DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.195708

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 21.08.2019 Р. №800 “ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ…” В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Михайло Медвідь, Інна Черніченко, Юлія Медвідь, Володимир Дем’янишин

Анотація


У статті обґрунтовано методику становлення викладача-початківця та розвитку його готовності до освітньої діяльності у вищому військовому навчальному закладі з урахуванням змін в нормативно-правовій базі. Висунуто гіпотезу про те, що становлення викладача-початківця та розвиток його готовності до освітньої діяльності у вищому військовому навчальному закладі буде ефективнішим за реалізації підвищення кваліфікації за такими видами: навчання у школі викладачів-початківців, навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, стажування у військовій частині.


Ключові слова


викладач-початківець; становлення; готовність; підвищення кваліфікації; вищий військовий навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin, 1440 p. [in Ukrainian].

Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv postanovy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.08.2019 № 800. [Certain issues of advanced training of pedagogical and scientific-pedagogical workers of the Resolution: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 21.08.2019, NO.800]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF (аccessed 03 Oct. 2019). [in Ukrainian].

Yehorova, V. V. (2014). Analiz, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku systemy metodychnoi roboty VNZ yak oseredku pidvyshchennia kvalifikatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Analysis, current state and prospects of development of the systematic work of the higher education institution as a center of advanced training of scientific and pedagogical workers]. Collection of scientific works of Khmelnitsky Institute of Social Technologies, University of Ukraine. No. 1, pp. 34–40. [in Ukrainian].

Medvid, M. M. (2015). Metodolohiia formuvannia i rozvytku liudskykh resursiv dlia vykorystannia u sluzhbovo-boiovii diialnosti [Methodology of formation and development of human resources for use in combat service]. Doctor’s thesis. Kharkiv, 577 p. [in Ukrainian].

Moroz, V. M. (2014). Mekhanizm orhanizatsii pidvyshchennia kvalifikatsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv yak obiekt derzhavnoho upravlinnia yakistiu osvity [Mechanism of organization of advanced training of scientific and pedagogical workers as an object of state management of quality of education].Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. Vol. 3. pp. 107–113. [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. [On Higher Education: Law of Ukraine from 01.07.2014 NO.1556-VII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (аccessed 03 Oct. 2019). [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osoblyvosti orhanizatsii osvitnoho protsesu u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh Ministerstva oborony Ukrainy ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy : nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 20.07.2015 № 346. [On approval of the Regulation on the peculiarities of the organization of the educational process in higher military educational establishments of the Ministry of Defense of Ukraine and military educational units of higher educational establishments of Ukraine: order of the Ministry of Defense of Ukraine from 20.07.2015 NO.346]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15 (аccessed 03 Oct. 2019). [in Ukrainian].

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. [On education: Law of Ukraine from 05.09.2017 NO.2145-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (аccessed 03 Oct. 2019). [in Ukrainian].

Rezanovich, A. Ye. (2002). Razvitie gotovnosti studentov vuzov k organizatorskoy deyatelnosti [Development of readiness of students for organizational activities in a higher education institutions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Magnitogorsk, 22 p. [in Russian].

Fedirchyk, T. D. (2016). Teoretyko-metodychni zasady rozvytku pedahohichnoho profesionalizmu molodoho vykladacha vyshchoi shkoly v protsesi naukovo-pedahohichnoi diialnosti [Theoretical and methodological foundations of the development of pedagogical professionalism of a young teacher of higher education in the process of scientific and pedagogical activity]. Extended abstract of Doctor’s thesis.Kyiv, 40 p. [in Ukrainian].

Khatuntseva, S. M. (2007). Adaptatsiia vykladacha-pochatkivtsia do profesiino-pedahohichnoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi [Adaptation of a beginner teacher to a professional-pedagogical activity in a higher education institution]. Berdyan. State. Ped. Univ. Donetsk, 175 p. [in Ukrainian].

Khatuntseva, S. M. (2004). Pedahohichni umovy adaptatsii vykladacha-pochatkivtsia do profesiino-pedahohichnoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi [Pedagogical conditions for adaptation of a beginner teacher to a professional and pedagogical activity in a higher educational institution]. Candidate’s thesis.Kharkiv, 204 p. [in Ukrainian].

Shara, S.O. (2013). Profesiino-pedahohichna adaptatsiia molodykh vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu [Professional and pedagogical adaptation of young teachers of higher educational establishments of non-pedagogical profile]. Extended abstract of candidate’s thesis. Pereyaslav-Khmelnitsky, 20 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. 1440 с.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників постанови : постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF (дата звернення : 03.10.2019)

Єгорова В. В. Аналіз, сучасний стан та перспективи розвитку системи методичної роботи ВНЗ як осередку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. 2014. № 1. С. 34–40.

Медвідь М. М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності: дис. д-ра економ. наук. Харків, 2015. 577 с.

Мороз В. М. Механізм організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як об’єкт державного управління якістю освіти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. №3. С. 107–113.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення : 03.10.2019)

Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України : наказ Міністерства оборони України від 20.07.2015 № 346. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15 (дата звернення : 03.10.2019)

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення : 03.10.2019)

Резанович А. Е. Развитие готовности студентов вузов к организаторской деятельности: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 ; Магнитогорск, 2002. 22 с.

Федірчик Т. Д. Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. Київ, 2016. 40 с.

Хатунцева С. М. Адаптація викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі : моногр.; Бердян. держ. пед. ун-т. Донецьк, 2007. 175 c.

Хатунцева С. М. Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі : дис. … канд. пед. наук. Х., 2004. 204 с.

Шара С.О. Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; ДВНЗ “Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди”. Переяслав-Хмельницький, 2013. 20 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)