DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182240

ПІЗНАВАЛЬНИЙ, РОЗВИВАЛЬНИЙ І ВИХОВНИЙ АСПЕКТИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК СКЛАДОВІ МОДЕРУВАННЯ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Михайло Сидор

Анотація


Розкриваються сутнісний та функціональний контексти народного мистецтва через аналіз його пізнавальних, розвивальних і виховних потенцій, їх місця і ролі у формуванні ерудованої, компетентної, різнобічно розвиненої особистості, здатної вливатися у сучасний соціум, відповідати його запитам, інтересам та нормам життя. Ставлячи предмет дослідження в ранг актуальних компонент модерування сучасної мистецької освіти, автор доводить, що рухаючись вперед, надаючи перевагу інноваційному, глобалізованому у моделюванні змісту життя, не варто нехтувати здобутками минулого, його традиціями і звичаями, оскільки без них теперішнє і майбутнє втрачає свій повноцінний сенс.


Ключові слова


народне мистецтво; сутність; функції; мистецька освіта; сучасність; освітній процес; модерування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aheikina-Starchenko, T. (2010). Interaktyvni metody rozvytku profesiinoi kompetentnosti vchyteliv mystetskykh dystsyplin [Interactive methods for the development of professional competence of teachers of artistic disciplines]. Open lesson: development, technology, experience. No. 10, pp. 53–55. [in Ukrainian].

Aktualni pytannia mystetskoi osvity ta vykhovannia: zbirnyk nauk. prats (2013). [Topical issues of artistic education and education: a collection of scientific works]. Vol. 1 (1). Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka, 214 p. [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (1997). Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti [Spiritual values in the development of personality]. Pedagogy and psychology. No. 1, pp. 124–129. [in Ukrainian].

Didenko, L. V. & Kondrashova-Didenko, V. I. (2012). Intelekto-kreatyvni peretvorennia u vysh-osviti: vyklyky maibutnoho i vidpovidi suchasnosti [Intellect-creative transformations in higher education: the challenges of the future and the answers of the present]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Vol. 28, pp. 44–46. [in Ukrainian].

Ohiienko, O. I. (2008). Skandynavskyi dosvid pidhotovky pedahohiv dlia systemy osvity doroslykh [Scandinavian experience of training teachers for adult education]. Bulletin of the Glukhiv State Pedagogical University. Vol. 12, pp. 147–152. [in Ukrainian].

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogy of art (theory and methodology of teaching artistic disciplines)]. Kyiv, 274 p. [in Ukrainian].

Syrota, Z. M. & Syrota, V. M. (2014). Rozvytok tvorchykh zdibnostei i universalizm obraznoho svitospryimannia [Development of creative abilities and universalism of figurative world perception]. Professional artistic education and artistic culture: Challenges of the XXI century. Materials of the International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October 16–17, 2014). Kyiv, pp. 538–543. [in Ukrainian].

Sidletska, T. I. (2012). Stanovlennia i rozvytok mystetskoi osvity v Ukraini [Formation and development of artistic education in Ukraine]. Knowledge. Education. Education. Collection of materials of the I International Scientific and Practical Conference. (Vinnitsa, 25, September 27, 2012). Vinnytsia, pp. 112–115. [in Ukrainian].

Sopilnyk, M. (2003). Natsionalno-stylovi osoblyvosti kultur u stanovlenni maistra dekoratyvno-uzhytkovoho mystetstva [National-style features of cultures in becoming master of decorative and applied arts]. Native school. No. 9, pp. 41–43. [in Ukrainian].

Fichora, I. (1999). Narodne dekoratyvno-prykladne mystetstvo v estetychnomu vykhovanni uchniv [Folk arts and crafts in the aesthetic education of students]. Native school. No. 7–8, pp. 34–36. [in Ukrainian].

Shcholokova, O. P. (2014). Kontseptualni zasady suchasnoi mystetsko-pedahohichnoi osvity v Ukraini [Conceptual foundations of modern artistic and pedagogical education in Ukraine]. Artistic education in the dimensions of the present: problems of theory and practice. Kyiv, pp. 23–47. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агейкіна-Старченко Т. Інтерактивні методи розвитку професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2010. № 10. С. 53–55.

Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наук. праць: вип. 1 (1) / Гол. ред. Г. Ю. Ніколаї. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. 214 с.

Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія. 1997. № 1. С. 124–129.

Діденко Л. В., Кондрашова-Діденко В.І. Інтелекто-креативні перетворення у виш. освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 28. С. 44–46.

Огієнко О. І. Скандинавський досвід підготовки педагогів для системи освіти дорослих. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. 2008. Вип. 12. С. 147–152.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ, 2008. 274 с.

Сирота З. М., Сирота В. М. Розвиток творчих здібностей і універсалізм образного світосприймання. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ ст. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.). Київ, 2014. С. 538–543.

Сідлецька Т. І. Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні. Знання. Освіта. Освіченість. Зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 25–27 вересня 2012 р.).  Вінниця, 2012. С. 112–115.

Сопільник М. Національно-стильові особливості культур у становленні майстра декоративно-ужиткового мистецтва. Рідна школа. 2003. № 9. С. 41–43.

Фічора І. Народне декоративно-прикладне мистецтво в естетичному вихованні учнів. Рідна школа. 1999. № 7–8. С. 34–36.

Щолокова О. П. Концептуальні засади сучасної мистецько-педагогічної освіти в Україні. Мистецька освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики. Київ, 2014. С. 23–47.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)