DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187038

ФОРМУВАННЯ САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Олена Зуб, Юрій Таймасов, Артем Турчинов, Людмила Алфімова

Анотація


Розкрито проблему формування самозбережувальної поведінки майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки, що у сучасних умовах набуває ще більшої актуальності.

Обгрунтовано, що самозбережувальна поведінка є важливим засобом сучасної людини щодо захисту свого здоров’я, яка ставить здоров’я на вищій рівень в структурі життєвих цінностей особистості, визначає активність у ставленні до власного здоров’я, сприяє формуванню навичок підтримання здоров’я та максимальній тривалості життя.


Ключові слова


особистість, здоров’я; культура; компетентність освітній процес; самозбережувальна поведінка; педагогічні умови; професійна підготовка; майбутній офіцер

Повний текст:

PDF

Посилання


Avdieienko, I. M. (2011). Suchasni pidkhody do rozuminnia poniattia “kultura zdorovia” [Modern approaches to understanding the concept of “health culture”]. Collection of scientific works of the Kherson State University. Series: Pedagogical Sciences. vol. 59. pp. 165–169. [in Ukrainian].

Belorin-Errera, O. M. & Pasynok, V. H. (2013). Zdoroviaoriientovane osvitnie seredovyshche yak umova pidvyshchennia yakosti pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Health-oriented educational environment as a condition for improving the quality of future specialists training]. Journal of the Lugansk National University named after Taras Shevchenko. Series: Pedagogical sciences. Vol. 5. part. II. pp. 42–48. [in Ukrainian].

Beschastnyi, V. M. & Hrebenkov, H. V. (2010). Ukrainska militsiia v konteksti reformuvannia suspilstva [Ukrainian police in the context of reforming society]. Viche. No. 24. pp. 2–3. [in Ukrainian].

Boichuk, Yu. D., Avdeenko, Y. N. & Turchynov, A.V. (2015). Pedahohichni umovy rozvytku kultury zdorovia studentiv v osvitnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions for the development of the health culture of students in the educational environment of a higher educational institution]. Scientific journal of the Sumy State Technical University named after A.S. Makarenko. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. pp. 141–149. [in Ukrainian].

Boichuk, Yu. D., Palchyk, O. O. & Dekhtiarova, O. O. (2012). Optymizatsiia osvitnoho seredovyshcha yak osnova zdoroviazberezhennia uchasnykiv osvitnoho protsesu [Optimization of the educational environment as a basis of healthcare of educational process participants.]. Scientific journal of the Sumy State Technical University named after A.S. Makarenko. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. No. 2. pp. 137–145. [in Ukrainian].

Mikheienko, O. I. (2010). Formuvannia kultury zdorovia naselennia yak nahalna potreba suchasnosti [Formation of the culture of public health as an urgent need of the present]. Scientific journal of the Sumy State Technical University named after A.S. Makarenko. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. No. 1. pp. 82–91. [in Ukrainian].

Novoyan, A. V. (2007). Formirovanie samosokhranitelnogo povedeniya studentov v proltsesse professionalnoy psikhologo-pedagogicheskoy podgotovki [Formation of self-saving behavior of students in the process of professional psychological and pedagogical training]. Extended abstract of candidate’s thesis.Kaliningrad, 24 p. [in Russian].

Ushakova, Ya. V. (2010). Praktiki samosokhranitelnogo povedeniya studencheskoy molodezhi: sotsiologicheskiy analіz [Practices of self-saving behavior of student youth: a sociological analysis]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nizhniy Novgorod, 27 p. [in Russian].

Shcherbak, I. M.(2012). Suchasni pidkhody do rozuminnia poniattia “osvitnie seredovyshche” [Modern approaches to understanding the concept of “educational environment”]. Collection of scientific works of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: theory and methods of teaching and education, Vol. 32. pp. 227–231. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдєєнко І. М. Сучасні підходи до розуміння поняття “культура здоров’я”. Зб. наукових. пр. ХДУ. Сер. Педагогічні науки. 2011. Вип. 59. С. 165–169.

Бельорін-Еррера О. М., Пасинок В. Г. Здоров’яорієнтоване освітнє середовище як умова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. Педагогічні науки. 2013.Вив. 5. Ч. ІІ. С. 42–48.

Бесчастний В. М., Гребеньков Г. В. Українська міліція в контексті реформування суспільства. Віче. 2010. № 24. С. 2–3.

Бойчук Ю. Д., Авдеенко И. Н., Турчинов А.В. Педагогічні умови розвитку культури здоров’я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу. Науковий журнал СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. С. 141–149.

Бойчук Ю. Д., Пальчик О. О., Дехтярьова О. О. Оптимізація освітнього середовища як основа здоров’язбереження учасників освітнього процесу. Науковий журнал СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. № 2. С. 137–145.

Міхеєнко О. І. Формування культури здоров’я населення як нагальна потреба сучасності. Науковий журнал СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2010. № 1. С. 82–91.

Новоян А. В . Формирование самосохранительного поведения студентов в процессе профессиональной психолого-педагогической подготовки: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08. Калининград, 2007. 24 с.

Ушакова Я. В. Практики самосохранительного поведения студенческой молодежи: социологический анализ: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04. Нижний Новгород, 2010. 27 с.

Щербак І. М. Сучасні підходи до розуміння поняття “освітнє середовище”. Зб. наук. пр. Теорія та методика навчання та виховання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. Вип. 32. С. 227–231.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)