soc. works, soc. pedagogy]. S. Ya. Kharchenko, O. L. Karaman, V.O.Kratinova et al. Luhansk, 2009. 403 p. [in Ukrainian].

Kanishevska, L. V. (2011). Vykhovannia sotsialnoi zrilosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ u pozaurochnii diialnosti : monohrafiia [Education of social maturity of high school students of boarding schools in extra-curricular activity: monograph]. Kyiv, 368 p. [in Ukrainian].

Yant, N. D. (2009). Osnovy diialnosti volonteriv : kurs lektsii [Basics of volunteer activity: a course of lectures]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 200 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посіб. Київ, 2003. 344 с.

Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи за умов вищого навчального закладу. Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. Київ, 2006. С. 24–33.

Вихватенко М. Т., Догадайло Н.І. Зміст і форми неформальної освіти з огляду на завдання громадянського виховання. Освіта та пед. наука. 2012. № 4 (153). С. 44–49.

Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : навч.-наук.-метод. посіб. для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соц. роботи, соц. педагогіки / С. Я. Харченко, О. Л. Караман, В.О.Кратінова [та ін.]. Луганськ, 2009. 403 с.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія. Київ, 2011. 368 с.

Янц Н. Д. Основи діяльності волонтерів : курс лекцій. Переяслав-Хмельницький, 2009. 200 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)