DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182362

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Руслан Любчич

Анотація


Активні бойові дії на сході, активна модернізація, поява принципово нових систем озброєння, ведення бойових дій та бойового застосування підрозділів Національної гвардії України впливають на завдання, які стоять перед Національною гвардією України. Пріоритетним завданням, яке стоїть перед військовим закладом вищої освіти (ВЗВО) при підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України є підготовка кваліфікованих кадрів, які в повній мірі будуть відповідати сучасним вимогам суспільства та війська. У статті проаналізовано різні підходи до визначення феномена “компетентність” та сформульовано низку положень, які є основними при розгляді даного поняття. Сформовано підходи до визначення змісту професійної освіти, обґрунтовано професійні вимоги до майбутніх офіцерів Національної гвардії України.


Ключові слова


Національна гвардія України; військовий заклад вищої освіти; компетентність; процес; військова освіта; фахівець; офіцер

Повний текст:

PDF

Посилання


Bukhun, A.H. (2017). Rozvytok hromadianskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy u protsesi profesiinoi pidhotovky [Development of civil competence of future officers of National Guard of Ukraine is in the process of professional preparation]. Candidate’s thesis. Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University. Poltava. [in Ukrainian].

Domin, U. A. (2000). Profesiina kompetentnist fakhivtsia: poniattia i riznomanitni vydy [Professional competence of specialist : concept and variouskinds]. Standards and monitoring. No. 4, pp.34–42. [in Ukrainian].

Markova, A. K. (1996). Psykholohyia professyonalyzma [Psychology of professionalism] Znanye, pp.202 – 217. [in Russian].

Mashtaler, A.M. (2016). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti ofitseriv prykordonnykiv u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii zasobamy dystantsiinoho navchannia [Development of professional competence of officers of border guards is in the system of inplant training byfacilities controlled from distance studies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khmelnytskyi, 16 p. [in Ukrainian].

Pavliuk, Ye.O. (2014). Profesiina kompetentnist yak skladova profesiinoi diialnosti maibutnikh treneriv-vykladachiv [Professional competence as a component of professional activity of future trainers-teachers]. Series of pedagogical and psychological sciences. Khmelnytskyi. No. 2(75), pp. 111–114 p. [in Ukrainian].

Turchyno, A.V. (2017). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Natsionalnoi hvardii Ukrainy u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of health-saving competence of future officers of the National Guard of Ukraine in the process of training]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бухун А.Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук : (13.00.04); Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017.

Дьомін У. А. Професійна компетентність фахівця: поняття і різноманітні види. Стандарти і моніторинг освіти. №4. 2000.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва, 1996. С. 202 – 217.

Машталер А.М. Розвиток професійної компетентності офіцерів прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання: автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.04; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2016. 16 с.

Павлюк Є.О. професійна компетентність як складова професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів. Серія педагогічні та психологічні науки: зб.наук.прац./ред. кол: док. в. н. проф. Б.М. Олексієнко(голов.ред.) та інші; Хмельницький, 2014. №2(75). с.111–114.

Турчинов А.В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: дис. ... канд. пед. наук : (13.00.04) Хмельницький, 2017.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)