DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191617

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІВНІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СВІТОВІ МОДЕЛІ ТА СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ”

Юлія Грач

Анотація


У статті висвітлюються проблеми компетентнісного підходу в системі вищої освіти. Автор проводить аналіз професійних компетенцій на рівні вивчення навчальної дисципліни “Світові моделі та стандарти підготовки фахівців соціальної сфери”. Автор аналізує зміст понять “компетентності” та “компетенції”. Проводиться аналіз особистої, соціальної та навчальної компетентності у контексті Рамкової програми оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя. Автор проводить аналіз змісту дефініцій “компетентність” та “компетенція” у науково-практичному ракурсі. Дається характеристика поняття “науково-дослідницької компетентності”.


Ключові слова


компетентність; компетенція; особиста компетентність; соціальна компетентність; навчальна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Begnyak, V.I. (2015). Systema vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti : zb. normatyvnykh dokumentiv [Internal quality assurance system of educational activity: a collection of regulatory documents]. Khmelnitsky, 445 p. [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2003). Suchasni shliakhy vtilennia Bolonskoi systemy u VNZ Ukrainy [Modern ways of implementation of the Bologna system in Ukrainian universities]. Proceedings of the Scientific-Practical seminar “Credit-module system of training of specialists in the context of the Bologna Declaration”. Lviv. [in Ukrainian].

Golovan, M.S. (2011). Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohichna osnova vyshchoi profesiinoi osvity [Competence approach as a methodological basis of higher professional education]. Psychology: Reality and Perspectives: Collection of Scientific Papers of Rivne State Humanities University. Rivne, pp.53–59. [in Ukrainian].

Xutorskoj A.V. (2003). Klyuchevye kompetentsii kak komponent lichnostno-orientirovannoy paradigmy obrazovaniya [Key competencies as a component of the personality-oriented education paradigm]. No.2. Moscow, pp. 55–61. [in Russian].

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning (2018). Available at: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бегняк В.І., Красильникова Г.В. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності : зб. нормативних документів. Хмельницький, 2015. 445 с.

Воронкова В.Г. Сучасні шляхи втілення Болонської системи у ВНЗ України. Матеріали науково-практичного семінару “Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. Львів, 2003.

Головань М.С. Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти. Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 1. Рівне, 2011. С. 53–59.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. №2. С. 55–61.

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Available at: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)