DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191735

НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Заблоцька

Анотація


У статті досліджується проблема взаємозв’язку навчальної мотивації майбутніх фахівців харчових технологій з їх готовністю якісно здійснювати професійні обов’язки. У процесі дослідження узагальнено існуючі в сучасній літературі підходи до визначення навчально-професійної мотивації, на основі анкетування виявлено труднощі, а також виокремлено умови й основні напрями педагогічної підтримки розвитку мотивації учнів закладу професійно-технічної освіти.

Ключові слова


мотиви; навчально-професійна мотивація; фахівці харчових технологій; заклад професійно-технічної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Burkovska, Z. Ye. (2014). Tendentsii rozvytku profesiinykh tsinnostei maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoho profiliu (kinets ХХ – pochatok ХХI stolittia) [Trends in the development of professional values of future specialists of agrarian profile (end of XX – beginning of XXI century)]. Drohobych, 253 p. [in Ukrainian].

Zaniuk, S. S. (2002). Psykholohiia motyvatsii [Psychology of motivation]. Kyiv, 304 p. [in Ukrainian].

Ilin, E.P. (2002). Motivatsiya i motivyi [Motivation and motives]. Sankt-Peterburh, 512 p. [in Russian].

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity “Suchasna profesiina (profesiino-tekhnichna) osvita” na period do 2027 roku [The concept of state policy in the field of vocational (vocational-technical) education “Modern vocational (vocational-technical) education” for the period up to 2027]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.06.2019 r. № 419 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-r#n8. (аccessed 18 June 2019). [in Ukrainian].

Markova, A. K. (1983). Formyrovanye motyvatsyy uchenyia v shkolnom vozraste [Formation of motivation for learning at school age]. Moscov, 96 p. [in Russian].

Maslou, A. (1999). Motyvatsyia i lychnost [Motivation and personality]. Sankt-Peterburh, 512 p. [in Russian].

Nychkalo, N. H. (2014). Rozvytok profesiinoi osvity v umovakh hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv [Development of vocational education in the context of globalization and integration processes]. Kyiv, 125 p. [in Ukrainian].

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid э05.09.2017 № 2145-VIII. [On education: Law of Ukraine dated 05.09.2017 № 2145-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2145-19. [in Ukrainian].

Radkevych, V. O. (2015). Profesiina osvita i navchannia dlia staloho rozvytku suspilstva [Vocational education and training for the sustainable development of society]. Vocational and technical education. № 4 (69). рр. 7–11. [in Ukrainian].

Starodubtseva, V. K. (2014). Motyvatsyia studentov k obuchenyiu [Students motivation for learning]. Sovremennye problemy nauky i obrazovanyia. No. 6. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15617. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурковська З. Є. Тенденції розвитку професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Дрогобич, 2014. 253 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. Київ, 2002. 304 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург, 2002. 512 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. № 419 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р#n8. (дата звернення: 18.06.2019).

Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособ. Москва, 1983. 96 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург, 1999. 512 с.

Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 125 с.

Про освіту : Закон України від э05.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення : 09.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 06.09.2019).

Радкевич В. О. Професійна освіта і навчання для сталого розвитку суспільства. Професійно-технічна освіта. 2015. № 4 (69). С. 7–11.

Стародубцева В. К. Мотивация студентов к обучению. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15617/ (дата звернення: 06.09.2019).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)