DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.187321

ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Любов Гончар

Анотація


У статті проаналізовано проблему формування професійної культури майбутнього менеджера. Розкрито сутність понять “інноваційний процес”, “освітня інновація”, “освітній інноваційний процес” з точки зору різних наукових підходів. Досліджується актуальність проблеми формування професійної культури майбутнього менеджера. Класифіковано освітні інновації, які дають можливість зрозуміти глибину їх ролі, завдання та функції в організації освітньої діяльності (інноваційний процес, інноваційний продукт, інноваційна послуга).

Ключові слова


інновації; майбутні менеджери; освітня інновація; професійна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulenko, V. M. (2010). Vydy innovatsii v osviti ta yikh klasyfikatsiia [Types of innovation in education and their classification]. Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine 4/2010. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_4/10vvmotk.pdf [in Ukrainian].

Horash, K. V. (2009). Vprovadzhennia osvitnikh innovatsii u systemu pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv yak naukova problema [Implementation of educational innovations in the system of professional development of pedagogical workers as a scientific problem]. Theory and methodology of educational management: electronic science. professional Edition. for the total. ed. ped. Prof. GV Yelnikova: Higher Educational Institution “University of Management Education”. Kyiv, Vol. 2. Available at: http://www.tme.umo.edu.ua/docs/2/09gortsp.pdf [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. I. (2011). Teoretychni zasady realizatsii innovatsiinykh protsesiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical bases of realization of innovative processes in higher educational establishments]. Innovations in higher education: problems, experience, perspectives: monograph. (Ed.). P. Yu. Saukh. Zhytomyr, 444p. [in Ukrainian].

Lytvyn, L. (2013). Menedzhment osvitnikh innovatsii: sutnist ta osoblyvosti vprovadzhennia [Management of educational innovation: the essence and features of implementation]. Socio-economic problems and the state, Vol. 1(8), pp.108–115. [in Ukrainian].

Marchenko, L. Yu. (2009). Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pedahohiv v umovakh profilnykh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Management of innovative activity of teachers in the conditions of profile general educational institutions]. Collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical University: pedagogical sciences. Berdiansk, Vol. 2, pp.248–250. [in Ukrainian].

Navrotskyi, O. I. (2000). Vyshcha shkola Ukrainy v umovakh transformatsii suspilstva. Monohrafiia [High school of Ukraine in the conditions of transformation of society. Monograph]. Kharkiv, 240 p.[in Ukrainian].

Khutorskoy, A.V. (2005). Pedagogicheskaya innovatika – rychag obrazovaniya [Pedagogical innovation – the lever of education]. Online Magazine “Eidos” 10 september 2005. Available at: http://eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm [in Russian].

Shisharina, N. V. (2013). Innovatsii v obrazovanii: sushchnost. funktsii. svoystva i vidy [Innovations in education: essence, functions, properties and types]. Siberian Pedagogical Journal, Vol. 4, pp.45–49. [in Russian].

Iarovenko, T. S. (2012). Vydy innovatsii v osviti ta yikh klasyfikatsiia [Types of innovation in education and their classification]. Newsletter of the Dnepropetrovsk University, Vol. 10, Vol. 20, pp.214–219. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вакуленко В. М. Види інновацій в освіті та їх класифікація. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2010 URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_4/10vvmotk.pdf

Гораш К. В. Впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як наукова проблема. Теорія та методика управління освітою : електронне наук. фахове видання. / за заг. ред. д. пед. н., проф. Г.В. Єльникової : ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”. Київ, 2009. Вип. 2. URL: http://www.tme.umo.edu.ua/docs/2/09gortsp.pdf

Коновальчук І. І. Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. Житомир, 2011. 444 с.

Литвин Л., Горбатюк Р. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1(8). С. 108–115.

Марченко Л. Ю. Управління інноваційною діяльністю педагогів в умовах профільних загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2009. № 2. С. 248–250.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. Монографія. Харків, 2000. 240 с.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования. Интернет-журнал “Эйдос”. 10 сентября 2005. URL: http://eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm

Шишарина Н. В. Инновации в образовании: сущность, функции, свойства и виды. Сибирский педагогический журнал. 2013. №4. С. 45–49.

Яровенко Т. С. Види інновацій в освіті та їх класифікація. Вісник Дніпропетровського університету. 2012. № 10. Т. 20. С. 214–219.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)