DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191716

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА ДІЛОВИХ ІГОР

Оксана Жигайло

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти використання дидактичних та ділових ігор в освітньому процесі закладів вищої освіти, з метою формування професійної компетентності студентів. Виявлено, що гра є найбільш природним і привабливим заняттям не лише для молодших школярів, а й для студентів. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних фахівців, який свідчить, що важливим чинником формування у майбутнього педагога важливих особистісних та професійних характеристик є практика впровадження педагогічних інновацій, нестандартних форм, методів організації навчання студентів.

Ключові слова


дидактична гра; ділова гра; нестандартні методи; інноваційні методики; методика навчання математичної освітньої галузі; студент закладу вищої освіти; початкова школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Breus, O. (2012). Navchalno-ihrovi tekhnolohii yak zasib formuvannia innovatsiinoho potentsialu maibutnoho vchyteliapochatkovykh klasiv v osvitnomu protsesi VNZ [Educational-game technologies as a means of formation of innovative potential of the future teacher of elementary classes in educational process of high school]. Humanitarian Bulletin of the Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovoroda: Coll. Sciences. wash, Vol. 24, pp. 28–32. [in Ukrainian].

Holozubova, O. (2014). Efektyvnist vykorystannia dydaktychnykh ihor u protsesi vyvchennia ekonomichnykh dystsyplin [The effectiveness of the use of didactic games in the study of economic disciplines]. Scientific notes of the Department of Pedagogy. Vol. 34, pp.51–57. [in Ukrainian].

Elkin, O. Ukrainska pravda. Pedahohy nadto vazhlyvi. Shcho novyi zakon pro osvitu dast vchytelstvu [Ukrainian Pravda. Teachers are too important. What a new law on education will give teachers]. Available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/30/225026/ [in Ukrainian].

Kozhushko, S. (2013). Dydaktychni ihry yak zasib pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv komertsiinoi diialnosti do profesiinoi vzaiemodii [Didactic games as a means of preparing future professionals of commercial activity for professional interaction]. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, Vol. 28., pp. 184–191. [in Ukrainian].

Kocherha, O. (2012). Vykorystannia dilovoi hry u protsesi formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Use of the business game in the process of forming the social responsibility of future primary school teachers]. Problems of preparation of the modern teacher. No. 6(3), pp. 49–56. [in Ukrainian].

Makarenko, A. (1954). Hra [Game]. Kyiv, Vol. 4, pp. 367–368. [in Ukrainian].

Machynska, N. (2011). Vprovadzhennia ihrovykh tekhnolohii navchannia u praktyku pidhotovky maibutnikh mahistriv [Introduction of game training technologies into the practice of preparing future masters]. Scientific works of the Black Sea State University named after Peter Mohyla Complex “Kyiv Mohyla Academy”. Ser .: Pedagogy, Vol. 158, Vol. 146, pp. 18–22. [in Ukrainian].

Ocheretna, N. (2013). Osoblyvosti zastosuvannia dilovykh ihor u protsesi vyvchennia inozemnoi movy u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Features of the use of business games in the process of learning a foreign language in higher education]. Teacher education: theory and practice, Vol. 14, pp. 206–210. [in Ukrainian].

Ushynskyi, K. (1990). Pedahohycheskye sochynenyia: v 6-ty t. [Pedagogical works: in 6 volumes].(Ed.).S.F. Ehorov. Moscov, Vol. 5, 528 р. [in Ukrainian].

Khlebnikova, T. (2003). Dilova hra yak metod aktyvnoho navchannia pedahoha [Business play as a method of active teacher training]. Kharkiv, 80 р. [in Ukrainian].

Shcherban, P. (2004). Navchalno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalnykh zakladakh: navch. posib. [Educational and educational games in higher educational establishments]. Kyiv, pp. 24–41. [in Ukrainian].

Neuner, G. (2003). Vermittlungskonzepte: Historischer Uberblick. In: Bausch, Karl-Richard (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4. Auflage,Tubingen. Basel, 184 p.[in German].

Poorman, P. (2002). Biography and role-playing: fostering empathy in abnormal psychology. Teaching of Psychology. Vol. 29(1). P. 32–36.[in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бреус О. В. Навчально-ігрові технології як засіб формування інноваційного потенціалу майбутнього вчителя початкових класів в освітньому процесі ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 24. С. 28–32.

Голозубова О. В. Ефективність використання дидактичних ігор у процесі вивчення економічних дисциплін. Наукові записки кафедри педагогіки. 2014. Вип. 34. С. 51–57.

Елькін О. Українська правда. Педагоги надто важливі. Що новий закон про освіту дасть вчительству. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/30/225026/

Кожушко С. П. Дидактичні ігри як засіб підготовки майбутніх фахівців комерційної діяльності до професійної взаємодії/ Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2013. Вип. 28. С. 184–191.

Кочерга О. Використання ділової гри у процесі формування соціальної відповідальності майбутніх учителів початкових класів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6(3). С. 49–56.

Макаренко А. С. Гра. Твори : В 7 т. Київ, 1954. Т. 4. С. 367–368.

Мачинська Н. І. Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки майбутніх магістрів. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Сер.: Педагогіка. 2011. Т. 158, Вип. 146. С. 18–22.

Очеретна Н. Д. Особливості застосування ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 14. С. 206–210.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6-ти т. / сост. С.Ф. Егоров. Москва, 1990. Т. 5. 528 с.

Хлебнікова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. Харків, 2003. 80 с.

Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навч. посіб. Київ, 2004. С. 24–41.

Neuner G., Vermittlungskonzepte: Historischer Uberblick. In: Bausch, Karl-Richard (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4. Auflage. Tubingen. Basel, 2003. 184 p.

Poorman P. B. Biography and role-playing: fostering empathy in abnormal psychology. Teaching of Psychology. 2002. Vol. 29(1). P. 32–36.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)