DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191615

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Василь Ротар, Ігор Ножко

Анотація


Авторами визначено основні шляхи підвищення професійної компетентності фахівця з пожежної безпеки: аналіз професійного середовища з метою виявлення нових можливостей та ресурсів нової системи пожежогасіння; готовність та спроможність самовдосконалюватися; контроль над власною професійною діяльністю; готовність приймати правильні рішення; спонукання інших людей працювати спільно заради поставленої мети; розширення професійного досвіду. Доведено, що розвиток професійної компетентності фахівця має відбуватися протягом усього професійного життя.


Ключові слова


фахівець із пожежної безпеки; професійна компетентність; шляхи підвищення професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchasta, N. (2010). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy pidhotovky fakhivtsiv pozhezhno-riatuvalnoi sluzhby v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv : metodychni rekomendatsii [The organizational and pedagogical conditions of training of specialists of fire-rescue service in the context of European integration processes: methodical recommendations]. (Ed.). Koziar M.M. Lviv, 115 p. [in Ukrainian].

Krasutska, I. (2018). Eksperymentalne doslidzhennia formuvannia profesiinoi kompetentsii pozhezhnykiv-riatuvalnykiv v protsesi kursovoi pidhotovky [Experimental study of the formation of professional competence of firefighters in the course of training]. Science Rise: Pedagogical Education. No.3 (23), pp. 23–30. [in Ukrainian].

Luhovyi, V.I. (2011). Osvita, navchannia, informatsiia, kompetentnist: kononizatsiia poniat (teoretyko-metodolohichnyi dyskurs) [Education, training, information, competence: the canonization of concepts (the theoretical and methodological discourse)]. Historical and pedagogical studios: Scientific journal.Vol. 5, pp. 11–16. [in Ukrainian].

Melnyk, I. (2016). Profesiina kompetentnist yak komponent profesiinoho styliu spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv pozhezhnoi bezpeky [Professional competence as a component of the professional communication style of future fire safety professionals]. Bulletin of Cherkasy University.Vol. 14, pp. 88–92.[in Ukrainian].

Pervin, L. & Dzhon, O. (2001). Psikhologiya lichnosti: teoriya i issledovaniya [Personality Psychology: Theory and Research]. Translation from English. M.S. Zhamkochyan, edited by V.S. Mahun. Moscov, 607 p.[in Russian].

Rotar, V. (2014). Profesiina kompetentnist maibutnikh spetsialistiv: teoretychnyi aspekt [Professional competence of future specialists: theoretical aspect]. The image of the modern teacher. No. 6 (145), pp. 22 – 23. [in Ukrainian].

Standart profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity [The standard of professional (vocational) education]. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of July 06, 2018 No. 731. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вовчаста Н. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби в контексті євроінтеграційних процесів : методичні рекомендації. / за загальною редакцією доктора пед. наук, професора Козяра М.М. Львів, 2010. 115 с.

Красуцька І. Експериментальне дослідження формування професійної компетенції пожежників-рятувальників в процесі курсової підготовки. Science Rise: Pedagogical Education. 2018. №3 (23). С. 23–30.

Луговий В.І. Освіта, навчання, інформація, компетентність: кононізація понять (теоретико-методологічний дискурс). Історико-педагогічні студії: Науковий часопис. 2011. Вип. 5. С. 11–16.

Мельник І. Професійна компетентність як компонент професійного стилю спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки. Вісник Черкаського університету. 2016. Вип. 14. С. 88–92.

Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования / Пер. с англ. М.С. Жамкочьян под ред В.С.Магуна. Москва, 2001. 607 с.

Ротар В. Професійна компетентність майбутніх спеціалістів: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога. 2014. № 6 (145). С. 22 – 23.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від “06” липня 2018 р. № 731. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)